Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИДИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ТА ВИБІР СЛОВА ІЗ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Лексичне значення слова не є однорідним. У лексикології під цим поняттям об'єднують:

v предметно-логічне;

v номінативне;

v емоційно-експресивне;

v контекстуальне.

Предметно-логічне значення слова, яке також називають основнимабо прямим,- це вираження словом загального поняття про предмет або явище через одну із його ознак. Слова-поняття, які мають предметно-логічне значення, найчастіше представлені у словниках декількома аналогами.

Номінативнеабоназивне значення слова називає окремо взятий предмет. Оскільки номінативне значення мають власні імена, географічні назви, реалії, тобто слова-назви, а не слова-поняття. то природно, що саме слова цієї категорії звичайно перекладаються постійними рівнозначними відповідниками, тобто еквівалентами.

Експресивне значення може бути закладене у самій семантиці деяких слів. Візьмемо, для прикладу, такі англійські слова як mother, radiant, to love або українські батьківщина, ласкавий, веселий. Експресивне значення слова викликає почуття, емоції, певне відношення до даного предмету або явища. Такі слова як радість, веселий, війна, сумувати звичайно викликають у всіх людей одинакові емоції. Можна сказати, що такі слова мають об'єктивне експресивне значення. Об'єктивне експресивне значення може також вижатися і формою слова, суфіксом, що надає слову емоційного відтінку - рученька, ручисько; doggie, brooklet.

Як правило, у поетичному творі автор намагається уникати слів, позбавленого експресивного значення. Так, у поемі "Мідний вершник" О.С.Пушкін жодного разу не називає Петербург, де відбуваються описувані події, Петербургом. Це або Петрополь, або Петра творенье, або град Петров, або Петроград (зауважимо. що у О.С.Пушкіна слово Петроград - поетичний неологізм. Санкт-Петербург було перейменовано у Петроград у 1915 році, підчас війни з Німеччиною). Усі наведені синоніми мають одне і те ж експресивне значення, але їх експресивні відтінки різні.

Однак, у багатьох випадках воно не є якістю, яка притаманна даному слову за його природою. Експресивне значення може отримувати також слово номінативного значення, якщо вино вжите у незвичайній функції, у незвичайному оточенні. Навіть власні імена та географічні назви можуть набувати експресивного значення:

to pass the Rubicon − перейти Рубікон, прийняти важливе рішення

to meet one's Waterloo − зазнати поразки

Емоційне значення може бути суб'єктивним, коли воно виражає індивідуальне відношення мовця до предмета або дії.

В експресивному значенні завжди проявляється суб'єктивна оцінка - позитивна або негативна. Особливо яскраво емоційне значення виражене у прикметниках. У виборі прикметника уже відображається суб'єктивне відношення до описуваного предмету або явища, оскільки прикметник виділяє якусь одну ознаку предмета. Підсилення експресивного значення прикметників нерідко відбувається за рахунок ослаблення предметно-логічного значення, що розширює можливості сполучення прикметників зі словами. У деяких прикметників і утворених від них прислівників предметно-логічне значення зникає майже повністю, і тоді вони можуть перетворюватися у слова-підсилювачі (intensives):

jolly (good fellow) = very − основне значення радісний, веселий; приємний

awfully (nice) = very − основне значення жахливо

Цього не можна не приймати до уваги при перекладі.

Експресивне значення не завжди супроводжує предметно-логічне. Деколи воно з'являється лише у певному контексті. Наприклад, у реченні China is a large country. слово country має лише предметно-логічне значення: Китай − велика країна. А в реченні We are ready to do our best for our country це слово набуває експресивного значення. У наведеному контексті воно явно має значення батьківщина: Ми готові зробити все для своєї батьківщини.

Таким чином, завдяки набутому експресивному значенню одне і те ж слово може перекладатися різними способами.

Прикметники, що мають експресивне забарвлення і надають висловлюванню емоційного забарвлення, вимагають перекладу словами, рівноцінними їм в експресивному плані. Вони перекладаються ніби більш "вільно", ніж прикметники, що не мають емоційного значення: the ghastly blunder of the Suez war.

Словникове значення прикметника ghastly: 1) страшний, жахливий; 2) примарний, облудний; 3) мертвотний, мертвотно-блідий; 4) похмурий; 5) смертельний (Англо-український словник. Склав М.І.Балла. 1996)

Сильне експресивне значення слова ghastly у сполученні із слово blunder дає перекладачу підстави перекласти його більш виразним словом жахливий, фатальний.

Слово із одним і тим же предметно-логічним значенням у різних мовах може набувати в них різного експресивного значення, що необхідно враховувати при перекладі. У фразі The endless resolutions adopted by the National Peace Committee (Daily Mirror) слово endless не можна перекладати словом безконечний, оскільки цей український прикметник звичайно надає слову негативного забарвлення (занадто довгий; той, що набрид; одноманітний). Тому прикметник endless слід перекласти словом численні, котре не несе в собі негативної оцінки і не спотворює відношення комуністичної газети Daily Mirror до Національного комітету захисту миру. Перекладач повинен пам'ятати, що співпадіння предметно-логічного значення не завжди означає співпадіння експресивного, а тому слід дуже уважно відноситися до експресивного значення слова, оскільки воно може викликати як позитивні, так і негативні асоціації - факт, який має велике значення для перекладу.

І, на завершення, контекстуальне значення слова -це значення, яке реалізується тільки у певному контексті і яке не фіксується у словниках. Його знаходження є найбільш складним завданням при перекладі, оскільки воно, як правило, не може бути наперед передбаченим і зафіксованим у словнику.

Перекладачу необхідно пам'ятати, що контекстуальне значення − це часткове, побічне значення слова, яке реалізується лише у певному контексті. Воно далеко не завжди співпадає із загально прийнятим і найбільш розповсюдженим значенням слова.

At that time, the silk workers were carrying on a strike in some 150 mills and shops. The American Federation of labor claimed 6,783 strikers, and the Communists 5,000. These doutbtless overlap. (Th.Dreiser. Tragic America)

Словникове значення слова overlap "частково перекривати, накладатися" у даному випадку не підходить. Контекстуальне значення − "бути членом обидвох організацій" − правильно розкриває зміст фрази:

У той час у шовкопрядильній промисловості США розпочався страйк. Ним були охоплені близько 150 шовкопрядильних та шовкоткацьких фабрик. За даними Американської федерації праці страйкували 6783 чол., за даними Компартії − 5 000. Без сумніву, частина страйкуючих були членами обидвох організацій.

Слід наголосити, що контекстуальне значення слова, хоч воно і непостійне, не є випадковим. Такі значення не фіксуються у словниках, але є ніби "закладені" у слові, будучи його потенційними значеннями, які можуть виявлятися в залежності від контексту. Тому між контекстуальним значенням і основним предметно-логічним значенням завжди існує зв'язок, і перекладач може легко "перекинути місток" від значення, поданого у словнику, до значення, яке виникає контекстуально.

In an atomic war women and children will be the first hostages. Англо-український словник дає тільки одне значення слова hostage - заручник. У наведеному прикладі це слово очевидно набуває значення жертва. Це контекстуальне значення потенційно закладене в логічному, оскільки закладник може загинути, стати жертвою − Жінки і діти стануть першими жертвами в атомній війні.

Слід звернути особливу увагу на роль контексту при перекладі десемантизованих слів, тобто слів, які набули дуже широкого значення завдяки тому, що вони вживаються у найрізноманітніших лексичних словосполученнях, наприклад, слова a thing, a point, a case, to fail, a failure, facilities, a matter etc. У деяких випадках ці слова виконують тільки граматичну функцію і вживаються у ролі так званих опорних слів (prop-words), як, наприклад, у сполученні poor thing, де іменник thing є опорним словом, і все словосполучення може бути перекладене українським словом бідолаха, сердешний. Завдяки невизначеності свого значення такі десемантизовані слова мають дуже широку сполучуваність, що своєю чергою ще більше сприяє їх десемантизації. Тому переклад їх звичайно повністю залежить від контексту.

Ще один приклад: a point of interest − цікаве питання; цікавий момент (у даному випадку для перекладу вжито десемантизоване українське слово момент).

Her case is different − Її справа/випадок полягає зовсім в іншому.

Часто контекст не обмежується одним-двома реченнями. Деколи при перекладі доводиться брати до уваги більш широкий контекст − декілька речень, абзац, розділ, а то й весь твір в цілому. Так, наприклад, у розділі 53 роману "Ярмарок пихи" У.Теккерей описує, як, несподівано повернувшись з боргової тюрми, Родон Кроулі застає свою дружину з лордом Стайном. Автор пише про неї: The wretched woman was in a brilliant full toilette.

В Англо-українському словнику М.І.Балла серед значень слова wretched знаходимо: 1) нещасний, жалюгідний; [ ... ] 3) мерзенний, огидний

Який же з цих двох варіантів обрати? Протягом всього роману У.Теккерей виступає як мораліст. Він засуджує аморальність знаті, негативно відноситься до безпринципності Беккі Шарп. Керуючись цим, на нашу думку, перекладач повинен вибрати друге значення слова wretched. Без звертання до широкого контексту, перекладаючи це слово як нещасна, перекладач зробив би грубу помилку.

Таким чином, перекладач завжди повинен звертатися до контексту для розкриття значення слова і адекватної його передачі у перекладі.

Існування в мові лексичної синоніміїставить перед перекладачем особливі завдання. Абсолютних синонімів дуже мало. Крім того, синоніми не завжди можуть заміняти один одного. Вони можуть бути придатними в одному контексті і виявитися непридатними в іншому. При аналізі та вибору одного із синонімів необхідно розрізняти синоніми:

ü смислові (ідеографічні), які відрізняються відтінками значення, ступенем інтенсивності вираження поняття;

ü стилістичні, які відрізняються емоційною забарвленістю або відношенням до різних стилів;

ü фразеологічні, які відрізняються своєю сполучуваністю з іншими словами.

У двомовному словнику звичайно синоніми, що представляють різні значення і відтінки значень слова, розділені арабськими цифрами, крапкою з комою, комою.

Як приклад диференціації смислових синонімів проаналізуємо статтю design в Англо-українському словнику М.І.Балла:

design 1. n 1) задум; намір, план; 2) часто pl злий намір (умисел); 3) рел. боже провидіння; 4) мета; 5) творчий задум, проект; 6) креслення. ескіз, конструкція; 7) малюнок, візерунок; 8) дизайн; композиція; 9) твір мистецтва.

Як бачимо, всерединісинонімічного ряду 1) значення намір і план розділені комою, в той час як значення задум і намір −крапкою з комою. Перших два згаданих синоніми, очевидно, є ближчими за значеннями, ніж друга пара. У всіх інших синонімічних рядах (крім 8) подаються синоніми, близькі за значеннями.

Для співставлення смислових та стилістичних синонімів розглянемо словникову статтю delay з того ж словника: delay 1.n 1) затримка; припинення; 2) відкладання, відстрочення; 3) уповільнення; зволікання

Ці три ряди синонімів відрізняються як за смисловими відтінками (наприклад, затримка і припинення; уповільнення і зволікання), так і у стилістичному плані. Зволікання характеризується більш високим стилістичним забарвленням, а відстрочення - своїм книжно-офіційним забарвленням. Отже, ці синоніми стилістичні. Оскільки слово зволікання у сучасній українській мові вживається тільки у сталих зворотах (без зволікання, справа не терпить зволікання), його слід вважати фразеологічним синонімом слова відкладання.

У зв'язку з особливостями свого історичного розвитку англійська мова надзвичайно багата синонімами. Це синонімічне багатство англійської мови широко використовується у всіх стилях письмового мовлення. Синоніми вживаються для підсилення висловлювання, для уточнення поняття, для уникнення повтору тощо.

Покажемо на прикладах різне використання синонімів і можливий їх переклад українською мовою в залежності від їх функції в реченні.

Джон Голсуорсі, "Сага про Форсайтів". Описуючи одного з героїв, Босіні, яким його бачить інший герой, молодий Джоліон, автор використовує два синоніми, які відрізняються відтінком значення і ступенем інтенсивності: The man was unusual, not accentric, but unusual.

Прикметник unusual має значення незвичайний, дивний. У даному контексті його слід було б передати українським словом незвичайний, але з міркувань милозвучності (невдале близьке співзвуччя слів незвичайний і ексцентричний) доводиться вдаватися до описового синоніма - не такий, як всі:

Ця людина не така як всі, у ньому не було нічого ексцентричного, просто він саме не такий, як всі.

Наступна послідовність синонімів явно має емфатичний характер: This conscious, deliberate, calculated policy ...

Перекладач повинен зберегти у перекладі наростання інтенсивності значення, яке так явно відчувається в англійському реченні: Ця свідома, умисна, наперед продумана/розрахована політика ...

Було б помилкою вважати, що в кожному окремому випадку синонім виконує тільки одну функцію. Часто синоніми вживаються одночасно і для уточнення, і для підсилення поняття: In other words, for 110 French killed, over 5,000 Algerians have been massacred − Іншими словами, за 110 вбитих французів було знищено більше 5 тисяч алжирців.

Слово massacred вказує на масове кровопролиття, тому, протиставляючи число вбитих французів величезному числу витих алжирців, автор статті протиставляє синоніми killed і massacred. Але, крім того, слово massacred додатково виражає відношення автора статті до описуваних подій.

Синоніми в англійській мові вживаються настільки широко, що в ній утворилися традиційні синонімічні парні словосполучення. Такі парні словосполучення зустрічаються у всіх стилях мови.

Традиційні синонімічні пари часто не зберігаються у перекладі, деколи через відсутність відповідного синоніма в українській мові, інколи ж тому, що така пара може сприйматися в українській мові тільки як плеоназм:The puкposes of Western nations in pouring arms into the Middle East have been open and unconcealed. − Західні держави ніколи не приховували своїх цілей, поставляючи зброю на Близький Схід

Прислівник ніколи частково передає емфазу, яка створена в англійській мові синонімічною парою, котра не може бути збережена у перекладі (*відкриті і неприховані).

Парні синоніми не завжди зберігаються і при перекладі дипломатичних і юридичних документів, що вимагають максимальної точності:

just and equitable (peace) − справедливий (мир)

null and void – недійсний

The proposal was rejected and repudated. − Пропозиція була відхилена.

Через особливості розвитку англійської мови синонімічні пари і ряди часто утворюються із слів різного походження − германського і романського:

слова германського походження слова романського походження
begin book strong commence volume violent

Звичайно слова романського походження є книжними, а слово германського − стилістично нейтральним. Перекладач повинен звертати увагу на приналежність слова до певного словникового пласту, оскільки це має велике значення при перекладі таких пар.

Слід відзначити так звані контекстуальні синоніми, тобто слова, які не є синонімами у власному значенні слова, але які сприймаються як такі у даному контексті. У контексті може виявитися потенційне значення слова. Цим фактом і пояснюється виникнення контекстуальних синонімів.

This stern, sordid and grinding policy

Словникове значення цих прикметників:

stern – суворий

sordid − відштовхуючий, підлий

grinding − важкий; той, що вимучує; виснажливий

Слово stern у цьому синонімічному ряду є стрижневим, і у сполученні з ним прикметники sordid і grinding стають його синонімами з більш інтенсивним значенням: Ця сувора, жорстока і антигуманна політика.

Було би помилково вважати, що вибір синонімів стосується лише лексики. Нерідко буває так, що знайдений смисловий відповідник слову оригінала не може бути використаний через невідповідність граматичної форми слова. У таких випадках треба знайти інший, відповідний даному контексту граматичний синонім. У газеті Times в статті про розгром французької армії після седанського прориву (1940 р.) була така фраза:

An incompetent or treacherous officer failed to destroy the Rhine bridge.

Зрадницький в українській мові не сполучається з назвою виконавця дії:

*Неосвічений або зрадницький офіцер не підірвав міст через Рейн.

Прикметник зрадницький частіше вживається в ослабленому, переносному значенні (зрадницька посмішка). Але з цього не випливає, що потрібне у перекладі слово далеке від словарного відповідника слову treacherous в українській мові. Змінивши форму слова (синтаксична заміна), тобто використавши граматичний синонім, ми правильно вирішимо завдання:

Офіцер, який виявився неуком або зрадником, не підірвав міст через Рейн.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.