Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРИГОЛОСНІ ЛІТЕРИ ТА ЇХ ВИМОВАЛатинські приголосні (consonantes) b, d, f, m, n, р, r, t, v вимовляються як відповідні їм українські звуки. Наприклад:

b -bénе [бене] добре: bílis [біліс] - жовч;

Св класичну епоху завжди вимовлялось як [к]. Наприклад Cáesar – класична вимова [кайсар], традиційна [цезар] [13]. У традиційній вимові С перед голосними е, і, у, дифтонгами ае, оечитається як укрaїнське [ц]:

cérebrum [церебрум] мозок

cíto [ціто] швидко

céntrum* [центрум] центр

cýstis [цістіс] міхур

cóelia [целіа] черевна порожнина

*Центрування, центрирование, centering – (лат. centrum осереддя, центр). У системах оброблення інформації – розташування тексту (зображення) таким чином, щоб його зовнішні межі були на рівній відстані від певної контрольної точки на горизонтальній або вертикальній лінії, або на обох цих лініях.

Перед голосними а, о, u, всіма приголосними і в кінці слова с читається як українське к:

сáput* [кaпут] голова

сórрus [корпус] тіло

canális [каналіс] канал, труба, жолоб

cálor* [кальоp] тепло

сránіum [краніум] череп

lас [ляк] молоко

*Декапітатор, decapitator – (лат. de- + лат. caput голова) – інструмент для видалення голови плода під час ембріотомії.

*Калориметр, calorimeter – (лат. calor тепло + гр. metreo міряю, виміряю) – прилад для вимірювання величини теплообміну в будь-якій системі. У фізіології – прилад для вимірювання кількості тепла, виробленого людиною.

d -déns [денс] - зуб: diáeta [дієта] - режим харчування;

f -fébris [фебріс] - пропасниця, fólium [фоліум] - листок;

g читається як українське г:

generátio* [генераціо] народження

génu [гену] коліно

grámma [грамма] грам

*Генерування, генерирование, generation – (лат. generatio народження) - процес відтворення, створення, виробництва, формування будь-чого.

H читається м'яко, як українське г (у слові гарний):

hómo [гомо] людина

humíditas* [гумідітас] вологість

hépar [гепар] печінка

*Зволожувач, humidifier – (лат. humiditas вологість) – прилад для регулювання рівня вологості шляхом додавання вологи до повітря у приміщення.

К вимовляється як українське к. Вживається у словах нелатинського походження. Зустрічається дуже рідко, лише в деяких словах:

Кálium [каліум] калій

keratítis [кератітіс] запалення рогівки ока

L вимовляється м'якше, ніж українське л, але твердіше, ніж ль.

lócus* [льокус] місце

intervállum* [інтерваллюм] проміжок, відстань

líttera* (літтера) літера

*Локатор, locator – (лат. locus місце) – інструмент або апарат, за допомогою якого визначається місце розташування предмета.

*Інтервал, интервал, interval – (лат. intervallum проміжок, відстань). В обчислювальній техніці – проміжок між компонентами даних на носії.

*Літерал, литерал, literal – (лат. littera - літера). У системах оброблення інформаціїа) лексична одиниця, що безпосередньо є якимсь значенням; б) послідовність знаків (літер), що сприймається в програмі як константа.

m -mámmа [маммa] грудна (молочна) залоза; mánus [манус] кисть руки, рука;

n -natúra [натура] природа, nérvus [нервус] нерв;

р -pars [парс] частина, рарávеr [папавер] мак;

Q завжди вживається з буквою u. Сполучення qu перед голосним, з яким утворює окремий склад, читаєтьєя як кв:

áqua [аква] вода

líquor [ліквор] рідина

quántum* [квантум] скільки

*Квантування, квантование, quantization (quantizing, quantification) – (лат. quantum скільки) - процес, в якому неперервний діапазон величин поділено на деяке число суміжних інтервалів, і будь-яка величина у даному інтервалі подається однією визначеною величиною з цього інтервалу.

r -rеn [рен] нирка; remédium [ремедіум] ліки, засіб;

Sв класичну епоху вимовлялось як [с]: rósa [роза] роза. У традиційній вимові Sміж двома голосними, а також між голосним і приголосним mабо n читається як з:

násus [назус] ніс

básis [базіс] основа

narcósis [наркозі] наркоз

ménsis [мензіс] місяць

vísus* [візус] зір

organísmus [організму] організм

*Візускоп,visuscope – (лат. visus зір + гр. skopeo розглядаю, досліджую) – переносний прилад для дослідження очного дна, який забезпечує офтальмоскопію у прямому і зворотному вигляді, діафоноскопію, щілинне освітлення переднього відрізка ока, зорової фіксації і каліброметрію судин очного дна.

t -tinctúra [тiнктура] настойка, artéria [артерія] артерія;

v -vénа [вена] вена, vítrum [вітрум] склянка.

Х читається як кс, а між голосними - як кз:

téxtum* [текстум] тканина, зв’язок, побудова

rádix [радікс] корінь

áрех [апекс] верхівка

luх [люкс] світло

multíplex* [мультиплекс] складний, численний

exércitus [екзерцітус] вправа

*Текст, текст, text – (лат. textum тканина, зв’язок, побудова). У системах оброблення інформації –дані, подані знаками, згрупованими в слова, речення, абзаци, таблиці тощо, інтерпретація яких суттєво ґрунтується на знанні природної чи штучної мови.

*Мультиплексор, мультиплексор, multiplexer - (лат. multiplex складний, численний) - пристрій для об’єднання незалежних сигналів від кількох окремих незалежних каналів для пересилання в одному і тому самому напрямі через спільний канал.

Z вимовляємо як з і вживається в словах, запозичених з грецької мови:

zуgómа [зігома] вилиця

zónа [зона] пояс

zóon [зоон] тварина

eczéma [екзема] екзема

В словах Zincum [цінкум] - цинк і influenza [інфлюенца] грип z читається як українське ц.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.