Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕФІКСІВПрефікс - частина слова, що стоїть перед коренем і надає йому додаткового значення або змінює лексичне чи граматичне значення слова.

В значенні префіксів в латинській мові найчастіше вживаються латинські й грецькі прийменники. Наприклад:

Лат. ad- -- ab-

Грецьк. аpo-

приставка значення приставка значення
ad- (ac-, af-, al-, an-, ap-, as-, at-) приближення, приєднання, добавлення ab- (abs-, a-) apo-(ap-, aph-) віддалення, рух у сторону

Ad-ductio приведення, аg-glutinatio приклеювання, as-sistens (хто стоїть поруч) асистент, ab-oralis аборальний (віддалений від рота), a-vulsio відрив, apo-physis відросток.

Лат. intra-, intro- --- extra-, extero-

Грецьк. Endo-, ento- --- ecto-, exo-

приставка значення приставка значення
intra-, intro- endo*-, ento всередині   extra-, extero- ecto-, exo- зовні

Intra-venōsus внутрівенний, іпtrа-musculаrіs внутрім’язовий, endo-cardium внутрішня оболонка серця, endo-metrium слизова оболонка матки, extra-uterinus позаматковий, exo-glossia збільшення язика, коли він значно виступає із рота.

*Ендоскоп,endoscope (cavernoscope) – (гр. endo всередині + гр. skopeo розглядаю, досліджую) – загальна назва трубчастих оптичних приладів з освітлювальним пристроєм, призначеним для візуального дослідження порожнин і каналів тіла, в котрі вводять ендоскоп через природні або штучні отвори.

Лат. sub-, --- super-

Грецьк. hypo- --- hyper-

приставка значення приставка значення
sub- hypo*- під чимось, знизу super- hyper- над, зверху

Sub-linguālis під'язиковий, sub-cutaneus підшкірний, hypo-glossus під'язиковий, hypo-dermĭcus підшкірний (гр. derma - шкіра), super-medialis верхньомедіальний, hyper-tonia підвищений кров'яний тиск.

*Гіпофарингоскоп, hypopharyngoscope - (гр. hypo під + гр. pharyngx глотка + гр. skopeo розглядаю, досліджую) – інструмент для обстеження підгортанної частини глотки.

Лат. ante-, --- post-

Грецьк. pro- --- meta-

приставка значення приставка значення
ante- pro- перед чимось, спереду, раніше post- meta- позаду, після

Ante-brachium передпліччя, pro-nephros переднирка, post-natalis післяродовий, met-encephalon задній мозок.

NB!Префікс meta- може мати друге значення „перехід з одного стану в інший, зміна, перетворення”: meta-stasis метастаз, перенос патологічного матеріалу з одного місця організму в інше, meta-bolismus метаболізм, обмін речовин.

Лат. inter-

Грецьк. meso-, dia-

приставка значення
inter— meso-, dia - положення між чимось, всередині, середній

Inter-costālis міжреберний, inter-musculāris міжм'язовий, meso-derma середній зародковий листок.

Лат. trans-, per-

Грецьк. dia-

приставка значення
trans-, per- dia- через, пере-; переміщення за межі чогось

Trans-fusio переливання, tгаns-рlаntаtіо пересадка, per-foratus продирявлений, dia-rrhoea діарея, понос.

Лат. dys-

Грецьк. eu-

приставка значення приставка значення
dys- розлад, порушення функції, якісне чи кількісне відхилення від норми eu- Нормальна функція, правильний, у хорошому стані

Dys-phagia дисфагія, утруднене ковтання, dуs-рnоё задишка, dys-pepsia розлад травлення, eu-pnoë нормальне дихання.

Лат. in-

Грецьк. a- , an-

приставка значення
in-(im-, il-, ir) a- , an- відсутність або заперечення ознаки, що визначається основою, відп. укр. без-, не-.

Лат. dis-

Грецьк. dia-

приставка значення
dis- dia - розділення

Dis-seminatio розсіювання, розповсюдження патологічного процесу або збудника хвороби, dia-lysis розділення, відділення речовини одна від іншої певним способом.

Приклади:

sub (лат. під): sublinguālis - під'язиковий

subcutaneus - підшкірний

inter (лат. між): intercostālis - міжреберний

intermusculāris - міжм'язовий

hypo (гр. під): hypoglossus - під'язиковий

hypodermĭcus - підшкірний (гр. derma - шкіра)

intra (лат. всередині): intravenōsus- внутрівенний

іtrаmusculаrіs – внутрім’язовий

trans (лат. через, пере-): transfusio - переливання

tгаnsрlаntаtіо - пересадка

hуреr (гр. над): hypertonia - підвищений кров'яний тиск

hуреrаеmia – місцеве переповнення кров'ю

dys (гр. вказує на розлад функції): dysphagia – утруднене ковтання

dуsрnоё - задишка

dyspepsia - розлад травлення

endo (гр. внутрі всередині): endocardium - внутрішня оболонка серця

endometrium – слизова оболонка матки

 

ВПРАВИ

1. Поділіть слово на складові частини, знайдіть префікс і основу. Перекладіть термін.

І. Antenatalis, infraorbitalis, endocervicalis, supraclavicularis, infratrochlearis, supratrochlearis, interclavicularis, anergia, synergia, interossues, intralobularis, intramuscularis, parasternalis, episternalis, suprasternalis, subcorticalis, asynergia, subduralis (про мозкову оболонку), epitympanicus, endocervicalis, postnatalis, hypergia, atrichia, intranatalis, mesoduodenum, interalveolaris, hyperdynamia, subcutaneus, extrapulmonalis, extrapyramidalis, extramularis (murus стінка), hypodynamia, amnesia, asthenia, hypertrichia, aphonia, paravesicalis, submandibularis, retrobuccalis, premorales (dentes), subpleuralis, abductio, adducens, praecancerosus.

ІІ. Metathalamus, hypothalamus, epithalamus, epitympanum, decapitatio (у акушерстві – плодорозрушаюча операція), eutopia (topos місце, нормальне місцерозположення органа), revaccinatio, pronephros – переднирка; metaplasia (гр. plasis формування, утворення) – стійке перетворення одного типу тканин в інший; reinfectio, regeneratio, degeneratio, invalidus (validus сильний), empyēmia (гр. pyon гній) нагноєння; progrediens (gradior йти) – наростаючий; exhumatio; adaptatio (лат. aptus здатний, зручний); readaptatio; endemia (гр. demos народ, країна ) – постійне захворювання людей певною хворобою в конкретній місцевості; reabilitatio (лат. habilitas здатність); praemorbidus (лат. morbus хвороба); exenteratio – видалення нутрощів; praeventivus – запобіжний; secrētum (secerno відділяти); exarticulatiо; dementia (лат. mens, mentis розум, думка) – недоумство; diathermia – прогрівання глибоко розташованих тканин; dilatatio (лат. dilato розширювати); differentialis; disseminatio (лат. semino сіяти).

2)Визначити складові частини слів:

Hypogastrium, intersectio, interrogatio, endocardium, intramusculāris, hypodermicus, antidŏtum, dysenteria, transplantatio, suprascapulāris.

3) Напишіть терміни латинською мовою, поясніть їхнє значення:

Ангідрон, ендокард, епікард, перикард, ендометрій, периметрій, дизурія, діспное, ентерорагія, адинамія, дизостоз, мезометрій, мезоколон, діскрінія, дистонія, дисфагія, гіповітаміноз, гіпоксія, дистопія, гіпергідроз.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.