Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Заступник директора з НР

_____________ Є.В.Жученко

“___” ______________ 2007 р.

 

 

Методичні вказівки

до виконання практичної роботи за темою

“ Розрахунок собівартості промислової продукції та складання

кошторису витрат”

Затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

протокол № від «__»______ 2007р

Голова циклової комісії

_____________________

Розробив викладач

Колеснікова В.В..

_______________

Сєвєродонецьк 2007

М Е Т А П Р А К Т И Ч Н О Ї Р О Б О Т И :

закріплення та поглиблення теоретичних знань по темах:

“ Собівартість промислової продукції” та

“ Кошторис витрат на виробництво продукції”.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

класифікацію витрат на виробництво та реалізацію продукції,

методику калькулювання собівартості окремих виробів та

Принципи складання кошторису витрат на виробництво

продукції.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

здійснювати калькулювання собівартості продукції та

складати кошторис витрат на виробництво продукції.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Вона є складним синтетичним показником, об”єднує різнорідні витрати. Всі витрати на виробництво продукції класифікуються за різними ознаками. Найбільш використовують групування витрат за двома ознаками: за економічними елементами та калькуляційними статтями витрат. Остання класифікація використовується для визначення собівартості окремих продуктів та виробів. Визначення собівартості продукції( одиниці або всього обсягу ) називається калькулюванням.

Загальна типова форма калькуляції має такий вигляд:

Таблиця 1. Планова калькуляція собівартості продукції

Найменування продукції-

Плановий випуск продукції-

Калькуляційна одиниця-

Статті витрат Ціна за одини цю, грн На одиницю На весь випуск (4х1)або(3хВ)
кіль- кість сума, грн кіль- кість сума, грн
А 3(1х2) 4(2хВ)
1. Сировина та матеріали 1.1. ----------------------------------- Інші сировина та матеріали Разом 2.Енерговитрати 2.1. ------------------------------------ Разом 3.Основна заробітна плата основних виробничих робітників 4.Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників 5. Збір на обов”язкове державне соціальне страхування(тимч.непрац.) 6. Збір на обов”язкове державне пенсійне страхування 7.Збір у фонд сприяння зайнятості населення 8.Збір у фонд страхування від нещасних випадків на виробництві 9.Витрати на підготовку та освоєння виробництва ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Продовження таблиці 1.

А 3(1х2) 4(2хВ)
10. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування 11. Цехові витарти 12. Цехова собівартість 13. Загально виробничі витрати 14. Інші витрати 15.Виробнича собівартість 16.Позавиробничі витрати 17.ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ     ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх   ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
             

Витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції визначаються добутком норми витрат матеріалів на їх ціну, а на весь обсяг продукції – витрати матеріалів на весь обсяг продукції перемножуються на ціну. Витрати на паливо та енергію визначаються аналогічно витратам матеріалів і можуть визначатися у собівартості продукції

після витрат матеріалів, або в складі витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

Витрати основної та додаткової заробітної плати основних виробничих робітників визначаються добутком середньої заробітної плати відповідно основної чи додаткової та чисельності основних виробничих робочих (ОВР).На одиницю продукції витрати

заробітної плати ОВР визначають діленням загальних витрат по заробітній платі ОВР

( фонд заробітної плати) на обсяг виробництва , для якого складається калькуляція.

Відрахування на обов”язкове соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності обчислюють добутком суми основної та додаткової зарплати ОВР на норму 1,5%,

збір на обов”язкове державне пенсійне страхування- на норму 33,2%,збір до фонду сприяння зайнятості населення – на норму 1,5%, збір до фонду страхування від нещасних випадків на виробництві - на норму 4%(за шкідливих умов виробництва), на норму 1,86% - за нормальних умов виробництва.

Для визначення загальних витрат на утримання та експлуатацію устаткування складається кошторис витрат( табл.2.)

Таблиця 2.

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

Статті витрат Обчислення Сума, грн
1. Основна та додаткова заробітна плата чергового та ремонтного персоналу 2.Відрахування до централізованих фондів (загальний відсоток) 3. Амортизаційні відрахування вартості активної частини ОВФ 4.Витрати на утримання активної частини ОВФ 5.Витрати на поточний ремонт активної частини ОВФ 6.Енергія на технологію 7. Разом витрат (ряд.1+ряд.2+ряд.3+ряд.4+ряд.5+ряд.6) 8. Інші витрати(ряд.7 х %інш. : 100) 9. ВСЬОГО(ряд.7 + ряд8) СЗПчергрем х Ччергрем ряд.1 х Вцф (40,2%) Вовфа х Н а : 100 Вовфа х % утр : 100 Вовфа х % рем : 100 Нв х Ц х В  

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (ВУЕУ) на одиницю продукції визначають діленням загальної суми ВУЕУ на обсяг виробництва.

Для визначення суми цехових витрат попередньо складається кошторис цехових витрат( табл.3.).Для визначення питомих цехових витрат загальна сума цехових витрат поділяється на обсяг виробництва продукції.

Таблиця 3.

Кошторис цехових витрат

Статті витрат Обчислення Сума, грн
1. Утримання цехового персоналу: 1.1.Заробітна плата керівників, спеціалістів, службовців 1.2. Заробітна плата допоміжних робітників (крім чергового та ремонтного персоналу) 1.3.Відрахування до централізованих фондів 2. Витрати на утримання будинків та споруд 3. Витрати на поточний ремонт будинків та споруд 4.Амортизаційні відрахування від вартості будинків та споруд 5. Витрати на охорону праці 6. Разом витрат 7. Інші витрати 8. Всього витрат СЗПксс х Чксс СЗПдоп х Чоп (р.1.1+р.1.2) х х%відр.ц.ф. : 100 Вбуд х %утр.буд :100 Вбуд х %рем.буд: 100 Вбуд х На : 100 ФЗПзаг х%охор : 100 р.1+р.2+р.3+р.4+р.5 р.6 х %інш : 100 р.6 + р.7  

Загальновиробничі витрати визначаються у % від витрат на основну заробітну плату основних виробничих робітників та витрат на утримання та експлуатацію устаткування. Позавиробничі витрати визначають у % до (від) виробничої собівартості продукції.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ

За даними таблиці 4 визначити планову(проектну) собівартість продукції.

Таблиця 4.

Показники Варіанти
1. Продукція гумові рукави
2. Обсяг продукції, тис.м 6 800 7 200 7 500 7 900 8 400
3.Калькуляційна одиниця 1000м 1000м 1000м 1000м 1000м
4.Сировина та матеріали( норма на 1000м) ААА - 22,кг БББ- 666,кг ТТТ-77,м2
5. Ціна за одиницю сировини та матеріалів ААА -22,грн. БББ-666,грн. ТТТ-77,грн

Продовження таблиці 4.

6.Допоміжні матеріали: - на весь обсяг виробництва,грн. - на калькуляційну одиницю,грн. 7.Зворотні відходи,грн./1000м 8.Чисельність працівників,чол.: - робітників основних - робітників допоміжних із них чергових та ремонтних робітників - керівників,фахівців та службовців 9.Середньомісячна заробітна плата,грн. - робітників основних - робітників допоміжних із них чергових та ремонтних робітників - керівників,фахівців та службовців 10.Вартість ОВФ,тис.грн в т.ч. вартість будівель та споруд 11. Нормативи від вартості будівель та споруд,% на : - утримання будівель - поточний ремонт - амортизацію 12. Нормативи від вартості активної частини ОВФ,% на: - утримання будівель - поточний ремонт - амортизацію 13.Охорона праці у % від фонду заробітної плати працівників 14.Витрати на підготовку та освоєння виробництва у % від переділу (енергія технологічна, зарплата ОВП з відрахуваннями, ВУЕУ, цехові витрати) 15. Норма витрат енергоресурсів на 1000 м : - електроенергії, кВтгод - пари,Гкал - води , м3 16. Ціна за одиницю енергоносіїв, грн.: - електроенергії - пари - стисненого повітря - води - 2,0 3,8 2,0 4,2 5,0 9,7 0,32 11,52 0,07 3,8 460 000 - 2,8 3,5 2,0 4,5 5,5 3,7 0,32 11,52 0,08 3,8 - 3,5 4,0 2,0 4,7 5,4 5,2 0,32 11,60 0,07 3,6 520 000 - 2,9 3,9 2,0 4,9 5,8 8,5 0,33 11,70 0,06 3,5 - 3,2 3,5 2,0 3,5 5,3 12,0 0,31 11,75 0,07 3,6

Закінчення таблиці 4

17. Інші витрати , пов»язані з ВУЕУ, у % до обчислених за кошторисом ВУЕУ
18. Інші витрати, пов»язані з цеховими витатами, у % від обчислених за кошторисом цехових витрат
19. Загальновиробничі витрати, у % від основної зарплати ОВР та ВУЕУ
20.Позавирбничі витрати, у % від виробничої собівартості 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Зміст поняття “ собівартість продукції “ як економічної категорії.

2. Спільне та різне у поняттях “собівартість”, “вартість” та “ціна продукції”.

3. Групування витрат за економічно однорідними елементами.

4. Групування витрат за калькуляційними статтями витрат.

5. Склад кошторису витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.