Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методи контролю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контроль знань з курсу «Культура професійного мовлення» викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Протягом семестру студентам при опануванні навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення» пропонується комплексна модульна контрольна робота. Впродовж практичних занять передбачено проведення поточного тестування, виставляння оцінок за усні відповіді та виконання практичних завдань.

Курс завершується складанням заліку.

10. Розподіл балів, які отримують студенти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

Модуль (М) ЗАЛІК (З)
Поточний контроль (ПК) Модульний контроль (МК)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40
Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+Е≤100 ≤40

 

11. Критерії оцінювання

11.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи

студентів на семінарських та практичних заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

11.2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. Питання для самостійного опрацювання подано у програмі модуля.

14 – 15 балів –повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне ведення конспекту;

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок;

9 – 10 балів –виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні;

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок;

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту;

0 балів – роботу не виконано.

 

11.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів

Під час вивчення навчальної дисципліни студент має опрацювати відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, виконати запропоновані практичні завдання, які подано у робочій навчальній програмі.

14 – 15 балів –повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне ведення конспекту;

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок;

9 – 10 балів –виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні;

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок;

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту;

0 балів – роботу не виконано.

Заохочувальні бали встановлюються за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках).

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

 

Теоретичні питання:

1. Основні функції мови.

2. Мовне законодавство в Україні.

3. Сутність понять «літературна мова», «державна мова».

4. Мовна норма: визначення, ознаки, типи.

5. Поняття культури мови й культури мовлення.

6. Особливості орфоепічних норм сучасної української літературної мови.

7. Особливості акцентологічних норм сучасної української літературної мови.

8. Основні ознаки культури мовлення: чистота, правильність, доречність, логічність, точність.

9. Форми української літературної мови та їх специфіка.

10. Особливості правопису й вживання власних назв у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

11. Особливості правопису географічних назв.

12. Особливості правопису й використання слів іншомовного походження.

13. Особливості правопису складних слів.

14. Функції, специфіка використання й написання графічних скорочень, абревіатур у діловій і науковій мові.

15. Особливості вживання синонімів, антонімів, паронімів, омонімів у професійному мовленні.

16. Особливості культури професійного мовлення на фразеологічному рівні.

17. Особливості вживання іменникових форм у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

18. Функції звертання в ділових текстах. Творення форм кличного відмінка імен та імен по батькові.

19. Складні випадки відмінювання слов’янських та неслов’янських імен, імен по батькові та прізвищ у документах і наукових текстах.

20. Особливості ступенювання прикметників в офіційно-діловому та науковому стилях.

21. Труднощі у сполученні числівників з іменниками в українській мові.

22. Специфіка вживання займенників у текстах документів і наукових творів.

23. Особливості вживання й перекладу дієслівних форм у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

24. Особливості вживання й перекладу прийменниково-прийменникових конструкцій в офіційно-діловому й науковому стилях.

25. Особливості використання однорідних членів речення та узагальнювальних слів при них в діловому та науковому тексті.

26. Основні випадки синтаксичного керування в текстах офіційно-ділового та наукового стилю.

27. Специфіка узгодження підмета з присудком у ділових та наукових текстах.

28. Особливості та вмотивованість перекладацьких трансформацій складного речення в прості і простих у складне в текстах фахового спрямування.

29. Засоби організації зв'язного тексту. Причини порушення логічності у викладі текстів.

30. Специфіка цитування в науковому тексті.

31. Процес спілкування: інтеракція, перцепція й обмін інформацією.

32. Культура усного ділового мовлення юриста.

33. Жанри усного ділового мовлення, їх специфіка.

34. Етикетні формули ввічливості в усному діловому мовленні.

35. Етикет ділового листування.

 

Практичні завдання містять блоки словосполучень, речень, фахових текстів, які необхідно відредагувати згідно з нормами сучасної української мови.

 

Рекомендована література: 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 3.1., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.14., 3.15., 3.17., 4.5., 5.3., 5.9., 5.11., 5.14., 6.9.

14. Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

 

1. Основні нормативні акти:

- Конституція України. – К., 1996.

- закони:

1. Закон України «Про засади державної мовної політики». – К., 2012.

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1.1. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України. – 14 грудня. – К., 1999.

1.2. Постанова Кабінету Міністрів від 08.09.1998 № 998 «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови».

1.3. Постанова Кабінету Міністрів від 20.06.2000 № 1004 «Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови».

1.4. Постанова Кабінету Міністрів від 6 вересня 2005 р. N 870 «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1212 ( 1212-2009-п ) від 18.11.2009).

2. Підручники:

2.1. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія / Н. В. Артикуца. – К. : Стилос, 2004. – 277 с.

2. 2. Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ : підручник / О. М. Бандурка. – X. : Вид-во НУВС, 2001. – 220 с.

2.3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування : [навч. посіб.] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

2.4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підруч. для вищ. та серед, навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., доп. та перероб. – X. : ФОП Співак Т. К., 2011. – 400 с.

2.5. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 4-е вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 320 с.

2.6. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова – Л. : Тріада плюс, 2007. – 294 с.

2.7. Нелюба А. М. Професійна мова юриста / А. М. Нелюба. – Харків: Прапор, 2002. – 208 с.

2.8. Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 413 с.

2.9. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с.

2.10. Шевчук С. В.Ділове мовлення (модульний курс) : Підручник. – К. : Арій, 2008. – 448 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, Ю. М. Цікарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

3.2. Бойл Ф. Організація професійної діяльності юриста. Теорія і практика / Ф. Бойл, Д. Каппс, Ф. Плауден. – К. : Знання, 2006. – 478 с.

3.3. Васенко Л. А. Фахова українська мова: навчальний посібник / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

3.4. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика української мови: Навч. Посібник / Г. Волкотруб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.

3.5. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

3.6. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

3.7. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. та сер. спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2001. – 170 с.

3.8. Голубовська І. В.Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання) / І. В. Голубовська, Н. Д. Охріменко. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2009. – 88 с.

3.9. Голубовська І. В. Практична стилістика української мови: Навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання) / І. В. Голубовська. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – 124 с.

3.10. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посібник / П. С. Дудик. – К. : ВЧУ, „Академія”, 2005. – 368 с.

3.11. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.

3.12. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / М. Зубков. – Х.: Факт, 2006. – 496 с.

3.13. Зубков М. Г. Українська мова: універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х.: ВД „Школа”, 2008. – 496 с.

3.14. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник / К. Я. Климова. –2-е вид, випр. і доп. – К. : Ліра – К, 2007. – 240 с.

3.15. Климова К. Я. Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної професійної компетенції: Навч.-метод. посібник для студентів нефілологічних факультетів ВНЗ та працівників закладів освіти / К. Я. Климова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 99 с.

3.16. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – К., 2009. – 296 с.

3.17. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: посібник / А. В. Красницька. – 2-е вид, допов. і переробл. – К., 2006. – 528 с.

3.18. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 416 с.

3.19. Культура ділового мовлення працівника ОВС (контрольні роботи): Навч. посіб. для ВНЗ МВС України. Луганська акад. внутр. справ; Н. Є. Таран та ін. – Луганськ, 2005. – 48 с.

3.20. Культура фахового мовлення: навч. посібник / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

3.21. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 512 с.

3.22. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

3.23. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

3.24. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посібник / В. Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.

3.25. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 211 с.

3.26. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посібник / Я. Радевич-Винницький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

3.27. Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. – К. : Знання, 2010. – 211 с.

3.28. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методичний аспект) : монографія / С. Сливка. – Львів : Світ, 2000. – 333 с.

3.29. Хміль Ф. І. Ділове спілкування / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 278 с.

3.30. Хохрякова Л. Ф. Українська словесність (українська мова професійного спрямування): навчальний посібник для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка», «Менеджмент організацій» / Л. Ф. Хохрякова, Т. Ф. Семашко. – Маріуполь: «Прінт-Сервіс», 2009. – 208 с.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) / М. Антонович // Право України. – 1999. – № 6. – С. 73–84.

4.2. Баранник Д. Мова права як окремий функціональний стиль / Д. Баранник // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 8–17.

4.3. Медведь О. До вивчення основних понять сучасного термінознавства / О. Медведь // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів, 2002. – № 453. – С. 82–89.

4.4. Микитюк О. Проблеми розвитку української термінолексики / О. Микитюк // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів, 2002. – № 453. – С. 24–29.

4.5. Прадід Ю. Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці / Ю. Прадід // Вісник Національного університету внутрішніх справ України. – 2001. – № 16. – С. 128–131.

4.6. Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія і практика: Матеріали ІV міжвузівської науково-методичної конференції (м. Донецьк, 24 січня). – Донецьк, 2004. – 138 с.

4.7. Онуфрієнко Г.С. Мовна компетенція як обов’язкова умова якісної професійної підготовки національних кадрів у галузі права / Г. С. Онуфрієнко // Лінгводидактичні основи вивчення української мови студентами неспеціальних факультетів. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – С. 16–22.

4.8. Рицар Б. Про досвід термінологічної праці в Україні / Б. Рицар // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 87–90.

4.9. Тараненко О. О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 30–55.

4.10. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми / А. Токарська // Право України. – 1999. – № 11. – С. 58–60.

 

5. Інші джерела:

5.1. Бурячок А. Російсько-український словник для військовиків / А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. – К. : Варта, 1995. – 384 с.

5.2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : Перун 2001. – 1140 с.

5.3. Воробйова С. А. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології [Текст] : труднощі терміновживання / С. А. Воробйова, Ю. Є. Зайцев, Н. В. Соломашенко. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994. – 554 с.

5.4. Головащук С. І. Українське літературне слововживання : Словник-довідник / С. І. Головащук. – К., 1995. – 319 с.

5.5. Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – К., 1986. – 222 с.

5.6. Демська О. Словник омонімів / Демська О., Кульчицький І. – Львів : Фенікс, 1996. – 223 с.

5.7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: 35000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом / Святослав Караванський. – К., 1998. – 472 с.

5.8. Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Я. Карачун. – К., 1999. – 524 с.

5.9. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів («фальшиві друзі перекладача») / М. Кочерган. – К., 1997. – 400 с.

5.10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 тис.слів / укл. С. Я. Єрмоленко та ін. – Вид 2-е, доп. і випр. – К., 1999. – 878 с.

5.11. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х томах / укл. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998.

5.12. Онуфрієнко Г. Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників / Онуфрієнко Г., Пазюк Н., Полежаєва Н., Руколянська Н.; За заг. ред. Г. С. Онуфрієнко. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя, 2001. – 187 с.

5.13. Орфографічний словник української мови: Близько 125 000 слів / укл.: С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – Вид. друге, випр. і доп. – К., 1999. – 290 с.

5.14. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 2001. – 341 с.

5.15. Російсько-український словник – Русско-украинский словарь : А-Я / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; За ред. В. В. Жайворонка. – Київ : Абрис, 2003. – 1424 с.

5.16. Словник іншомовних слів / укл. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К., 2000. – 423 с.

5.17. Словник синонімів української мови: У 2 т. / укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук. – К., 1999–2000.

5.18. Словник термінів і понять, що вживаються в чинних нормативно-правових актах України / упор. О. В. Богачова. – К., 1999. – 389 с.

5.19. Українські приказки, прислів’я і таке інше / авт.-уклад. М. Номис / упорядкув., прим. і вступ. ст. М. Пазяка. – К. : Либідь, 2003. – 352 с.

5.20. Юридичні терміни: Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова; За ред. В. Г. Гончаренка. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 320 с.

6. Інтернет-ресурси:

6.1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». — К., 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbook.net/DSTU.htm.

6.2. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією МВС України 5 жовтня 2000 року № 7 км/8) // Іменем закону. Богомольца, 10. – 2000. – № 44. – C. 5.

6.3. Закон України «Про мови в Українській РСР» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11.

6.4. Закон України «Про заса́ди держа́вної мо́вної політики» № 5029-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zib.com.ua/ua/print/11083.html.

6.5. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України. — Наказ МВС України № 18. — К., 1996. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG1074.html.

6.6. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови» № 998 від 08.09.1998р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.7. Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови» № 1004 від 20.06.2000р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.8. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). – № 1-6/99 від 14 грудня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-99.

6.9. Система каталогів і картотек Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.

6.10. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. — К., 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_4163-2003.html http://uazakon.com/document/fpart96/idx96141.htm.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.