Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Основні завдання і принципи обліку затрат на виробництво

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При побудові обліку витрат на виробництво за основу слід приймати

змістовну характеристику виробництва, як суспільного явища.

Процес виробництва являє собою процес поєднання живої праці з засобами

виробництва. Так як цей процес відбувається безперервно, то він вимагає

і безперервних затрат засобів праці і предметів праці.

Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи для

виготовлення нового продукту праці формують таке поняття як “витрати”.

Витрати – це виражені в грошовій формі затрати, обумовлені витрачанням

різних видів економічних ресурсів (сировини, матеріалів, праці, основних

засобів) в процесі виробництва

Також використовують поняття затрати. Затрати – це спожиті в процесі

виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю

(сировина, матеріали і засоби праці, будівельні споруди, машини у формі

амортизації), що переносять свою вартість на заново створений продукт

В зарубіжній літературі поняття “затрат” часто поєднують з поняттям

“витрат”.

Вартість затрат є складовою частиною вартості продукції.

Грошовий вираз суми витрат на виробництво конкретного продукту визначає

поняття собівартості.

Собівартість – це грошовий вираз безпосередні витрат підприємства,

пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, виконаних робіт і

наданих послуг.

Витрати виробництва – це сукупність затрат праці на виробництво

продукції, які утворюють її вартість, а собівартість продукції складає

частину цієї вартості (c+v).

В умовах товарного виробництва витрати виробництва виступають у

вартісній, грошовій формі. Загальні витрати на виробництво становлять

вартість виробничого товару.

Витрати виробництва (ціна витрат) – ціна витрати виробництва по змісту

ціни виробництва (c+v+p).

Ціна виробництва (ціна витрат) – ціна, яка необхідна, щоб товар поступав

на ринок. На практиці порад з терміном “витрати виробництва”

використовують поняття “затрати на виробництво”.

Затрати на виробництво відрізняються від витрат виробництва не тільки

практично, але й теоретично Затрати на виробництво мають

відношення до процесу виробництва в загальному, не залежно від його

закінчення і характеру зв’язку затрат з виробничою продукцією [10,с.50]

Витрати виробництва, як і собівартість означають завершення виробничого

процесу.

Витрати виробництва і собівартість продукції виражають ту частину

витрат, яка відноситься до готової продукції. В той же час, витрати

виробництва і особливості – різні рівні абстракції.

Витрати на виробництво як на макрорівні, так і на мікрорівні повинні

мати однакові утримання і тому зміна величини витрат виробництва

безпосередньо впливає на їх рівень.

Останнім часом виникає думка про те, що склад собівартості повинен

вирівнюватись: чим вищий рівень виробництва і управління, тим більше

затрат повинно включатись в собівартість.

Тому в собівартість, в першу чергу, слід включити затрати, які за своїм

економічним змістом є витратами виробництва. Сукупність витрат

суспільства на виробництво продукції визначається із своєї вартості

продукції.

Витрати виробництва на рівні підприємства є частиною суспільних витрат

виробництва

Від суспільних витрат слід відрізняти собівартість продукту, яка у

вартісному вираженні відображає лише ті витрати, які робить конкретна

господарська система: підприємство, цех, бригада.

В умовах ринкових відносин витрати виробництва дорівнюють вартості

виготовленого продукту. Вони є сумою вартості витрачених на виробництво

продукту засобів виробництва.

Ринкові відносини визначають важливе знання показника собівартості, як

економічної категорії. Цей показник є одним з найбільш важливих в

управлінні економічними параметрами господарства. В цьому показникові

знаходять відображення зростання продуктивності праці, економія

ресурсів, науково-технічний прогрес. Це один з найбільш важливих

інструментів ведення господарства.

Визначення собівартості в економічній літературі прийнято називати

“калькулюванням”. Собівартість характеризує всі сторони виробничої

діяльності господарської ланки. Також вона тісно пов’язана з рівнем цін

на використання сировини і матеріалів, палива, енергії, з рівнем цін на

випущену продукцію

Собівартість продукції – системний показник, який характеризує всі

сторони діяльності виробничих підприємств і, в кінцевому рахунку,

результати їх роботи, відображає не тільки процеси виробництва, а й

процеси розподілу продукції. Головна функція собівартості – це

встановлення затрат на виробництво.

Собівартість відображає виробничі відносини на підприємстві, а також

відображає в грошовій формі частину суспільних витрат і включає величину

затрат на витрачені матеріали, заробітну плату, паливо, енергію, знос

основних засобів. Значення показника собівартості в управлінні

господарством дозволяє визначити цільову функцію (мету) обліку витрат

виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.