Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Префіксально-суфіксальний спосіб термінотворення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Префіксально-суфіксальний спосіб термінотворення серед інших типів афіксального способу має низьку продуктивність. До префіксально-суфіксальних належать терміни, які утворюються одночасним приєднанням до твірної основи префікса і суфікса, та терміни, утворені на базі прийменниково-іменникових сполучень, в яких прийменники перетворюються в префікси і реалізують свої словотвірні можливості разом із суфіксами. Специфіка словотвірного значення префіксально-суфік­саль­них утворень виявляється у тому, що воно створюється обома компонентами пари і є наслідком інтеграції їх значень [340, с.287].

Виникнення на базі сполучення іменника з прийменником нових префіксальних термінів найчастіше супроводжується суфіксацією: між-бібліотеч-н-ий(абонемент),по-смерт-н-ий(видання). Провідну семантичну роль у префіксально-суфіксальному творенні відіграють префікси, а суфікс містить досить високий ступінь узагальненості й оформляє похідну основу [329, с. 100]. Функціонально-семантична спеціалізація іменникових префіксів виявляється у закріпленні за ними певної функції.

Префіксально-суфіксальні іменники, твірними основами для яких є сполучення іменника з прийменником, співвідносяться з прийменниково-іменниковими сполученнями і підтримують з ними виразні семантичні зв'язки. УДТ містить приклади лише окремих моделей творення префіксально-суфіксальних іменників, які мотивуються прийменниково-іменниковим сполученням. Наприклад, іменники: з префіксом-прийменником під-та іменниковим суфіксом -ник,що називає предмет, призначення якого бути під тим, на що вказує твірна іменникова основа - підручник(навчальний посібник, який має бути "під рукою"), підрядник(переклад, який вміщено під рядками сторінки); з префіксом при-ісуфіксом-ок, що має значення місця, яке прилягає до того, що назване твірною основою - прилавок (бібліотечний); з префіксом над-і суфіксом -істьназиває явище більше за обсягом ніж те, на що вказує твірна основа - надлишковість(повноти фонду, інформації).

Таким чином, в основу творення префіксально-суфіксальних термінів-іменників лягли сполучення іменників із прийменниками над-, під-, при-.

Прикметники, утворені за допомогою префікса без-та суфіксів-н-, -ов-вказують на ознаку предмета, який позбавлений чогось: безінвентарний(спрощений облік багатопримірникової літератури, при якому проводиться реєстрація назви видання замість реєстрації кожного примірника); безплатний(видання, що поширюється безплатно серед певного кола читачів); безшвейний(скріплення зошитів книги за допомогою клею, а не шиття); безготівковий(розрахунок за придбані книги без готівки).

Прикметники з префіксом між-і суфіксами -н-, -ч-, -еввідтворюють значення "такий, що відбувається між установами або є спільним для установ, явищ, названих основою твірного іменника", наприклад: міжбібліотечний(абонемент), міжвідомчий (централізація), міжгалузевий(ОНТІ), міжмовний(переклад), міжнародний(бібліографія, книгообмін, посібник).

Терміни - прикметники, утворені шляхом приєднання до твірної основи префікса над-і суфіксів -ов, -н-, у документознавчій термінології передають значення "такий, що перевищує норму" і відтворюють якісні ознаки носіїв інформації, наприклад: надактивний(частина фонду), надоперативний(пам'ять), надлишковий(повнота фонду).

Прикметники, утворені за допомогою префіксів перед-, післята суфікса-н-передають значення часу дії - такий, що відбувся раніше або пізніше того, що названо твірною основою іменника, наприклад: післямашинний(опрацювання інформації, здійснюване після операції за допомогою машини), передмашинний (опрацювання інформації, здійснюване перед операцією за допомогою машини).

Словотвірний тип після- + -н-синонімічний словотвірному типові з префіксом по-, у якого послаблене прийменникове значення, у поєднанні з суфіксом -н- на означення "такий, що відбувся пізніше чогось": посмертний(видання). Прикметники, утворені за допомогою префікса по- і суфіксів -н-, ов-також передають значення "такий, що відбувся там або складається з того, що визначено іменниковою твірною основою", наприклад, постатейний(розпис), подорожній(записки), поскладовий (розділювач, на якому вказано склад слова).

Непродуктивним словотвірним типом є творення прикметників з префіксом поза-і суфіксом -н-,які означають "такий, що перебуває за межами того, що названо твірною основою, наприклад, позастаціонарний(обслуговування читачів поза межами бібліотеки).

У термінах-прикметниках, утворених за словотвірною моделлю при + -ов-, -єв-,-ев-, -н-, префікс відтворює сему "такий, що розташований поблизу того, що названо твірною основою", наприклад, прикнижковий(покажчик), пристатейний(список), прижиттєвий(видання), прикінцевий(шпальта), прилюдний (бібліотека).

Отже прийменники-префікси у поєднанні з прикметниковими суфіксами модифікують значення твірних основ і виражають просторові (при-, між-, поза-, по-),часові (перед-, після-, по-)ознаки, відсутність чого-небудь (без-).

Отже у сучасній документознавчій термінології префіксально-суфіксальний спосіб малопродуктивний при творенні термінів-іменників. Вища продуктивність цього способу виявляється при творенні відносних прикметників, що входять до складу термінів - словосполучень. Твірними основами таких прикметників виступають прийменникові форми іменників. Суфікс прикментника переводить твірну основу до прикметників, а прийменник перетворюється на префікс.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.