Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАВДАННЯ

 

на самостійну роботу з змістового модуля 3.2 МПЗФАСз військово-облікової спеціальності «Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем».

ТЕМА №1. «Безпека інформації – основа ефективного функціонування органу управління»

Завдання 3. Сучасні способи передачі інформації

ЧАС: 1 година.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

 

Серед різноманіття пошуків шляхів розвитку управлінської діяльності викликає значний інтерес сфера розвитку нових технологій, які останнім часом прийняли бурхливий розвиток. Але при цьому виникають труднощі подолання місць стику між інформаційними системами різних структур та організацій.

Інформаційна техніка може значно сприяти виконанню вимог щодо досягнення поставленої мети. Певного зростання ефективності можна досягти і за допомогою локальних обчислювальних систем, а також в результаті застосування технічних засобів локальної передачі даних, які «переступають» межі між підрозділами відповідних структур.

Передумовою для оптимізації руху матеріального потоку є оперативний обмін інформацією між ланками ланцюжка в інтегрованій інформаційній системі. Значна частина поточних справ органів управління та їх структурних підрозділів забезпечується, як правило, за допомогою персональних комп'ютерів. При цьому обробляються також дані, які пізніше передаються на об’єкт управління в якості пропозиції, розпорядження, наказу тощо, здебільшого у вигляді паперового документа. Цей малоефективний спосіб передачі інформації можна замінити передачею даних прямо на носії інформації або телезв'язку. Останні два способи відносяться до електронної передачі даних (EDI - Electronic Data Intercnange).

Електронна передача даних являє собою автоматизоване з'єднання інформаційних систем або різних органів управління, або територіально віддалених один від одного підрозділів одного органу управління. Зв'язок між ними забезпечують комунікаційні системи за допомогою засобів техніки зв'язку. Ця діяльність звичайно називається дистанційною передачею даних.

Дистанційна передача даних, заснована на використанні каналів зв'язку, являє собою передачу даних у вигляді електричних сигналів, які можуть бути безперервними в часі і дискретними, тобто носити переривчатий у часі характер.

Дистанційна передача даних є передумовою для повної інтеграції інформаційних систем не тільки в масштабі однієї управлінської структури, а й на державному та міжнародному рівні.

До цих пір широко поширеним способом реалізації дистанційної передачі даних є застосування мереж загального користування, які експлуатуються поштою і звичайно покривають всю територію країни.

Для комунікації вже багато років використовується телетайп. Його швидкість передачі низька, але перевагою є те, що мережа телетайпа густа й поширена в усьому світі. За допомогою додаткових пристроїв телетайп можна використовувати також для непрямого з'єднання між ПК (off-line): файл з даними передається на носіях, до створення і читання яких здатний ПК.

Телефонна мережа допускає також прямий зв'язок (on-line) між двома ПК або між ПК і віддаленим абонентським пунктом (терміналом). Створені в минулому телефонні мережі майже всі без винятку є аналоговими, для них характерні відносно низька пропускна здатність і небезпека виникнення при передачі випадкових помилок. ПК працюють з цифровими даними, тому вони повинні бути оснащені відповідною апаратурою, яка перетворює аналогові дані в цифрові і навпаки.

Останнім часом у світі придбали велику популярність цифрові мережі передачі, що часто використовують оптичні кабелі; створюються також супутникові системи. Пропускна здатність у цифрових мереж набагато більше, ніж у аналогових, тому вони більшою мірою відповідають швидкодії ПК. Перехід від аналогової до цифрової передачі має революційний характер. Звичайно, будівництво цифрової мережі пов'язано з великими витратами, але разом з тим зменшуються витрати на «транспортування» даних, тому що перетворювати дані не потрібно, передача відбувається набагато швидше.

У ряді країн передбачають створення цифрової мережі інтегрованих послуг (ISDN - Integrated Service Digital Network). Це - електронні машини, які передають інформацію в різних видах на великій території, а також у міжнародному масштабі. Всі дані перетворюються в єдиний цифровий базис. Тому одна така мережа може замінити кілька самостійних спеціалізованих мереж. Інформація різних видів передається паралельно, тобто одночасно, по одній лінії зв'язку.

Для організації електронної передачі даних між відповідними структурами необхідно, перш за все, досягти сумісності апаратного обладнання та програмного забезпечення. До цієї мети ведуть три шляхи.

Перший шлях передбачає договір з партнером про всі деталі, а саме про набір знаків та їх кодів, про протоколи передачі, про структуру повідомлень і т.д. Потім кожен з партнерів створює для свого ПК відповідне програмне забезпечення за встановленими принципами. Дані передаються, як правило, прямо - в реальному масштабі часу.

Такий зв'язок називається білатеральним. Його підготовка буває дорогою і тому прийнятною тільки для органів управління вищого рангу з малим числом підрозділів. Тому білатеральний зв'язок застосовується переважно між окремими інформаційними системами всередині органу управління, так як асортимент обчислювальної техніки буває обмежений, тому і обсяг необхідних робіт за погодженням невеликий.

Другий шлях полягає у перенесенні всієї проблеми створення сумісності на спеціалізоване підприємство послуг зв'язку. Описується тільки, як і в якій формі дані будуть передаватися і в якому вигляді їх хоче приймати партнер. Підприємство послуг зв'язку забезпечує всі необхідні перетворення і пристосування. Таким чином, в передачу включається технічний партнер, тому в більшості випадків ПК зв'язуються непрямо (off-line).

Як правило, підприємство послуг зв'язку працює на принципі клірингового боргу (clearing-house). Його інформаційна система містить так звану вузлову мережу (мережа вузлових ПК). У пам'яті цього обчислювача створений для кожного абонента електронний «абонентський ящик» (mailbox). ПК абонента відправляє повідомлення в головний комп'ютер, який записує його в «ящик» адресата. Повідомлення, що надійшли весь час знаходяться у розпорядженні адресата; вони «виймаються» з відповідного скриньки після вступу комп'ютера адресата в зв'язок з системою. Крім функції абонентської скриньки, клірингові системи надають часто й інші послуги при обробці даних.

Третій шлях представляє електронну передачу даних на основі стандартизованих методів. Провідну роль у цій галузі відіграють стандарти, розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Комп'ютерні комунікації служать для дистанційної передачі даних з одного комп'ютера на інший і є не тільки самим новим, але і самим перспективним видом телекомунікацій. Вони мають ряд незаперечних переваг у порівнянні з традиційними засобами спілкування людей і передачі інформації і дозволяють не тільки передавати, одержувати, але і зберігати, і обробляти інформацію. Проблема передачі інформації з одного комп'ютера на інший виникла практично одночасно з появою комп'ютерів. Можна, звичайно, передавати інформацію за допомогою зовнішніх носіїв інформації - магнітних або компакт - дисків. Але цей спосіб досить повільний і незручний. Значно краще з'єднати комп'ютери кабелем, завантажити спеціальну програму для передачі інформації і, таким чином, отримати просту комп'ютерну мережу. Наприклад, для створення прямого з'єднання комп'ютерів, що працюють під управлінням операційної системи Windows, не потрібно спеціального програмного і апаратного забезпечення.

При об'єднанні декількох комп'ютерів процес обміну інформацією стає складніше, проте принципи сполучення залишаються ті ж, що і для двох комп'ютерів. Для підключення комп'ютерів до ліній зв'язку використовуються модеми або мережеві карти, якщо зв'язок здійснюється за спеціальним виділеним лініям. Крім того, на кожному комп'ютері встановлюються програми для роботи в мережі. Таким чином: комп'ютерна мережа - це об'єднання комп'ютерів за допомогою модемів, ліній зв'язку та програм, що забезпечують обмін інформацією. Комп'ютерні мережі дозволяють здійснювати нову технологію обробки інформації та спільного використання ресурсів - апаратних, програмних і інформаційних. Ця технологія отримала назву - розподілена обробка даних.

Відповідно з використовуваними протоколами комп'ютерні мережі поділяють на локальні та розподілені (глобальні і територіальні).

Локальноюназивається комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери, розташовані в одному приміщенні, в одній будівлі або в сусідніх будинках. У локальній мережі використовують єдиний комплект протоколів для всіх користувачів.

Якщо ж з'єднані комп'ютери знаходяться в різних частинах міста, в різних містах то такі мережі називаються розподіленими. До розподіленої мережі можуть підключатися не тільки окремі комп'ютери, але і локальні мережі. Розподілені мережі світового масштабу називають глобальними. Найвідомішою глобальною мережею є INTERNET.

Основна відмінність між усіма названими мережами полягає в керуванні доступом до інформації і в тому, як відбувається обмін даними. У залежності від способів управління доступом і обміну даними мережі поділяються за топологією та технологією.

Послідовно розглянемо види топологій та технологій, які застосовуються у даних мережах,

Топологія - це схема з'єднання каналами зв'язку комп'ютерів або вузлів мережі між собою. Використовуються такі види сполук: загальна шина, зірка, кільце.

Метод доступу - це технологія, яка визначає використання каналу передачі даних, що з'єднує вузли мережі на фізичному рівні. Найпоширенішими технологіями сьогодні є Ethernet, Arcnet і Token - Ring (говорить кільце).

Мережа шинної топології - є підключення комп'ютерів уздовж одного кабелю. Технологією що забезпечує такий спосіб з'єднання комп'ютерів є Ethernet - метод доступу c прослуховуванням несучої частоти і виявленням конфліктів. При цьому методі доступу вузол, перш ніж послати дані по каналу зв'язку, прослуховує його, і лише переконавшись, що канал вільний, посилає пакет. Якщо канал зайнятий, вузол повторює спробу передати пакет через випадковий проміжок часу. Дані, передані одним вузлом мережі, надходять в усі вузли, але розпізнає і приймає їх комп'ютер, якому призначені дані. В якості ліній зв'язку в топології Ethernet використовуються кабелі вита пара, коаксіальні і оптоволоконні кабелі. Ця технологія забезпечує дуплексну передачу даних зі швидкостями від 10 до 100 Мбіт/сек. Шинна топологія дозволяє ефективно використовувати пропускну здатність каналу, стійка до несправностей окремих вузлів і дає можливість нарощування мережі.

Мережа кільцевої топології використовує в якості каналу зв'язку замкнуте кільце з комп'ютерів, з'єднаних коаксіальним або оптичним кабелем. Технологія доступу в мережах цієї топології реалізується методом передачі маркера. Маркер - це пакет, забезпечений спеціальною послідовністю біт (його можна порівняти з конвертом для листування). Він послідовно передається по кільцю від комп'ютера до комп'ютера в одному напрямку. Кожен вузол ретранслює маркер. Комп'ютер може передати свої дані, якщо він отримав порожній маркер. Маркер з пакетом передається, поки не виявиться комп'ютер, якому призначений пакет. У цьому комп'ютері дані приймаються, але маркер рухається далі і повертається до відправника. Після того, як відправив пакет комп'ютер переконається, що пакет доставлений адресату, маркер звільняється. Швидкість передачі даних в таких мережах сягає 4 Мбіт/сек.

При зіркоподібною топології всі комп'ютери мережі підключаються до центрального комп'ютера окремою лінією зв'язку. Центральний комп'ютер керує робочими станціями, підключеними до нього через концентратор, який виконує функції розподілу та посилення сигналів. Надійність роботи мережі при такій топології повністю залежить від центрального комп'ютера. Метод доступу реалізується за допомогою технології Arcnet. Цей метод доступу також використовує маркер для передачі даних. Маркер передається від комп'ютера до комп'ютера в порядку зростання адреси. Як і в кільцевій топології, кожен комп'ютер регенерує маркер. Даний метод доступу забезпечує швидкість передачі даних 2 Мбіт/сек.

В даний час існують ще більш швидкісні, але і більш дорогі варіанти організації обчислювальних мереж у вигляді розподіленого подвійного кільця на базі оптико-волоконних каналів (варіант FDDI) і крученої пари (варіант CDDI). Дані варіанти організації і технології побудови призначаються для великих корпоративних обчислювальних мереж.

Локальні мережі можуть інтегруватися в більш складні єдині мережеві структури. При цьому, однотипні по апаратурі, що в них використовується і протоколам мережі, поєднуються за допомогою спільних для з'єднуються мереж вузлів -"мостів", а різнотипні мережі (що працюють під управлінням різних операційних систем) об'єднуються з допомогою загальних вузлів - «шлюзів».

Шлюзи можуть бути як апаратними, так і програмними. Наприклад, це може бути спеціальний комп'ютер (шлюзовий сервер), а може бути і комп'ютерна програма, шлюзовий додаток. В останньому випадку комп'ютер може виконувати не тільки функції шлюзу, але і функції робочої станції. Інтеграція декількох мереж в єдину систему вимагає забезпечення міжмережевої маршрутизації інформаційних потоків у рамках єдиної мережі.

Міжмережева маршрутизація організується шляхом включення в кожну з об'єднуваних підмереж спеціальних вузлів - «маршрутизаторів» (часто функції «маршрутизаторів» і «шлюзів» інтегруються в одному вузлу). Вузли-«маршрутизатори» повинні «розпізнавати», який з пакетів відноситься до «місцевого» трафіку мережі станції-відправника, а який з них повинен бути переданий в іншу мережу, що входить в єдину інтегровану систему.

При підключенні локальної мережі органу управління до глобальної мережі особлива увага звертається на забезпечення інформаційної безпеки. Зокрема, має бути максимально обмежений доступ в мережу для зовнішніх користувачів, а також обмежений вихід у зовнішню мережу своїх співробітників. Для забезпечення мережевої безпеки встановлюють брандмауери. Це спеціальні комп'ютери чи комп'ютерні програми, що перешкоджають входу в локальну мережу і несанкціонованій передачі інформації.

Користувачі (клієнти) локальної мережі можуть мати різні права доступу і повноваження з обробки інформації, що зберігається в базах даних колективного користування. Повноваження користувачів локальної мережі визначаються правилами розмежування доступу, а сукупність прийомів розподілу повноважень називається політиками мережі.

Управління мережевими політиками називається адмініструванням мережі, яким займається уповноважена особа - системний адміністратор.

Концепція відкритих інформаційних систем. Для реалізації технології розподіленої обробки даних необхідно узгодити правила використання та взаємодії апаратних ресурсів, виготовлених різними фірмами, програмних ресурсів, створених різними мовними засобами та інформаційних ресурсів, що мають різні формати представлення даних. В даний час основною тенденцією в галузі інформаційних технологій і комп'ютерних комунікацій є ідеологія відкритих систем. Ідеологію відкритих систем реалізують у своїх останніх розробках всі провідні фірми - постачальники засобів обчислювальної техніки, передачі інформації, програмного забезпечення та розробки прикладних інформаційних систем. Їх результативність на ринку інформаційних технологій визначається погодженою науково-технічною політикою і реалізацією стандартів відкритих систем.

Що розуміється під відкритими системами в даному контексті? «Відкрита система - це система, яка складається з компонентів, що взаємодіють один з одним через стандартні інтерфейси, служби і формати даних».

Сутність технології відкритих систем полягає в забезпеченні наступних завдань:

- уніфікації обміну даними між різними комп'ютерами;

- переносимості прикладних програм між різними комп'ютерами;

- мобільності користувачів, тобто можливості користувачів переходити з одного комп'ютера на інший, незалежно від його архітектури і використовуваних програм без необхідності перенавчання фахівців.

Основою, що забезпечує реалізацію відкритих систем служить сукупність стандартів, за допомогою яких уніфікується взаємодія апаратури і всіх видів програмного забезпечення:

мов програмування,

засобів введення - виведення,

графічних інтерфейсів,

систем управління базами даних,

протоколів передачі даних в комп'ютерних мережах.

Крім локальних мереж існує ще один не менш популярний вид технічних засобів дистанційної передачі даних - модем (модулятор-демодулятор) - це пристрій прямого (модулятор) і зворотного (демодулятор) перетворення сигналів до виду, прийнятому для використання в певному каналі зв'язку. Модеми бувають різні, але в першу чергу їх можна розділити на: аналогові та цифрові.

Аналогові - були найбільш поширеними модемами в кінці минулого століття, поширені і зараз, але вже не так. Спочатку аналоговий модем був призначений для виконання наступних функцій:

□ при передачі для перетворення широкосмугових імпульсів (цифрового коду) у вузькосмугові аналогові сигнали;

□ при прийомі для фільтрації прийнятого сигналу від перешкод і детектування, тобто зворотного перетворення вузькосмугового аналогового сигналу в цифровий код.

Перетворення, що виконується при передачі даних, зазвичай пов'язане з їх модуляцією.

Модуляція - це зміна будь-якого параметра сигналу в каналі зв'язку (сигналу що модулюється) у відповідності з поточними значеннями переданих даних (модулюючого сигналу).

Демодуляція - це зворотне перетворення модульованого сигналу (можливо, спотвореного перешкодами при проходженні в каналі зв'язку) в сигнал, що модулювався.

У сучасних модемах частіше всього зустрічаються три види модуляції:

□ частотна - FSK (Frequence Shift Keying);

□ фазова - PSK (Phase Shift Keying);

□ квадратурна амплітудна - QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

При частотній модуляції у відповідності з поточними значеннями модулюючого сигналу (переданих даних) змінюється частота фізичного сигналу (звичайно синусоїдального) при незмінній його амплітуді.

При фазової модуляції модульованим параметром є фаза сигналу при незмінних частоті й амплітуді; завадостійкість фазомодулірованного сигналу також висока.

При чистій амплітудної модуляції сигналу його захищеність від перешкод вкрай низька, тому застосовують більш завадостійку, але й більш складну квадратурну амплітудну модуляції, при якій в такті переданих даним змінюються одночасно і фаза, і амплітуда сигналу.

Багато модемів, крім забезпечення процедур передачі інформації, виконують і ряд інших дуже корисних у системах телекомунікацій функцій, таких як:

□ «оцифровування» голосу і зворотна операція відновлення оцифрованого голосу (voice-модеми);

□ прийом та передача факсимільних повідомлень (факс-модеми);

□ автоматичне визначення номера зухвалого абонента (АВН);

□ функції автовідповідача та електронного секретаря і т. д.

Тому сучасний модем крім пристроїв модуляції і демодуляції (а іноді і замість них) містить спеціалізований мікропроцесор, керуючий роботою модему, оперативну та постійну пам'ять, елементи звукової і світлової сигналізації про режими роботи модему і характеристиках каналу зв'язку. Постійна пам'ять використовується для збереження конфігурації модему при вимиканні живлення.

Сучасні модеми бувають двох класів.

Class 1 передбачає виконання основної роботи з прийому та передачі повідомлень комп'ютером з програмою підтримки факсимільного зв'язку. Модеми цього класу часто називаються програмними (software) модемами. Програмні модеми бувають на шині PCI, а оскільки вони працюють тільки під управлінням Windows, їх називають також Win-модемами. У програмних модемах частина їх функцій реалізована не у вигляді мікросхем, а замінена програмою, яка виконується центральним процесором ПК. Така заміна суттєво здешевлює модем, але обумовлює деяку додаткове навантаження на сам комп'ютер. За деякими (неперевіреними) відомостями Win-модеми гірше працюють на поганих телефонних лініях, можливості настройки у них менше, ніж у апаратних модемів і частіше відбувається обрив зв'язку.

Class 2 реалізує всі процедури передачі і прийому факсів засобами самого модему, тому природно, модеми другого класу трохи дорожче, але вони більш ефективні, особливо при роботі в багатозадачних операційних системах. Такі модеми часто називаються апаратними (hardware) модемами. Апаратні модеми бувають на шині ISA і на шині PCI. PCI-модеми через відсутність логічного СОМ-порту працюють добре тільки під Windows, а для роботи в DOS, Linux і т. д. вимагають спеціальні драйвери. ISA-модеми, ще недавно домінували на ринку, здають свої позиції через відсутність шини ISA на останніх моделях материнських плат. Гідність hard-модемів в тому, що вони прості у налаштуванні, не займають внутрішніх ресурсів ПК і добре «тримають» погані телефонні лінії.

Існують ще два типи сучасних і дешевих модемів: AMR (Audio and Modem Riser Card) і CNR (Communication and Networking Riser Card) модеми, які можуть працювати тільки з новітніми Intel-чіпсетами і з тональним дозвонювачем.

Модеми розрізняються також:

конструкцією - автономні і вбудовані в апаратуру;

інтерфейсом з каналом зв'язку - контактні і безконтактні (аудіо);

призначенням - для різних каналів зв'язку і систем, наприклад для систем передачі даних лише - модеми, для систем передачі даних і факсів - факс-модеми (правда, сьогодні більшість фірм випускають факс-модеми, а «чисті» модеми, без факсових функцій, практично вже не випускаються);

швидкістю передачі - існує стандарт швидкостей (шкала) передачі даних, що відповідає стандарту протоколів МККТТ для телефонних каналів зв'язку. Він включає наступні швидкості (в біт / с): 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 28 800, 33 600, 56 000. Зараз у продажу в основному модеми зі швидкістю 56000 біт/с.

Замість модему в локальних мережах можна використовувати мережеві адаптери (мережеві карти, network adapter, net card), виконані у вигляді плат розширення та які встановлюються в роз'єм материнської плати. Ще є карти, що встановлюються в роз'єм ISA, але сучасні встановлюються зазвичай в роз'єм PCI. Для портативних комп'ютерів є PCMCIA-адаптери. З'явилися мережеві адаптери і для інтерфейсу USB.

Мережеві адаптери можна розділити на дві групи:

адаптери для клієнтських комп'ютерів,

адаптери для серверів.

В адаптерах для клієнтських комп'ютерів значна частина роботи з прийому та передачі повідомлень перекладається на програму, виконувану в ПК Такий адаптер простіше і дешевше, але він додатково завантажує центральний процесор машини.

Адаптери для серверів забезпечуються власними процесорами, які виконують всю потрібну роботу.

Мережеві карти в основному характеризуються:

□ встановленою мікросхемою контролера (мікрочіпа);

□ розрядністю - є 8 -, 16 -, 32 - і 64-бітові мережеві карти (визначається мікрочіпом);

□ швидкістью передачі - від 10 до 1000 Мбіт/с (найбільш популярні - 10 і 100 Мбіт/с);

□ типом кабелю, яким підключається - коаксіальний кабель товстий і тонкий, не екранована вита пара, волоконно-оптичний кабель;

□ стандартами передачі даних, які підтримуються - Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, FDDI і т. д.

Мікросхема контролера має найважливіше значення, вона визначає багато параметрів адаптера, в тому числі надійність і стабільність роботи.

На мережевих картах може бути встановлений також чіп ПЗУ BootROM, що забезпечує можливість віддаленого завантаження операційної системи з сервера мережі, тобто використання мережевого комп'ютера без дискової пам'яті.

 

Викладач кафедри ВП

 


Набір 2015 року

 

Перелік питань для самоконтролю

(зріз №3)

 

1. З якою метою необхідний вимір інформації на об’єкті управління?

2. Рівні аналізу інформацію.

3. Синтаксичний рівень розгляду інформації. Дати визначення та характеристику.

4. Для яких технічних систем характерний формально-структурний розгляд інформації?

5. Семантичний рівень розгляду інформації. Дати визначення та характеристику.

6. Прагматичний рівень розгляду інформації. Дати визначення та характеристику.

7. Аспекти вимірювання кількості інформації. Дати характеристику.

8. Мінімальна одиниця інформації - біт, дати визначення.

9. Обмін інформацією. Дати визначення та характеристику.

10. Що використовуються якості на сучасному етапі розвитку "носіїв" інформації і що є природними носіями (переносниками) інформації?

11. Інформаційна взаємодія. Дати визначення та характеристику.

12. Передача інформації. Дати визначення та характеристику.

13. Наявність яких умов необхідна для здійснення передачі інформації?

14. Загальна схема передачі інформації. Склад елементів.

15. Каналу зв'язку. Дати визначення та характеристику.

16. Що називаються шумами (перешкодами)? Дати визначення та характеристику

17. Зовнішні джерела перешкод. Дати визначення та характеристику.

18. Внутрішні джерела перешкод. Дати визначення та характеристику.

19. Поняття «лінія зв'язку». Дати визначення та характеристику.

20. Поняття «канал» зв'язку. Визначення та види каналів звязку.

21. Поняття «повідомлення». Визначення та вигляд застосування.

22. Життєвий цикл повідомлення|.

23. Канал передачі даних. Дати визначення та характеристику.

24. Навести приклади видів зв'язку та видів інформації, яка в них використовується.

25. Класифікація зв'язку, що застосовується в управлінській організації

26. Дуплексний та симплексний спосіб зв’язку. Дати визначення

27. Напівдуплексний спосіб зв’язку. Дати визначення

28. Типи кабелів зв’язку та їх характеристики.

29. Типи безпроводових каналів зв’язку та види зв’язку, які вони забезпечують.

30. Електронна передача даних. Дати визначення.

31. Дистанційна передача даних. Дати визначення.

32. Шляхи досягти сумісності апаратного обладнання та програмного забезпечення для організації електронної передачі даних між відповідними структурами органу управління.

33. Як поділяються комп'ютерні мережі у відповідності з використовуваними протоколами?

34. Локальна комп'ютерна мережа. Дати визначення.

35. Розподілена комп'ютерна мережа. Дати визначення.

36. Як поділяються комп'ютерні мережі у залежності від способів управління доступом і обміну даними?

37. Топологія. Дати визначення. Види сполук.

38. Мережа шинної топології. Сутність методу.

39. Мережа кільцевої топології. Сутність методу

40. Мережа зіркоподібною топології. Сутність методу.

41. Брандмауери. Визначення та призначення.

42. Завдання, що забезпечують сутність технології відкритих систем.

43. Модем. Визначення, призначення та типи.

44. Мережеві адаптери. Визначення, призначення та групи.

45. Чим в основному характеризуються мережеві карти

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.