Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заняття 1.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема 2. Суб'єкти кримінального провадження. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

Заняття 1.

1. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.

2. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

3. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

4. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження.

5. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

6. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

7. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

4. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий нопрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична . 2010. Вип. 51. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/409crp51.pdf

5. Антонюк О.Д. Співвідношення прокурорського нагляду і процесуального керівництва в діяльності прокурора під час досудового розслудування кримінальної справи // Університетські наукові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права: Право. Економіка. Управління. 2009. - Вип. 4.

6. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді із забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26-27 липня 2012 року. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 91-94.

7. Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 184–190.

8. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд // Вісник прокуратури. 2008. № 11.

9. Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

10. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

11. Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия "судебный следователь" ("следственный судья") / Н.Н. Ковтун // Российский судья. 2010. № 5.

12. Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120105.html

13. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

14. Леоненко М.І. Процесуальне керівництво досудовим слідством: межі відповідальності // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : У 2 т. : Матер. 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2010 р.) . 2010. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та судова експертиза: Т. 2 . 2010.

15. Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120107.html

16. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1(47). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2010_1/Lomakin.pdf

17. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08syvppd.zip

18. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/11Toloch.pdf

19. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

20. Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Омского университета. – Серия "Право". – 2008. - №1.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.