Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заняття 2.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. З’ясування достовірності показань свідка.

2. Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.

3. Показання|показники,показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення.

4. Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення.

5. Показання експерта, їх предмет, доказове значення.

6. Показання з чужих слів.

7. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки.

8. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки.

9. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

4. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / Е.А. Зайцева. - М., 2008. - 52 с. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1277610

5. Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. - Випуск 11. – С. 211-216 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2011_11/Klimenko.pdf

6. Навроцька В. Експертиза в умовах змагальності кримінального судочинства / Віра Навроцька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола. Серія "Юридичні науки". 2010. Вип. 4. ─ С. 28-33.

Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального примусу)

1. |кримінальнПоняття, види заходів забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу)|примусу,силування|.

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Заходи забезпечення кримінального провадження, які не відносяться до запобіжних заходів (виклик слідчим, прокурором, судовий виклик; привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна).

4. Поняття, система та види запобіжних заходів.

5. Підстави застосування|вживання| запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.

6. Порядок обрання запобіжних заходів. Зміна запобіжного заходу. Застосування електронних засобів контролю.

7. Неізоляційні запобіжні заходи.

8. Домашній арешт.

9. Тримання під вартою. Строки тримання під вартою. Порядок продовження строку тримання під вартою.

10. Затримання особи, поняття, строки та види. Види затримання.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Гловюк І.В. Предмет доказування при вирішенні слідчим суддею питання про арешт майна (за новим КПК України) // Сучасний стан розвитку юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 липня 2012 року. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2012. – С. 95-96.

4. Гловюк І.В. Деякі аспекти доказування при застосуванні тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом // Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 серпня 2012 р. – Львів, Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. – С. 89-91.

5. Демченко К. Запобіжні заходи згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Режим доступу: http://www.vvplawfirm.com/ru/publicationsall/57-2011-04-19-09-41-04/252-2012-05-24-11-37-23

6. Ковальчук С. Застосування електронних засобів контролю як спосіб забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим своїх процесуальних обов'язків за проектом КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012.

7. Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві // Адвокат. – 2010. - №7 (118). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2010_7/2010-7-Kuchynska.pdf

8. Слободян Р.В. Використання електронних засобів контролю як новела інституту домашнього арешту в Україні // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

9. Сорока С.О. Процесуальний порядок затримання // Митна справа. - 2012. - № 3, ч.2, кн.1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_3_1/151.pdf

10. Шкіптан Д. Втрата документів і бізнесу. Тимчасове обмеження в спеціальному праві створює механізм усунення конкурентів // Закон і бізнес. – 2012. - №26.

11. Фаринник В. Домашній арешт – альтернатива триманню під вартою // Юридичний вісник України. - 2012. - №25. // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=11839

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.