Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Кримінальне провадження на підставі угод: загальна характеристика.Поняття та види угод у кримінальному судочинстві.

2. Ініціювання та укладення угоди. Наслідки укладення та затвердження угоди.

3. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.

4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: загальна характеристика.

5. Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб: загальна характеристика.

6. Загальна характеристика кримінального провадження щодо неповнолітніх. Види проваджень щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

7. Кримінальне провадження щодо злочинів неповнолітніх.

8. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Гайдай Ю. Компроміс із прокурором. За корисні для слідства відомості можна отримати м’якше покарання // Закон і бізнес. – 2012. - №21.

4. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

5. Леляк О.О. Запровадження процедури примирення згідно проекту Кримінального процесуального кодексу України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

6. Пушкар П.В. Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / П.В. Пушкар; Акад. адвокатури України. — К., 2005. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ppvppd.zip

7. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/01Sereda.pdf

8. Філін Д.В. «Угода про визнання вини» та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України // Форум права. – 2011. - №1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11fdvkcu.pdf

 

 

Тема 12. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

1.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: загальна характеристика. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особи, щодо яких здійснюється таке провадження.

2.Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

3.Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

4.Порядок здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

5.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю: загальна характеристика.

6.Загальна характеристика провадження із відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Підсудність заяви. Зміст заяви та наслідки недодержання вимог до змісту заяви.

7.Підготовка заяви до розгляду. Судовий розгляд та судове рішення за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Дердюк Б.М. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б.М. Дердюк ; НУ "ОЮА" . ─ О., 2012 . ─ 20 с.

4. Жовнєнко Д.С. Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони. Серія право. – 2011. - №1.

5. Кузьмінова В.Ю. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.Ю. Кузьмінова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 21 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kvyvks.zip

6. Парфило О. До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі / О. Парфило, Д. Пінчук // Право України. 2010. № 11. ─ С. 171-177.

7. Сліпченко В.І. Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю / В.І. Сліпченко // Право і суспільство. 2012. № 2. ─ С. 281-288.

Тема 13. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

1. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні: загальна характеристика.

2. Поняття, основні напрями та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

3. Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

4. Учасники міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

5. Порядок зносин при міжнародному співробітництві у кримінальному провадженні. Запит про міжнародне співробітництво. Зберігання та передання речових доказів і документів. Доказова сила офіційних документів.

6. Поняття, види та предмет міжнародної правової допомоги.

7. Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги.

8. Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Контрольована поставка. Прикордонне переслідування. Створення і діяльність спільних слідчих груп.

9. Поняття і види видачі та передачі осіб.

10. Особливості підстав і умов видачі (екстрадиції). Обставини, що перешкоджають видачі (екстрадиції).

11. Екстрадиційний процес. Тимчасова видача. Тимчасові заходи. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та його оскарження.

12. Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття та загальна характеристика.

13. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Обставини, що унеможливлюють перейняття кримінального провадження.

14. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Зміст та форма клопотання. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.

15. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.

16. Передача засуджених осіб.

 

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Бастрыкин А.И. Вызов свидетелей, экспертов и вручение документов по уголовным делам по договорам о правовой помощи с социалистическими государствами // Правоведение. - 1988. - № 2. // Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178630

4. Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /А. Г. Волеводз. - М., 2002. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1292300

5. Грошевий Ю. Тітко І. Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2010_4/03Grosh.pdf

6. Дроздов О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України: проблеми теорії і практики // Вісник прокуратури. – 2010. - №11 (112).

7. Маланюк А.Г. Провадження у кримінальних справах, пов'язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / А.Г. Маланюк; Акад. адвокатури України. — К., 2004. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04magvzu.zip

8. Маланюк А. Проблеми правового регулювання перейняття кримінального переслідування за клопотанням іноземної держави (кримінально-процесуальний аспект) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37.

9. Маланюк А. Перейняття кримінального переслідування як інституту правової допомоги у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002.

10. Маланюк А. Допустимість доказів, переданих органами іноземної держави, у кримінальному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.

11. Маланюк А. Правовий механізм визнання і виконання в Україні вироків у кримінальних справах, постановлених судами іноземних держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.

12. Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . ─ К., 2003 .

13. Пашковський М.І. Особливості використання у доказуванні фактичних даних, що отримані за межами України // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журнала "Юридичний вісник". – Одеса: Фенікс, 2006. // Режим доступу: http://inter.criminology.org.ua/materials/sborniki/crifihuri/Pashkovskyi.htm

14. Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (4). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pavrks.pdf

15. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Одеса, 2006.

16. Суботін Д.В. Провадження з міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.