Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 5.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Українська культура у новітню добу (1917- поч. ХХІ ст.) (2 години)

План

1. Відродження національної культурної ідеї в добу визвольних значень.

2. Доба «українізації» українському культурному поступі.

3. Репресії щодо діячів української культури та науки. «Розстріляне Відродження».

4. Культура в радянській Україні у П половині ХХ ст. Розвиток «української культури» в діаспорі.

5. Розвиток української культури в добу Незалежності.

 

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:

1. Політика гетьмана П. Скоропадського у сфері культури.

2. Розвиток наукових знань у п половині ХХ – поч. ХХІ ст.

 

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте чинники котрі сприяли відродженню національної культурної ідеї в добу визвольних значень.

2. Чи дійсно процес «українізації» був спрямований на відродження української культури.

3. Що ви знаєте про період «розстріляного відродження».

4. Охарактеризуйте процес становлення професійного українського театру.

5. Назвіть основоположника українського кіномистецтва.

6. Проаналізуйте умови становлення постмодернізму в українському мистецтві.

 

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Світова та національна культура, їх взаємодія.

2. Періодизація історії української культури.

3. Кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як автохтонне джерело української культури.

4. Київська Русь як соціокультурна система.

5. Іларіон Київський “Слово про Закон, Благодать та істину”: зміст, значення та основні проблеми твору.

6. Візантійський канон та його інтерпретація у мистецтві Київської Русі.

7. Поширення ідей раннього гуманізму в Україні (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський).

8. Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури (ХVІ-перша половина ХVІІ ст.).

9. Розвиток гуманістичних та реформаційних ідей в українській культурі ХV-ХVІ ст.

10. Скульптура і живопис України ХVІ ст.

11. Поняття та специфічні риси Відродження в Україні.

12. Українці в освітніх центрах Західної та центральної Європи. (Ю.Дрогобич, П.Русин та ін.).

13. Діяльність Острозького культурно-освітнього осередку.

14. Культурно-просвітницька діяльність братських шкіл.

15. Полемічна література України ХVІ – перша половина ХVІІ ст.

16. Культура Запорізької Січі та її самобутні риси.

17. Українське бароко в літературі, архітектурі та образотворчому мистецтві.

18. Архітектура України ХІХ ст.

19. Розвиток музичної культури і театрального мистецтва в Україні ХІХ ст.

20. Здобутки української культури у період її національно-культурного відродження (1917-1933 р.р.).

21. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні.

22. Нова модерністська генерація в українській літературі.

23. Розвиток сучасних національних музичних традицій.

24. Традиції та новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві.

25. Розвиток освіти і наукових знань в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

26. Поняття “культура”, “нація”, “національна культура”.

27. Поняття “національної ментальності”, “ідентичності”, “державності”.

Рекомендовані теми есе (рефератів)

1. Рицарський епос Київської Русі. Билини. Оповідь про Дем’яна Куденевича. “Михайлик і Золоті Ворота”. “Слово о полку Ігоревім”. “Моленіє” Данила Заточника. “Слово о погибели Русьскыя земли”.

2. Оригінальна агіографічна і паломницька література Київської Русі. “Чтеніє о житії и о погублєнії Бориса й Гліба”, “Житіє Феодосія Печерського”, “Києво-Печерський патерик”, “Житіє и хоженьє Даниїла”.

3. Історичні джерела про походження назви “Україна”.

4. Візантійський канон та його інтерпретація у мистецтві Київської Русі.

5. Морально-дидактична і полемічна література Київської Русі ранньофеодального періоду: Лука Жидята, Митрополит Іларіон, Феодосій Печерський, Яків Мніх, митрополит київський Георгій.

6. Літописання Київської Русі ранньофеодального періоду: Початковий літопис, “Повість минулих літ”.

7. Морально-дидактична і полемічна література Київської Русі періоду феодальної роздробленості (XІІ-XІІІ ст.): Климент Смолятич, Кирило Туровський, Володимир Мономах, митрополит київський Никифор, Серапіон Владимирський.

8. Культура Радянської України періоду “українізації” (1922-1932).

9. Мистецтво Радянської України 20-30-х рр. ХХ ст.

10. Література Радянської України 20-30-х рр. XX ст.

11. Освіта і наука, книговидавництво, преса, громадсько-політичні й культурно-освітні угруповання й рухи Західної України 1920-1930-х рр.

12. Українська національна ідея у творчій спадщині М. Хвильового.

13. Творчість діячів української культури в еміграції

14. Література і мистецтво Західної України 20-30–х рр. XX ст.

15. Українська культура у зарубіжжі (20-30-і рр. ХХ ст.).

16. Театр і кіно Радянської України 20-30-х рр. XX ст.

17. Культура Радянської України 40-50-х рр. XX ст.

18. Культура Західної України 40-50-х рр. XX ст.

19. Образотворче мистецтво, кіномистецтво і театр України 40-50-х рр. XX ст.

20. Філософія, культурологія, історіографія України 20-40-х рр. XX ст.

21. Проблема співвідношення раціонального та інтуїтивного, особистісного і колективного, індивідуального і космічного у творчості Павла Тичини.

22. Поезія України 60-70-х рр.

23. Художня проза України 60-70-х рр. XX ст.

24. Образотворче мистецтво, кіномистецтво, театр України 60-70-х рр. ХХ ст.

25. Українська культура в зарубіжжі (ІІ половина XX ст.).

26. Філософська, соціально-політична, культурологічна думка України та українського зарубіжжя другої половини XX ст.

27. Культурний розвій за доби «відлиги»

28. Розвиток національних традицій у класичній та естрадній музиці.

29. Традиції й новації в сучасному українському театральному та кіномистецтві. Здобутки сучасного українського кіномистецтва. “Поетичне кіно” та його доля.

30. Християнська церква і духовне оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної Української держави.

31. Постмодерн в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом.

32. Українські літературні традиції в творчості сучасних письменників.

33. Нова модерністська генерація в українській літературі.

34. Сучасна українська музика

35. Вплив глобалізаційних процесів на культуру України.

36. Поєднання традиціоналізму та новаційності як перспектива гармонійного розвитку культури.

37. Національно-культурне відродження у незалежній Українській державі

38. Самобутні риси української культури (релігія, етика, мистецтво)

39. Особливості сучасної масової культури в Україні.

40. Специфіка постмодернізму та його вияви у сучасній українській культурі.

 

 

Видатні постаті:

1. «Вагнерівська примадонна» ХХ столітті – Соломія Крушельницька

2. Марко Вовчок

3. Леся Українка

4. Микола Лисенко

5. Петро Скарга

6. Шмуель Йосеф Агнон – письменник

7. Саймон Сміт Кузнець – економіст

8. Роальд Гофман – хімік

9. Георгій Шарпак – фізик

10. Іван Марчук

11. Олександр Архипенко – скульптор

12. Володимир Боровиковський (1757-1825)

13. Антон Лосенко (1737-1773) – художник

14. В. Кричевський (1872-1952) – архітектор

15. Т. Яблонська

16. К. Білокур

17. Г. Нарбут

18. Наталія Ужвій

19. Олександр Довженко

20. Аганіт Печерський

21. Євпраксія Мстиславівна

22. Анна Ярославовна

23. Артемій Ведель

24. Остап Вишня

25. Михайло Семенко

 

Список рекомендованої літератури:

Базова:

1. Бичко А.К., Бичко Б І., Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. - К.: Либідь, 1993.

2. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М Пічі - Львів, 2003

3. Грищенко В.А Історія світової га української культури. - К,2002.

4. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X -середина ХУІІ ст): Посібник-довідник. -К., 1988,

5. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.А. Греченко, І В. Чорний та ін. - К: Літера ЛТД, 2005

6. Історія української культури -К: Наук, думка, 2003.

7. Історія української та зарубіжної культури. Навчатьний посібник / Заряд. М. Заковича - К., 2003. -Т. І-3.

8. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича - К.: Либідь, 1994.

9. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. . - К.: Либідь, 1994.-4.1, 1995.-Ч.2.

10. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. - Львів: Світ, 2003.-4.1:2004.- Ч. 2.

11. Макаров А Світло українського бароко.-К, 1994.

12. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX ст.:/ Навч. посібник - К.: Знання, 2002.

13. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. - К: Дніпро, 2001.

14. Павленко Ю В Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства - К, 2000.

15. Подольська С.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник.-К., 2003.

16. Попович М. 1 Іарис історії культури України - К, 1998.

17. Скуратівський В. Історія і культура.- К, 1996.

 

Допоміжна:

 

1. Лекції з історії світової культури : Навч. посібник / Під ред. Р.П.Бойко та ін. -Тернопіль. : Астон. І999. - 116 с;

2. Культура українського народу : Навч. посібник для вузів / Під ред. В.М Русанівського таін. -К.:"Либідь, І994. - 272 с;

3. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник для вузів / Під ред. С.О. Черепанова. - Львів: Світ, 1994. - 456 с;

4. Історія української культури: Збірник матеріалів і документів / Упор. Б.І.Білик, ред. С.М.Клапчук. - К: Виша школа, 2000. -606 с;

5. Культурне відродження в Україні: Історія і сучасність / Під ред. М.М.Аліксієвець та ін. - Тернопіль: Тернопільський науково -дослідний ін - т „Проблеми людини", 1993. -219 с;

6. Дзюба І. Між культурою і політикою.- К: Сфера, 1998,- 378 с;

7. Оленич Д. Вона у пас одна.. Нотатки про перший Конгрес українців // Сучасність, 1992. -№3;

8. Зарубіжні українці: Довідник. - К., 1992;

9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Харків: Вид. ХГУ, 1999. - 296 с,

10. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: Навч. посіб. для студентів вузів / Під ред.. С.Д Абрамовича. М.Ю. Чікарькова. - Львів: Світ, 2004. - 344 с,

11. Історія української культури: Наук. вид. В 5 т. - К.: Наукова думка, 2001.,

12. Українська художня культура: Навч. посіб. / Під рсд.. І.Ф.Ляшенка. - К.; Либідь, 1996. - 416 с.

13. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / Під ред. М.М.Заковича. - К.: Знання, 2000. - 622 с.

14. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - 2-е вид., випр. - К: Знання - Прес, 2003. - 276 с.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.