Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТА МЕХАНІЗМІВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ресурсні кошторисні норми

Експлуатації будівельних

Машин та механізмів

 

 

ДБН Д.2.7-2000

 

Київ 2001


 

РОЗРОБЛЕНІ: Науково-виробничою фірмою

“Інпроект”

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України

від 05.10.2000 № 225 та введені в дію з 1 січня 2001 року

 


З М І С Т

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ТА МЕХАНІЗМІВ

(ДБН Д.2.7-2000)....................................................................................................................7

1 Основні положення.......................................................................................................................... 7

2 Технічна частина............................................................................................................................... 9

Частина І........................................................................................................................... 17

Розділ 01 Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні..................................................... 17

Розділ 02 Крани................................................................................................................................. 21

Розділ 03 Домкрати, лебідки, автонавантажувачі, підіймачі шахтні, автогідропідіймачі,підіймачі гідравлічні, щогли монтажні............................................................................................................ 40

Розділ 04 Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних

з'єднань................................................................................................................................................ 48

Розділ 05 Станції компресорні, компресори пересувні, установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції................................................................................................................................. 57

Розділ 06 Екскаватори.................................................................................................................... 59

Розділ 07 Бульдозери, скрепери, установки барові................................................................ 67

Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва...................................................... 72

Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт......................................................................... 76

Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування................................................................................................................................................................ 78

Розділ 11 Машини для приготування, транспортування і укладання бетону і розчину. 81

Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва..................................... 81

Розділ 13 Машини у транспортному будівництві..................................................................... 81

Розділ 14 Машини для пальових робіт....................................................................................... 81

Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів.................................... 81

Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі................................................ 81

Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку................................................................... 81

Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування.................... 81

Розділ 19 Насосні станції................................................................................................................. 81

Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції...................................... 81

Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування..................................................................... 81

Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів, сліпів і стапелів.................. 81

Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі.............................................. 81

Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт....................................... 96

 

Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій................................................................................................................................................................ 81

Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами............ 81

Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами......... 81

Розділ 28 Станції заморожування................................................................................................ 81

Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій 81

Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт....................................... 81

Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу................................................................. 81

Розділ 32 Машини, що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій................................................................................................................................................................ 81

Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент................................................................ 81

Розділ ЗЗА Молотки клепальні, відбійні і пневмотрамбівки.................................................. 81

Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні................................................ 81

Розділ 50 Машини, що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень............................................................................................................................................ 81

Доповнення......................................................................................................................................... 81

Частина II.......................................................................................................................... 81

Алфавітний показчик..................................................................................................................... 164

Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин

та механізмів (станом на 01.01.2001 року)............................................................................ 81


С О Д Е Р Ж А Н И Е

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

(ДБН Д.2.7-2000) .................................................................................................................................................11

1 Основные положения................................................................................................................... 12

2 Техническая часть.......................................................................................................................... 13

Часть І................................................................................................................................ 17

Раздел 01 Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные............................................ 17

Раздел 02 Краны............................................................................................................................... 21

Раздел 03 Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники,подъемники гидравлические, мачты монтажные......................... 40

Раздел 04 Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных

соединений......................................................................................................................................... 48

Раздел 05 Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции............................................................................................. 57

Раздел 06 Екскаватори................................................................................................................... 59

Раздел 07 Бульдозеры, скреперы, установки баровые.......................................................... 67

Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства................................................ 72

Раздел 09 Машины для культуртехнических работ................................................................. 76

Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды, цементационное оборудование................................................................................................................................................................ 78

Раздел 11 Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и

раствора............................................................................................................................................... 81

Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства.................................. 81

Раздел 13 Машины в транспортном строительстве................................................................ 81

Раздел 14 Машины для свайных работ...................................................................................... 81

Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов........................... 81

Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи............................................ 81

Раздел 17 Машины для сооружения линий связи................................................................... 81

Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки........... 81

Раздел 19 Насосные станции....................................................................................................... 81

Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции........................... 81

Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование....................................................... 81

Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей, слипов и стапелей.......... 81

Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие......................... 81

Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ.......................... 96

Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций................................................................................................................................................................ 81

Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами................ 81

Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами........ 81

Раздел 28 Станции замораживания........................................................................................... 81

Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций 81

Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ...................................... 81

Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива............................................................ 81

Раздел 32 Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций 81

Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент........................................... 81

Раздел ЗЗА Молотки клепальные, отбойные и пневмотрамбовки...................................... 81

Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные............................................. 81

Раздел 50 Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений................................................................................................................................................................ 81

Дополнение......................................................................................................................................... 81

Часть II.................................................................................................................................. 81

Алфавитный указатель.................................................................................................................. 178

Усердненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по сосотоянию на 01.01.2001 года)................................................................ 81


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів ДБН Д.2.7-2000 Замість ДБН IV-3-97 (ЗНіРЄМ-93/97)

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.