Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технічна частина

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні (надалі - середній розряд ланки робітників);

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший буді-вельний майданчик.

 

2.2 Трудовитрати, наведені в нормах частини І, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

 

2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

- матеріальні ресурси на:

- заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- ремонт і технічне обслуговування;

- перебазування;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів.

 

2.4 Для машин і механізмів, що наведені в частині II збірника, амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на ремонт ти переміщу-вання (перебазування) враховуються у складі накладних витрат.

Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Витрати труда на ремонт та переміщування (перебазування) по цим машинам в нормах вказані довідково (в дужках).

 

2.5 По морських і річкових будівельних машинах (плавучих засобах) нормами враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавучих засобів.

 

2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проваджен-ня робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиніс-тів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови прова-дження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

 

2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:

- до 3 % у літній період;

- до 4,5% у зимовий період.

 

2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування (графа 11) включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

 

2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

 

2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

 

2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

 

2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 (землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування) і 20 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год.

У випадках, коли проектом, з об'єктивних причин, встановлюється річний режим роботи, що відрізняється від зазначеного вище, до кошторисних норм на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які входять до перелічених розді-лів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведеш у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Найменування машини Шифр машини Річний режим роботи, маш.-год.
    1500-2500 2500-3500 4500-5500
1 Землесосні дизельні плавучі снаряди 218-0101, 218-0102 1,30 1,10 0,95
2 Землесосні електрич-ні плавучі снаряди 218-0120 - 218-0123 1,25 1,08 0,95
3 Те саме 218-0124 1,2 1,07 0,96
4 Землесосні станції перека чування 218-0201 - 218-0203 1,06 1,02 0,99
5 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки 220-0101 - 220-0120 1,12 1,04 0,98
6 Те саме 220-0201, 220-0202 1,07 1,02 0,99

 

2.13 Витрати ресурсів на експлуатацію заморожу вальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних норм на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням трудовитрат робітників, зайнятих керуванням цими машинами. Показники трудовитрат робітників, зайнятих керуванням машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в цілому у таблиці 2.

 

Таблиця 2

Холодопродуктивність, кВт (ккал/год.) Витрати труда, люд. -год. /маш.-год.
До 582 (500)
Від 582 (500) до 3490 (3000)
Понад 3490 (3000)

 

При визначенні витрат ресурсів на експлуатацію резервних машин (компресорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються трудовитра-ти на перебазування (графа 12), а при складанні цін за машино-годину відповідних резервних машин враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів.

 

2.14 При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управліннями) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні норми, з яких вилучаються трудовитрати машиністів.

 

2.15 Для машин і механізмів, які працюють на стисненому повітрі, витрати стисненого повітря слід враховувати в тому разі, якщо в нормах РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР не враховано роботу компресорної установки. Вартість стисненого повітря враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин та механизмов ДБН Д.2.7-2000 Взамен ДБН IV-3-97 (ЗНіРЄМ-93/97)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.