Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Кафедра міжнародного туризму

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

для студентів IV курсу напряму підготовки «Туризм»

 

 

КИЇВ – 2015


Укладач: Ткаченко Т.І. к.геогр.н., доц.

 

Рецензент: проф., д.г.н. Антоненко В.С.

 


Вступ

Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання і захист курсової роботи студентами ІV курсу з навчальної дисципліни “Туроперейтинг”.

Сучасне бачення туроперейтингу як дисципліни, що має найбільш практичне значення при підготовці фахівців туристичної галузі, вимагає вивчення та аналізу теоретичних аспектів механізму формування, групових та індивідуальних турів, а також різноманітні технології просування турів як на рівні туроператора, так і на рівні турагента.

Основною метою дисципліни – є набуття студентами практичних вмінь та навичок з особливостей турагентської та туроператорської діяльності, яка визначена сучасним баченням наступних питань:

- формування системи знань про існуючі інформаційні технології, що впроваджуються в галузі туризму та в сфері гостинності;

- формування туристських концернів, що обіймають всі етапи виробництва, просування та реалізації туристичних послуг;

- розвиток електронної комерції при посередницькій діяльності глобальних комунікаційних мереж;

- активне використання в діяльності туристичних підприємств інноваційних технологій;

- сучасні напрямки використання мережних технологій в туризмі;

- технології автоматизованого управління підприємствами в туристській індустрії;

- використання найбільших комп’ютерних систем резервування;

- муль тимедійні технології в туризмі тощо

Більшість цих питань розглянуті під час удиторних занять. Закріплення матеріалу його систематизація передбачена виконанням курсової роботи, яка обґрунтовується актуальністю та доцільністю виконання для розвитку туристичної галузі на користь нашої держави –України.

Метою методичних вказівок є допомога студенту обрати тему курсової роботи з урахуванням особистих уподобань, складання плану дослідження, збір, систематизування та опрацювання матеріалу й письмового оформлення отриманих результатів, крім того головна увага приділяється теоретико-методологічним питанням, питанням методики проведення досліджень із застосуванням новітніх методів та методичних прийомів дослідження, щодо розкриття основних наукових положень роботи. Результати курсової роботи ґрунтуються на глибокому, осмисленому вивченні наукової літератури, висновки роботи повинні містити пропозиції щодо перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку.

Ознайомившись з поданими рекомендаціями, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до написання курсової роботи, як з точки зору її відповідності до складеного змісту, так і розкриття головних питань теми, її оформлення, оцінки, порядку та захисту.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи – є перевірка ступеня засвоєння студентом теоретичних і практичних питань навчальної дисципліни «Туроперейтинг», а також вироблення у студентів навичок самостійного наукового дослідження, на основі ретельного опрацювання загальнонаукових джерел із теорії, методології туризму і методики наукових досліджень та спеціальної літератури з питань функціонування об’єкту дослідження на основі аналізу й осмислення дослідженого матеріалу, систематизації статистичних, картографічних та архівних даних. Курсова робота спрямована на отримання елементарних навичок із розробки інноваційного туристичного продукту, формування системи знань про існуючі інформаційні технології, що впроваджуються в галузі туризму та в сфері гостинності; механізму складання пакету обслуговування, споживання та реалізації.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи, тому у процесі виконання курсової роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен вирішити такі завдання:

- виявити знання відповідних загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійноорієнтованих дисциплін і дисципліни варіативної компоненти навчального плану, які розкривають теоретичні основи та практичні питання навчально-виховних дисциплін;

- відібрати, систематизувати та обробити інформацію у відповідності до мети дослідження;

- розробити наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення інноваційних технологій та систем у туроперейтингу;

- визначити і використати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ щодо менеджменту туристичної діяльності;

- доповісти в максимально стислому вигляді про результати дослідження.

Курсова робота виконується з використанням відповідної інформаційної бази: чинного законодавства України, вітчизняної та зарубіжної літератури з організації та менеджменту туристичної діяльності та економіки праці, мотиваційного менеджменту з туризму звітних матеріалів туристичних організацій.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.