Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЩО НАВОДЯТЬ В РОБОТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії: (один автор) Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Збігнєв Бжезінський; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст.; № 14). Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; Т. 59). Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. Іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т.1). Сирота М.Д. Україна у геополітичному просторі третього тисячоліття / Михайло Дмитрович Сирота. – К. Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216 с.: портр. – [Бібліогр.: С. 212-213]. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Два автори Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян.акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1). Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори Герасимчук Т., Киридон А., Троян С. Концептуальні основи теорії політики: Навч. посібник / Таміла Герасимчук, Алла Киридон, Сергій Троян. – Рівне: видавець Зень О.М., 2008. – 307 с. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с.
Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П'ять та більше авторів Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
Колектив авторів Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности. Приоритеты политики обеспечения национальной безопасности России / [А.В. Возжеников, М.А. Выборнов, А.Б. Малюткин, и др.]; под общ. ред. А.В. Возженикова.: Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. / Під ред. Савлука М.І. – К.: Вид-во "Лібра", 1998. – 342 с. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет) МИД России / Отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение : МГИМО, 2004. – 991 с.
Перекладні видання Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підручник / Пер. з англ. [С. Панчишина та ін.]; Наук. редакція пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
Багатотомні видання Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] с. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни…: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4). Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 – . – Т.4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн.1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.
Стандарти Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України України, 2006. – IV, 231 c. – (Національний стандарт України). Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 – ДСТУ ISO6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стьандарти України).
Словники Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень / [За ред. І.С. Бика]. – К.: Знання, 2006. – 579 с. Библиотечное дело: терминол. словарь / [ сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова]. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.
Матеріали конференцій, з’їздів Концептуальні засади сучасної міжнародної політики: «константи» і «змінні»: тези українсько-польського наукового семінару, (Рівне, 29–30 жовтня 2007 р.) / Рівненський інститут словянознавства Київського славістичного університету, Жешувський університет (Польща). – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 24 с. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Польща та Україна на шляху демократичних перетворень: історія, сучасність, майбутнє», 9–10 листопада 2007 р., Житомир. Т. 2 / відп. ред. С. А. Рудницький. – Житомир: Тов-во «Спільнота польська», 2007. – С. 233–569, ХІІ, [2] с. УНР: нове воскресіння державності: зб. наук. праць / наук. ред. Р.П.Іванченко. – К.: КиМУ, 2007. – 215 с.
Складові частини книги Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
Публікації у журналах, вісниках, газетах Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку / С. Науменкова // Вісник НБУ. – 2000.– № 1.– С. 36–43. Олейник А. Домашние хозяйства в переходной экономике: типы и особенности поведения на рынке / А. Олейник // Вопросы экономики. – 1998. – №12. – С. 56–67. Безкоровайний В.Г. Ядерні загрози для без’ядерної України / Володимир Герасимович Безкоровайний // Наукові записки Київської школи сценування: Всеукр. наук. журн. – 20008. – №1(4). – С.18–28. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т.2, № 2. – С.13–20.
Енциклопедії Прохоров А.М. Финансы // Советский энциклопедический словарь. – 3-е изд – М.: Советская энциклопедия, 1988. – С. 72.
Дисертації Жерноклеєв О. С. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.): Дис. … доктора іст. наук: 07.00.02 / Жерноклеєв Олег Станіславович. – Чернівці, 2007. – 476 с.
Автореферати дисертацій Новосьолов О. В. Політика Румунії щодо українських земель у період диктатури І. Антонеску (1940–1944 рр.): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / О. В. Новосьолов. – Чернівці, 2008. –20 с. Лесняк В.Ю. Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В.Ю. Лесняк . – Чергівці, 2008. – 20 с.
Препринти Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А. , Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4 ).
Законодавчі та нормативні документи Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501.2007. – Офіц. вид. – К. ГРІФФЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – УІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.99., № 826-XIV // Голос України. – 1999 . – 13липня. – N 126. Про лізинг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –1998.– N 16.– С.68.
Статистичні видання Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України: Під ред. О.Г. Осауленка. – К.: Українська енциклопедія, 2007.– 624 с.
Електронні ресурси Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: Навч. посіб.для студ.мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон опт. Диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр.перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP/. – Назва з титул. екрану. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/ articles/2003/03klinko.htm.

 


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.