Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шановні члени державної комісії, шановні присутні.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Шановний голово!

Під час проведення досліджень в дипломній роботі нами були розкриті питання: організація готівкових і безготівкових розрахунків, порядок відкриття рахунків у банку, характеристика форм безготівкових розрахунків, економічна відповідальність за несвоєчасне здійснення розрахунків, напрями покращення організації грошових розрахунків.

За результатами дослідження з обраної теми можна зробити наступні висновки та запропонувати певні пропозиції щодо удосконалення організації грошових розрахунків.

Місце знаходження господарства: Харківська область, Харківський район, с. Радгоспне вул. Насіннева. Основною задачею господарства є вирощування елітного та репродуктивного насіння с.-г. культур.

Станом на 1 січня 2013 року ДП ДГ «Елітне» має загальну земельну площу 1819 га. Таблиця 1. Середньорічна чисельність працівників господарства складає 54 чоловік. Валова продукція сільського господарства в збільшилася у 2013 р. порівняно з 2012 p. на 48%. При тому, що земельна площа господарства не зазнала змін тому, що дане підприємство є державним дослідним господарством і не підлягає розпаюванню або приватизації.

ДП ДГ „Елітне" - вузькоспеціалізоване сільськогосподарське підприємство. У 2013 році головна галузь, питома вага якої в структурі товарної продукції становить 66,1 % - це виробництво зерна. Таблиця 2. Рис. 1. Голо­вною зерновою культурою у господарстві є пшениця озима. Питома вага цієї культури у 2013р. в структурі товарної продукції складало 32,1 %. Спостерігається зменшення у 2013 р. виробництва насіння соняшнику на 30% порівняно з попереднім 2012 р. Середньорічна вартість активів у 2013р. порівняно з попереднім роком майже не змінилась.

Коефіцієнт платоспроможності (таблиця 3.) у 2013 року становив 2,59, при нормативі більше 1. Це говорить про те, що підприємство в змозі в будь-який момент розрахуватися з підприємствами, які вступають з ним в виробничі відносини, із банком, і з кредиторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче нормативного значення (0,200-0,250), (таблиця 4) проміжний коефіцієнт ліквідності становив 0,057, його значення менше оптимального (0,6- 0,7). Коефіцієнт загального покриття в 2013 р. становив 3,562, в 2011 р. – 2,982, тобто збільшився на – 0,58 в той час, як теоретичне значення становить 2-2,25. Таким чином, аналізуючи всі показники оцінки фінансового стану під­приємства, ми можемо зробити висновок, що господарство знаходиться у задовільному фінансовому положенні.

Однією з гострих тем сьогоднішнього дня залишається проблема розрахунків, яка зачіпає інтереси всіх учасників ринкових відносин від великого підприємства до індивідуального підприємця.

При здійсненні готівкових розрахунків господарство керується ″Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні″, діючим законодавством України, іншими нормативними документами.

При дослідженні порядку зберігання готівки на підприємстві та організації його грошового обігу було встановлено наступне. Приміщення каси є ізольованим, приміщення обладнане сигналізацією. Усі цінності зберігаються в одному металевому сейфі. Дублікати ключів існують і дійсно зберігаються у сейфі керівника підприємства. Для здійснення касових операцій у штаті підприємства окремо передбачена посада касира. При цьому із цим працівником був укладений типовий договір про повну матеріальну відповідальність. Інвентаризація каси проводиться на підприємстві щомісячно, але носить плановий, а не раптовий характер. Ліміт залишку готівки у касі складає 10800 грн. (табл. 5) Порушень ліміту за досліджуваний період нами не встановлено.(табл. 6.) Також не встановлено порушення обмеження на готівкові розрахунки у розмірі 10000 грн.

Основними каналами надходження грошових коштів у касу ДП ДГ «Елітне» були: одержання готівки з банківської установи, повернення виданої під звіт готівки, надходження коштів від покупців і населення, а також виручка від реалізації продукції. Основними каналами витрачання грошей з каси – це внесення готівки на рахунки підприємства у банку, видача коштів під звіт, видача заробітної плати. Порівняння готівкових оборотів з безготівковими (таблиця 7) дозволяє зробити висновок про належну організацію грошових розрахунків на підприємстві. Більша частина розрахунків припадає на безготівковий оборот.

Грошові кошти господарства зберігаються у ПАТ “Мегабанк” та ПАТ “Полтава-банк”, де відкриті поточні рахунки. таблиця 8. Юридичною підставою для зарахування чи списання з поточного рахунку коштів в товаристві є платіжні доручення, які господарство використовує для здійснення розрахунків із постачальниками, із бюджетом, платежів на обов'язкове соціальне страхування, до позабюджетних та інших централізованих фондів. Адже розрахунки за допомогою платіжних доручень значно спрощують оформлення операцій як на підприємстві, так і у банку. Для оперативного ведення своїх рахунків у банку та обміну технологічною інформацією ДП «ДГ «Елітне» застосовує програмно-технічний комплекс "клієнт - банк".

У ДГ «Елітне» переважають безготівкові розрахунки в загальному обсягу розрахунків з контрагентами це свідчить про ефективну діяльність підприємства, адже безготівкові розрахунки мають значні переваги над готівковими. Ці переваги проявляються передусім у прискоренні розрахунків, в економії витрат, пов'язаних з перевезенням готівки та зберіганням. Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса акумулюється в банках і створюються умови для контролю за їх цільовим використанням.

При здійсненні безготівкових розрахунків ДГ «Елітне» керується Інструкцією „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", діючим законодавством України, іншими нормативно-правовими актами. Важливою складовою при здійсненні безготівкових розрахунків підприємством є дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Розглянувши це питання, необхідно відмітити, що у ДГ «Елітне» дотримуються встановлених правил проведення розрахункових операцій і виконання основних принципів здійснення грошових розрахунків, здійснюють платежі за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та в установлені строки, а тому відповідні види штрафних санкцій протягом останніх трьох років не застосовувалися до господарства.

Переважаючою формою в розрахунках за товарно-матеріальні цінності і послуги є розрахунки платіжними дорученнями. Але вона не забезпечує своєчасності, гарантії і об’єктивності платежу за товари постачальнику. Вважаємо за доцільне запропонувати ДГ «Елітне» крім розрахунків за платіжними дорученнями ввести вексельну форму розрахунків. Таблиця 9, Дана форма безготівкових розрахунків сприяє розвитку комерційного кредиту, спрощенню безготівкових розрахунків, скороченню потреби в банківських кредитних ресурсах, дотриманню платіжної дисципліни та прискорює обертання коштів. Також можна запропонувати господарству використовувати чекову форму розрахунків, яка передусім прискорила б терміни розрахунків і надходження коштів на рахунок постачальника - ДГ «Елітне», що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості до мінімальних розмірів.

З розвитком електронної техніки з’явилась можливість широкого використання в безготівкових розрахунках пластикових карток. Розрахунки пластиковими картками – перспективна форма розрахунків в Україні. Банківські кредитні картки, поділяють на індивідуальні і корпоративні.Корпоративні карткивидаються банками підприємствам, організація, які на підставі цих карток можуть видавати індивідуальні картки окремим своїм працівникам. ДП «ДГ «Елітне» має картковий рахунок в як ПАТ “Мегабанк” на різні потреби.

Банківською карткою можна оплачувати відрядження, оренду автомобілів, купівлю оргтехніки, канцтоварів, бензину, розраховуватися з постачальниками, здійснювати безготівкові розрахунки в іноземній валюті за межами України під час відряджень. Наявність корпоративної картки підприємства дає змогу мати цілодобовий доступ до поточного рахунка в банку, зменшити операційні витрати на оформлення видачі грошових коштів.

Дослідивши питання організації готівкового та безготівкового грошового обороту ДП ДГ «Елітне», можна зробити наступні висновки: господарство є невеликим сільськогосподарським підприємством, в якому від реалізації продукції щомісячно надходять значні суми виручки, що дає змогу проводити безготівкові розрахунки з постачальниками, виконувати свої зобов'язання по виплаті щомісячної заробітної плати своїм працівникам, перед бюджетом та фондами соціального страхування.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.