Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сурсаєва І.С

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Методист ВМК

ДОСЛІДНИЦЬКІ ВМІННЯ ЯК ЧИННИК ЗА­БЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Сьогодні, як ніколи, принципово важливим є визначення або сприйняття суспільством технології діалектичного розвитку та еволюції науки, її злиття з світоглядом суспільства за рахунок динамічних процесів інтеграції філософії та прикладних галузей наукового пізнання.

Проблема формування дослідницьких вмінь відноситься до числа тих актуальних проблем, які виникли в зв'язку з швидким розвитком науки, техніки, нових технологій

Виникає гостра потреба такої організації освіти, яка забезпечуватиме формування дослідницьких умінь, організацію навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Тому навчальні заклади своїм голо­вним завданням вважають формування майбутнього спеціаліста, як висококваліфікованого фахівця і водночас громадянина держави, який буде постійно поглиблювати свої знання і прагнути до нового.

Одним з головних напрямів формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному роз­витку, є залучення студентів до наукової роботи.

Наукова діяльність студентів - явище складне і багатогранне. Вирішувати це непросте завдання на практиці, коли виникає необхідність враховувати нинішні особливості та можливості студентів, їх підготовку, специфіку кожної навчальної дисципліни, рівень самого викладача, а також специфіку навчального процесу, дуже важко. Крім того, навчальний матеріал, викладений у підручнику не відтворює структуру науки в цілому досвід роботи з розвитку творчої активності студентів свідчить, що більшість студентів, які навчаються у коледжі, не одержали навичок дослідної роботи у школі, а деякі достатньо різко відхиляють необхідність розробляти та обґрунтовувати свою точку зору на ту чи іншу і запропоновану викладачем проблему.

Практика останніх років свідчить, що сьогодні на перший план висуваються такі перспективні стимули, як можливість після закінчення навчального закладу зайняти достойне місце в житті, реалізувати свої здібності. Думка про те, що розвиток творчості буде цьому сприяти, змушує студентів змінити ставлення до дослідної роботи

Обдарована творча особистість є найбільшою цінністю будь-якого суспільства. Вирішального значення для економічної ефективності і конкурентоспроможності країни, забезпечення її інтелектуального потенціалу і власного місця в сучасному світі набувають наукові, технічні знання, високі моральні якості особистості, її творчий потенціал, ініціатива, відчуття нового, здатність адаптуватися до умов, що швидко змінюються, тобто все в більшому ступені потребуються висока обдарованість від членів суспільства. Природно, що обдарованість - природна складова особистості, але в той же час вона може бути або істотно розвинена в визначених умовах, або навпаки, подавлена.

Розвиток творчої обдарованості не відбувається сам по собі. Провідна роль належить педагогічним системам. Педагогіка розвитку особистості у своїх основах спирається на особистісні властивості дітей і враховує їх, що ви­являються в специфіці і спрямованості їхнього мислення, сприймання, пам´яті, психомоторних функціях тощо. Головним принципом, покладеним в основу побудови навчального процесу при вивченні окремих здібностей студентів та умов їх розвитку, наприклад, математичних, технічних, музичних тощо є індивідуалізація навчання.

Серед методів навчання обдарованих студентів мають переважати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь, навичок. Контроль за навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, переносячи знання у нові ситуації г Обов'язковим елементом дослідницької діяльності студентів є самостійна робота.

Самостійна робота студентів регламентується «Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України», затвер­дженого наказом Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 року Згідно з цим Положенням:

■ самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчаль­ним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять;

■ навчальний час, відведений для самостійної роботи студента регламен­тується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1 /3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для ви­вчення конкретної дисципліни;

■ зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визнача­ється навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача;

■ самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Важливим напрямком самостійної роботи є залучення студентів до дослідницької діяльності як в навчальний, так і в позанавчальний час. У зв'язку з цим виникла потреба вивчити залучення студентів до дослідницької діяльності.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.