Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Права начальника цивільної оборониОрганізація цивільного захисту на підприємстві

Виконала

Легенчук Анна

Студентка групи ФМ 11

 

 

Р.


Система цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності будується на основі Закону України "Про цивільну оборону України", "Положення про цивільну оборону України" та інших нормативно-правових актів з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об'єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС, та організовується за територіально-виробничим принципом.

Керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її побудови здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником цивільної оборони є керівник адміністрації суб'єкта господарської діяльності.

Функції начальника штабу ЦО на об'єкті господарської діяльності

- забезпечує постійну готовність ЦО суб'єкта господарської діяльності до виконання покладених па леї завдань;

- забезпечує планування і здійснення заходів щодо захисту робітників і службовців підприємства, установи чи організації та населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді, від наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечує створення, підготовку і підтримання у стані готовності до застосування сил і засобів щодо попередження і ліквідації наслідків НС, навчання працівників засобам захисту і діям в умовах НС у складі формувань ЦО;

- організовує планування і проведення заходів щодо підвищення сталості функціонування об'єкту і забезпечення життєдіяльності працівників в умовах НС;

- забезпечує створення і підтримання у стані постійної готовності локальної системи оповіщення, зв'язку і спостереження про загрозу виникнення або виникнення НС;

- забезпечує організацію і проведення аварійна рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, установи чи організації і прилеглій території згідно з планами попередження та ліквідації НС;

- фінансує заходи щодо захисту робітників, службовців та населення, що мешкає на прилеглій до об'єкту території, попередження і ліквідації наслідків НС;

- створює резерви фінансових і матеріально-технічних ресурсів для ліквідації наслідків НС;

- подає у встановленому порядку інформацію у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, а також здійснює оповіщення робітників і службовців про загрозу або виникнення НС;

- організовує взаємодію з вищими органами управління з питань організації і ведення ЦО в умовах НС;

- забезпечує, здійснення контролю за виконанням заходів цивільної оборони суб'єктом господарської діяльності.

Безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦО пок­ладається на штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об'єкта, а також на штатних працівників ЦО підприємств, установ і організацій, чисельний склад яких визначається згідно з додатком № 1 до "Положення про цивільну оборону України".

Завдання, функції та повноваження штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб'єкта господарської діяльності виз­начаються згідно з діючими нормативно-правовими актами з питань цивільної оборони, захисту населення і територій від НС.


Функції штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій:

• розробляє плани дій у НС, розвитку і вдосконалення ЦО підприємства (установи або організації);

• розробляє і втілює в життя заходи щодо захисту робітників, службовців і населення, що мешкає у відомчому житловому фонді, від наслідків НС;

• розробляє і подає пропозиції щодо фінансового, матеріально технічного та транспортного забезпечення заходів цивільної оборони в умовах надзвичайних ситуацій;

• відповідає за постійну готовність систем управління, оповіщення і зв'язку, сил і засобів ЦО до дій в умовах НС;

• контролює та забезпечує своєчасне і повне інформування робітників, службовців та населення на прилеглій території при загрозі або виникненні НС;

• веде облік і звітність з питань ЦО за суб'єкт господарської діяльності;

• формує об'єми заявок на матеріально-технічні засоби та здійснює контроль за їх накопиченням і збереженням;

• організовує підготовку керівного складу, органів управління і сил ЦО, робітників і службовців до дій в умовах НС;

• організовує контроль за підтримкою в готовності систем попередження і аналізу можливої обстановки на підприємстві, в установі або організації;

• готовить проекти рішень НЦО, пропозиції, накази та розпорядження з питань ЦО і ЦС.

Штаб ЦО та з НС об'єкта очолює начальник штабу. Посада начальника штабу може бути штатною або за сумісництвом. На­чальник штабу є заступником начальника цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності.

Права начальника цивільної оборони

Свої обов'язки начальник цивільної оборони суб'єкта госпо­дарської діяльності виконує шляхом безпосередньої діяльності, а також через начальника штабу ЦО та з НС, якому надається право:

• видавати накази, розпорядження і вказівки з питань цивільної оборони, обов'язкові для виконання посадовими особами адміністрації об'єкту;

• здійснювати контроль за роботою управлінь, відділів, структурних підрозділів і посадових осіб адміністрації об'єкту, що спрямована на виконання завдань ЦО;

• розробляти і втілювати вжиття заходи з захисту робітників і службовців від можливих наслідків НС;

• здійснювати керівництво діями органів управління та сил ЦО в умовах ліквідації наслідків НС, а також залучати до дій у НС робітників і службовців об'єкту;

• одержувати від управлінь, відділів, керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб адміністрації об'єкту відомості і матеріали, необхідні для організації та координації робіт, пов'язаних з запобіганням і ліквідацією можливих наслідків надзвичайних ситуацій.

Функціональні обов'язки штатних працівників ЦО підприємства, установи або організації визначаються начальником ДО суб'єкта господарської діяльності.

Для проведення заходів цивільної оборони штабом ДО та з НС суб'єкта господарської діяльності на підставі рекомендацій відділу з питань HС та ЦЗН (цивільного захисту населення) району (міста обласного підпорядкування) розробляються плани:

- розвитку й удосконалення цивільної оборони;

- цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації).

Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи відкритого користування.

Суб'єкт господарської діяльності, чисельний склад працівників якого не перевершує 30 чоловік, за винятком радіаційних, хімічно, пожежо- і вибухонебезпечних об'єктів, розробляє інструкцію дій у разі надзвичайної ситуації.

Плани цивільної оборони затверджуються керівником адмі­ністрації суб'єкта господарської діяльності після погодження з відділом з питань НС та ЦЗІІ району (міста обласного підпоряд­кування).

Плани цивільної оборони вводяться в дію у разі виникнення надзвичайної ситуації H ДО об'єкту або вищим органом управління.

Для надійного і сталого управління процесами захисту робітників, службовців та населення, яке попадає в зони ураження об'єкта, у надзвичайних ситуаціях і виконанням інших функцій, передбачених планами па воєнний час, може використовуватися пункт управління, що створюється в одному зі сховищ, а також можуть використовуватися рухомі пункти управління на автомобілях.

Режим роботи, а також чисельність особового складу, який має працювати на зазначених пунктах управління, визначається в порядку, що встановлюється HЦО об'єкту.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій застосовуються сили цивільної оборони, які включають спеціалізовані і невоєнізовані форму­вання.

Для ліквідації наслідків НС допускаються сили ЦО об'єкта, які мають відповідну підготовку, підтверджену в атестаційному порядку, і під керівництвом відповідних органів управління у сфері цивільної оборони.

Структуру спеціалізованих формувань, їхній штат і чисельність затверджує орган, що прийняв рішення про створення формування. Спеціалізовані формування створюються як за рахунок бюджету суб'єкта господарської діяльності, так і на госпрозрахунковій основі.

Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають досвід роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Невоєнізовані формування ЦО створюються підприємс­твом, установок) або організацією відповідно до завдань, що вста­новлені відділом з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпорядкування).

До невоєнізованих формувань належать * загони, * команди, * групи, * ланки, які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі НС.

Комплектування невоєнізованих формувань здійснюється у встановленому законодавством порядку з урахуванням завдань відділів з питань НС та ЦЗН району (міста обласного підпоряд­кування).

Порядок використання особового складу невоєнізованих фор­мувань, його матеріального, технічного і фінансового забезпечення, а також матеріального стимулювання визначають органи управління, які прийняли рішення про створення вказаних формувань.

Для забезпечення захисту робітників, службовців і населення, що мешкає на прилеглій території, попередження та проведення спеціальних робіт щодо ліквідації наслідків НС на базі струк­турних підрозділів об'єкту можуть створюватися служби ЦО за відповідним призначенням: енергетики, інженерна, комунально-технічна, матеріального забезпечення, медична, оповіщення і зв'язку, протипожежна, торгівлі і харчування, транспортна, технічна та інші.

Для проведення евакуаційних заходів в умовах НС і життєза­безпечення потерпілого населення на базі адміністрації об'єкта створюються евакуаційні органи (евакуаційні комісії, збірні та приймальні пункти).

Організаційні засади створення служб ЦО і евакуаційних органів визначаються наказами НЦО району (міста) та у відповідних положеннях про ці служби та органи.


 

Організація цивільного захисту в Університеті

Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі (далі УДУФМТ) заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству фінансів України відповідає за стан роботи з підготовки та виконання заходів цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій, яка проводиться відповідно вимогам Закону України та Положення «Про Цивільну оборону України».

Університет розташований у 4-х навчальних корпусах загальною площею 12115,8 м2. Крім цього, Університет орендує приміщення по вул.. Глушкова, 42 загальною площею 3232м2.

На балансі Університету знаходяться 4 будівлі:

- навчально-адміністративний корпус за адресою: вул.. Чигоріна 57 (4-х поверхова будівля, загальною площею 3348 м2). Технічний стан будівлі задовільний. Фундамент бутобетон ний, стіни цегляні, перегородки цегляні, бетонні, гіпсобетонні, перекриття залізобетонні, підлога – паркет, лінолеум; покрівля залізобетонна з 3-х шаровим руберойдом. Будинок обладнаний водопостачанням та водовідведенням, природна система вентиляції;

- навчальний корпус за адресою: вул.. Чигоріна, 57-а (4-х поверхова будівля, загальною площею 3907м2). Технічний стан будівлі задовільний. Фундамент: монолітна залізобетонна плита. Стіни цегляні, перегородки цегляні, з гіпсолітових блоків, дерев’яні каркасного типу, поштукатурені. Перекриття комбіновані дерев’яні балки з монолітним залізобетоном. Більшість дерев’яних підлог покрито лінолеум. Горище виконане у вигляді залізобетонної ребристої конструкції з ребрами вгору. Несучою конструкцією служать металево-дерев’яні ферми. Будівля має всі види інженерних мереж;

- навчально-адміністративний корпус за адресою: вул.. Раєвського, 36,- 5-ти поверхова будівля загальною площею 1895 м2. Технічний стан будівлі задовільний. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перегородки цегляні, гіпсобетонні; перекриття залізобетонні; підлога – паркет, лінолеум. Дах – шифер. Сходи залізобетонні. Будинок має всі види інженерних мереж;

- гуртожиток готельного типу по вул.., Лобачевського, 23 – 9-ти поверховий будинок загальною площею 8834 м2. Технічний стан будівлі задовільний.

Усі приміщення повністю забезпечені меблями, необхідними для навчання студентів і роботи персоналу. Деканат та кафедри забезпечені сучасною комп’ютерною технікою та іншим навчальним обладнанням.

Відповідальність за своєчасне виконання основних заходів з цивільної оборони, її стан покладено на ректора Університету – начальника цивільної оборони (далі ЦО), а безпосередньо відповідає начальник штабу ЦО Університету.

Ректор УДУФМТ (керівник об’єкту) направляє, координує і контролює діяльність структурних підрозділів Університету в інтересах своєчасного і якісного виконання усіх завдань та планів ЦО.

При організації та проведені роботи з підготовки та виконання заходів ЦО та з питань надзвичайних ситуацій (НС) начальник ЦО керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, МНС України, начальника ЦО Печерського району та управління з питань НС.

УДУФМТ розташований по вул..Чигоріна, 57, 57а, по вул..Раєвського, 36 та вул..Глушкова, 42.

Університет готує фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, які формують структуру вищої освіти по підготовці у сфері: бакалавр, спеціаліст, магістр, та науковими ступенями кандидат наук, доктор наук. Навчальний процес організований в дві зміни.

За чисельністю особового складу і значенням Університету відноситься до ІІ категорії з ЦО,

За ступенем займистості корпуси Університету відноситься до ІІ категорії вогнестійкості. Забезпечення електроенергією, водою та теплом відбувається від міських мереж.

Частина електропроводки, а також водо- та теплопостачання потребують ремонту та зміни у зв’язку із зносом.

В навчальному процесі, а також у господарських цілях пожежонебезпечні сильнодіючі ядучі речовини не використовуються, тому Університет (об’єкт) за пожежонебезпечністю відноситься до категорії «В» (за СНІПом).

При загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (НС) виконання заходів ЦО Університету з підключенням, у разі необхідності, сил ЦО Печерського району м. Києва.

УДУФМТ характеризується слідуючими показниками:

1. В Університеті працює 361 співробітник, 4500 студентів денної форми навчання. Персонал працює в одну зміну.

2. Основні види та сфери діяльності Університету:

- підготовка фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

3. Об’єкт попадає у зону ураження СДОР від наступних підприємств:

- Деснянська та Дніпровська водопостачальні станції.

- ВАТ «Київський хлібокомбінат №2».

- ВАТ «Радикал».

4. Характеристика систем життєзабезпечення об’єкту:

- електроенергія попадається від трансформованої підстанції ТП-22432 по підземним кабельним лініям електропередач, загальна довжина яких складає 0,340 км.;

- теплові підземні мережі, довжина яких складає 8,1 км.;

- вода подається із міської мережі 125,6 м3 за годину; загальна довжина мережі водопостачання складає 1 км. На об’єкті знаходяться пожежний водопровід довжиною 0,5 км.

- система каналізації складається із: напірної каналізації довжиною 3 км.; безнапірної каналізації довжиною 0,5 км.

5. система зв’язку та оповіщення складається із: власної автоматичної телефонної станції на 48 номерів; із телефонного зв’язку міськтелекома 70 номерів телефонного зв’язку; загально довжина ліній телефонного зв’язку складає 3,8 км.;

- система радіозв’язку складається із: мобільної системи оповіщення та стаціонарних радіоточок;

- система диспетчерського зв’язку забезпечує зв’язки начальника ЦО з структурними підрозділами Університету;

- система оповіщення включає: включення до районної системи оповіщення ЦО.

6. Невоєнізовані формування ЦО та з надзвичайних ситуацій об’єкту складається із:

А)Служб ЦО – 7:

- енергетики;

- матеріального забезпечення;

- охорони громадського порядку;

- зв’язку оповіщення;

- протирадіаційного та протихімічного захисту;

- медичної;

- протипожежної;

Б) Ланка медичної допомоги;

В) Ланка оповіщення зв’язку;

Г) Ланка радіаційного і хімічного спостереження ( розвідки).


 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.