Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Проблема міжнародної безпеки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Доповідь

на тему:

«Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами»

Виконала:

Студентка 509 групи

Сіра Людмила

Викладач: Чебан В.І

 

Чернівці, 2013р.

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………….….3

1.Проблема міжнародної безпеки……………………………………………5

2. Поняття та види міжнародної безпеки……………………………………8

3.Поняття та види засобів забезпечення міжнародної безпеки…………….10

4. Джерела регламентації міжнародно-правових засобів забезпечення міжнародної безпеки………………………………………………………..…18

5.Суб’єкти по забезпеченню міжнародної безпеки……………………….....23

Висновок ………………………………………………………………………25

Список використаної літератури……………………………………….…..26

Вступ

Сучасні держави прагнуть забезпечити стабільний мир на землі, а зокрема мирне життя громадян на своїх територіях. Дії держав у рамках забезпечення світового миру насамперед залежить від зовнішньої політики й безумовного виконання принципів і норм сучасного міжнародного права. Але і зокрема співробітництво між державами повинно ґрунтуватися на мирних відносинах без застосування зброї, а в разі виникнення конфліктів чи спору будь-якого характеру вирішити їх мирним шляхом. Оскільки за всю історію існування людства порушення міжнародної безпеки чи навіть загрозу національної безпеки держави розцінювали як явище, що може принести непоправні втрати, а в деяких випадках і катастрофічні наслідки. На це вказують події двох світових війн та інші війни, що велися в різних куточках світу. Хоча були розроблені різні заходи і проекти для запобігання небезпеки у період між двома світовими війнами, зокрема заборона війни чи обмеження гонки озброєнь, але світ таки зазнав масштабних наслідків.

Співробітництво держав в питаннях забезпечення миру зумовило формування й функціонування нової галузі міжнародного права — права міжнародної безпеки. До виникнення такої галузі права спонукала поява ядерної зброї, а з ним і загрози знищення самого життя на Землі зажадало критичного переосмислення всього комплексу питань війни і миру. Тому поява даної галузі в міжнародному праві як права міжнародної безпеки можна вважати логічним і закономірним після незліченної кількості воєн в світі і у відповідь на появу ядерної зброї.

Саме питання війни і миру є корінним у сучасних міжнародних відносинах. А тому вважається досить актуальним в світі. Актуальність теми міжнародної безпеки обумовлена тим, що у сучасну епоху постійних воєнних конфліктів потрібен механізм їхнього врегулювання, а особливо запобігання, оскільки без миру у суспільстві назріватиме конфлікт, а без демократії неможливо досягти істотного розвитку; за відсутності розвитку мир не може зберігатися протягом тривалого часу. Отже, тема роботи є актуальною у зв'язку з тим, що на даному етапі розвитку міжнародних відносин потрібен аналіз усіма державами світу існуючої системи забезпечення міжнародної безпеки, у зв'язку із збільшеним кількістю нових викликів і загроз.

Метою дослідження теми даної роботи є дослідження основних правових засобів та міжнародних нормативно-правових джерел у сфері забезпечення та підтримання міжнародної безпеки.

Завданнями при написанні роботи є:

1) окреслення проблеми міжнародної безпеки та її стану в сучасному світі;

2) розкриття поняття та видів міжнародної безпеки;

3) аналіз джерел права міжнародної безпеки;

4) визначення нормативних, організаційних та матеріальних засобів забезпечення миру та безпеки;

5) характеристика міжнародних органів і організації, які здійснюють забезпечення безпеки у світі.

При написанні даної роботи були використані монографії, наукові статті, науково-практичні коментарі, а також навчальні посібники. Зокрема проблема підтримання миру та безпеки у світі досліджується нині багатьма вченими, серед яких: Батюк В.И., Кулагін В.М., Г.В. Ігнатенко та О.І. Тіунів, Лукашук І.І., Троїцький, Ю.М. Колосов, О.С. Полторацький, Бодрук О., Валуєв Ю., Толстов С. та ін.

 

Проблема міжнародної безпеки

Питання війни і миру залишалися важливими протягом всієї людської історії і нині є ключовою проблемою сучасності. Це полягає в тому, що війна завжди призводить до жахливих наслідків, як для тих держав, які піддаються агресії, так і для держав, які розв'язують війну, адже ні одній стороні не вдається уникнути людських жертв.

Необхідно відзначити, що сучасний світ стикається зі все більшою кількістю нових загроз безпеки, таких як тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, наркоторгівля. Саме на боротьбу із тероризмом і міжнародними злочинцями спрямована колективна участь усіх держав, оскільки тероризм має транскордонний характер і загрози терористів найчастіше спрямовані не на окрему державу, а на групи країн.

Новітнє розроблення зброї на високому рівні не залишає жодній державі надії забезпечити свою безпеку лише військово-технічними засобами, нарощуванням озброєнь і збройних сил, оскільки не тільки саму ядерну війну, а й гонку озброєння виграти не можна. Це зумовило розроблення заходів безпеки кожної держави, а згодом і викликало всесвітнє зміцнення загальної безпеки. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому її розумінні — це проблема забезпечення миру й запобігання війні [15, с.32]

У створенні всеосяжної системи міжнародної безпеки особлива роль належить праву міжнародної безпеки, яке являє собою систему принципів і норм, що регулюють військово-політичні відносини держав і інших суб’єктів міжнародного права з метою запобігання застосуванню військової сили в міжнародних відносинах, обмеження й скорочення озброєнь [13, с.47].

Прагнення держав забезпечити стабільний мир на землі залежить насамперед від зовнішньої політики й безумовного виконання принципів і норм сучасного міжнародного права. Об’єктивна потреба їхнього співробітництва в питаннях забезпечення миру зумовила процес формування й функціонування нової галузі загального міжнародного права — права міжнародної безпеки [14, с.26]. Роль права міжнародної безпеки у створенні всеосяжної системи миру та безпеки полягає у вирішенні двоєдиного завдання: забезпеченні ефективного функціонування механізму підтримки миру, який світове співтовариство вже має, максимального використання потенціалу, закладеного в діючих нормах, зміцнення існуючого міжнародного правопорядку; виробленні нових міжнародно-правових зобов’язань, принципів, норм [4, с.18]. Міжнародне право спирається на загальні принципи цієї галузі, й особливо на такі: незастосування сили або погрози силою; мирного розв’язання суперечок; територіальної цілісності й непорушності кордонів. А також на низку таких, як принцип рівності й однакової безпеки; незавдавання шкоди тощо.

У ХХ столітті заборона застосування збройної сили з метою врегулювання міжнародних спорів та конфліктів набула універсального й імперативного значення. Формальна заборона силових методів розв`язання міжнародних спорів не стала панацеєю: міждержавні збройні конфлікти й натепер є досить поширеним явищем. Проте ця заборона надала потужного імпульсу розвиткові мирних засобів і процедур вирішення міжнародних конфліктів. Тому цей напрям став важливою складовою міжнародних відносин і популярним предметом міжнародно-правових досліджень.

Проблема вирішення спорів у суспільстві лишається актуальною впродовж усього існування людської цивілізації, її гострота особливо відчувається у перехідні та переламні моменти історії. Зокрема, аналіз сучасних міжнародних відносин свідчить про те, що людству ще не вдається позбавитись війн та інших збройних конфліктів, які переважно є збройними конфліктами неміжнародного характеру, свідченням чому є події в колишній Югославії, Руанді, Афганістані, Іраку, Ліберії, на Кавказі, а також в інших куточках земної кулі. Це є підтвердженням того, що проблема співвідношення війни і миру залишається найактуальнішою проблемою сьогодення.

Надзвичайно актуальна проблема боротьби з міжнародним тероризмом, тому що наслідки терористичних актів на атомних електростанціях, хімічних підприємствах і подібних їм об'єктах можуть призвести до серйозних катастроф. Також у сучасному світі все більшого значення набувають економічні й інформаційні аспекти забезпечення безпеки. Наявність міжнародної безпеки буде визначатися не відсутністю війн у майбутньому, а здатністю світового співтовариства в цілому передбачати й вчасно здійснювати назрілі зміни.

Реальності сучасного світу й інші чинники свідчать, з одного боку, про багатогранність і всеосяжний характер міжнародної безпеки, а з другого — про нерозривний зв’язок безпеки кожної держави з безпекою всієї міжнародної спільноти. А тому в підтримці світового миру зацікавлена як кожна держава особисто так і світове співтовариство в цілому [12, с.57]. На це вказують такі основні положення міжнародної безпеки: міжнародна безпека має всеосяжний характер, тобто стосується багатьох питань і сфер громадського життя; вона неподільна, тому не можна будувати безпеку однієї держави за рахунок безпеки іншої, не можна допускати гонку озброєнь; ідеологічна й класова боротьба не можуть лежати в основі мирних міждержавних відносин.

Отже, сьогодні проблема забезпечення безпеки постає досить гостро, а особливо коли мова йде про сучасну ядерну зброю. Тому перед світовим співтовариством постає завдання забезпечити стан безпеки та миру в усьому світі.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.