Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Нечога Тетяна Василівна

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нечога Тетяна Василівна

магістрантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Загальновідомо, що основи здоров’я закладаються в період дошкільного дитинства, тож збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу. Для реалізації цього завдання особливо важливо сформувати у дитини відповідальне ставлення до власного здоров’я і знання про нього[2, 5].

Здоров’я є предметом наукових досліджень багатох науковців: О. Богініч, Е. Вільчковський, Л. Волков, Н. Денисенко, О. Дубогай, О. Потужній та ін. Велика кількість досліджень присвячена питанню надання дітям знаннь про власне здоров’я, формування в них ціннісного ставлення до власного здоров’я, починаючи з дошкільного віку: Т. Андрущенко, О. Іванашко, О. БогінічТ. Книш, Н. Левінець, Н. Лохвицька, В. Нестеренко, С. Юрочкін та інші.

Вчені стверджують, що до школи приходить майже 40% дітей з різними відхиленнями у стані здоров'я, поширеність яких зростає в шкільні роки. За комплексом медичних і психолого-педагогічних показників до школи не готові до 20% дітей шестирічного віку, функціональні відхилення визначаються у 40-50% цих дітей, початкові ознаки патології різних ланок опорно-рухового апарату у 74%, функціональна неповноцінність кардіо-респіраторної системи у 36%. Цей факт змушує аналізувати фактори, які впливають на формування індивідуального здоров'я та продовжувати пошук адекватних методів попередження виникнення хвороб та патологічних станів [ 1, 6].

Здоров'я дітей, формується під впливом великої кількості факторів ризику, серед яких особливе значення мають відхилення між станом здоров'я дітей та матеріальним забезпеченням родин і житловими умовами, відношенню батьків до збереження власного здоров’я і здоров’я дитини, їх освітою, режимом та раціоном харчування і тощо [3, 4].

Для того щоб краще з’ясувати і порівняти вплив соціокультурних факторів на індивідуальне здоров’я дітей дошкільного віку ми провели дослідження у ДНЗ міста Суми та в місті Глухів Сумської Області. Аналіз умов та способу життя дошкільників проводився за даними анкети «Умови та спосіб життя дошкільника», яку було розроблено на кафедрі дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Після збору матеріалу була проведена статистична обробка отриманих даних, визначені кореляційні зв’язки між соціокультурними факторами і показниками здоров’я дітей дошкільного віку.

Визначаючи структуру факторів впливу на здоров’я дітей ми вибудували їх ієрархію важливе і перше місце в якій стала сім’я, як мікросоціум.

Можемо зробити припущення, що здоров’я дошкільників залежить від віку батьків, їх освіти. Відомо, що у батьків з вищою освітою діти рідше хворіють, а ніж у батьків з середнім рівнем освіти.

Аналіз анкет дозволив отримати також дані про наявність умов для занять вдома. Хоча ці умови й хороші, майже в усіх сім’ях є комп’ютер, (83,3%), необхідні засоби для навчання та ігор, але відсутні умови для занять спортом, у більшості дітей не має власної кімнати та взагалі відсутній спортивний куточок.

В межах проведеного дослідження вивчена структура розподілу вільного часу дошкільників. Встановлено, що переважна кількість дошкільників присвячує вільний час іграм великої і середньої інтенсивності - 90,5% рухливим іграм та 78% рольовим іграм, також невід’ємною частиною є перегляд ТV - 74% і найменше часу діти витрачають на самостійні ігри 62%.

Майже 80% дітей більшість часу проводять в приміщенні і лише 20% проводять вільний час на вулиці. Такі відсоткові показники можна пояснити значною зайнятістю батьків. Отже, можна сказати що більшість часу діти проводять в приміщенні.

Відповідно з отриманими даними нами було визначено кореляційний зв'язок між негативними соціокультурними факторами впливу та показниками здоров’я дошкільників, що дало змогу наочно оцінити важливість таких факторів як: умови проживання, харчування, освіта батьків, наявність у них шкідливих звичок та інші.

Соціокультурні фактори мають досить вагоме значення, по тій причині, що вони мають вплив на всю і, що дуже важливо, на регіональну дитячу популяцію, включаючи в себе і дітей, які мають хронічні захворювання чи то інші проблеми зі здоров’ям. У відповідності до цього соціокультурні фактори можуть посилювати дію інших факторів ризику, оскільки, накладаючись на них соціально-культурні фактори можуть в певній мірі являтись і причиною запуску розвитку патологічного процесу в організмі дитини.

Проаналізувавши отримані дані можна сказати, що в системі середовище – здоров'я існують множинні зв’язки, як між соціально-культурними факторами та показниками здоров'я, так і між морфофункціональними показниками окремих систем організму. Отже одна з провідних ролей в розвитку несприятливих моментів у стані здоров'я дітей належить саме соціально-культурним чинникам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антипкін Ю. Г. Вплив мікросередовища на стан здоров'я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які проживають в екологічно несприятливих районах / Ю. Г. Антипкін, Л. П. Арабська, С. І. Толкач // Перинатология и педиатрия. — 2005. — №1/2(23). — С. 92-95.

2. Богініч О. Л. «Оздоровчу ідеологію — життя малят» / О. Л. Богініч // Дошкільне виховання. — 2006. — № 7. —С. 7-9.

3. Коцур Н. І «Здоров’я дітей - здоров'я нації» / Н. І. Коцур // Рідна школа,- 2002. — №7. — С.11–14.

4. Лысенко А. И. Роль социальных и биологических факторов в формировании состояния здоровья детей дошкольного возраста / А. И Лысенко // Гигиена и санитария.- 2003. — № 3. — С. 46-47.

5. Сіренко А. Є. Теоретичні засади формування культури здоров’я у дітей старшого дошкільного віку / А. Є Сіренко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. -2012.-№1 С. 46-52.

6. Шовкопляс О. М. Оздоровча діяльність майбутніх вихователів ДНЗ / О. М. Шовкопляс // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 55. Серія : педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : Збірник у 2-х Т. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. - № 55. Т. 2. С 156 - 163

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.