Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перед проектний аналіз проблемної сфери.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При проектуванні підсистеми ІС цей аналіз зводиться до обстеження підприємства, під час якого складають функціональну схему підприємства і визначають місце розроблюваної підсистеми в ІС всього підприємства.

Далі збирають й аналізують вхідні та вихідні документи. Аналіз вихідних документів дає можливість встановити основні функції підсистеми і джерел формування реквізитів цих документів. Відповідно визначають перелік реквізитів, джерел надходження, способи та шляхи одержання вхідних документів.

На стадії проектування БД складають за певною формою інформаційний список вхідних і вихідних документів, які фігурують в межах відокремленої підсистеми, розробляють схему документообігу між підрозділами у вигляді схеми технологічного процесу або алгоритму оброблення інформації чи у вигляді схеми бізнес-процесів.

Якщо оброблення інформації не було автоматизованим і логіка цього процесу або предметна технологія не повинна змінюватися, тобто не передбачається докорінна зміна бізнес-процесів на підприємстві, яка супроводжується реінжинірингом, то схема оброблення інформації відображає наявну предметну технологію.

За докорінної реконструкції бізнес-процесів або розроблення оригінального проекту уточнюють форми документів, їхній реквізитний склад, а також склад кінцевих користувачів підсистем, документообіг, організаційні та правові моменти оброблення інформації. У цьому разі схема оброблення інформації відповідає новій предметній технології або новому бізнес-процесу.

Вхідні та вихідні документи аналізують на наявність реквізитів, що перетинаються. З цією метою складають родо-видові списки елементів даних окремо для вихідних і вхідних документів за певною формою.

Зі списків вилучають елементи, що дублюються, синоніми, омоніми, елементи, які обчислюються. Родо-видовий список включає згруповані за видом реквізити документів. Наприклад, перелічуються разом усі дати, потім усі коди та ін.. Це спрощує процедуру вилучення елементів, що дублюються, синонімів, омонімів, елементів, які обчислюються.

У межах конкретної задачі часто, згідно з умовами оброблення інформації, постає потреба тривалого зберігання даних, що обчислюються, оскільки процедура повторних обчислень виявляється менш ефективною, ніж зберігання таких даних. Для цього, як правило, створюють допоміжний файл. Оскільки такий файл актуальний лише в межах конкретної задачі, а всі наявні в ньому дані можна відтворити, його не вважають файлом БД. Такі елементи даних слід унести в словник даних прикладних програм. Поте бувають випадки, коли доцільніше виділити кілька полів файлу БД для збереження обчислювальних даних, ніж створювати для цього окремий файл. У цьому разі дані, що обчислюються, не вилучають із родових списків.

Після цього родо-видові списки вхідних і вихідних документів порівнюють з метою вилучення з розгляду елементів даних, які не є актуальними для підсистеми. У словник даних, складений за формою, необхідно внести реквізити, спільні для обох списків, з урахуванням тих реквізитів вхідних документів, які використовуються для формування реквізитів вхідних документів.

За результатами попередніх етапів проектування БД відокремлюють локальні задачі виконання окремих функцій у розроблюваній підсистемі. З цією метою схему оброблення інформації розбивають на локальні задачі. Головна умова при відокремленні задач полягає в тому, щоб у межах однієї задачі оброблявся один набір даних з однією метою.

Після цього складають таблицю зв’язків «Задача – дані» за формою, яку потім використовують при побудові локальних ER-діаграм.

Наступним етапом є формулювання вимог до розроблюваної БД. Після цього розробляють ескізи вхідних і вихідних документів. У такий спосіб забезпечується доповнення основних функцій розробленої підсистеми.

 

Тестові запитання по темі: “Формулювання вимог

до баз даних, передпроектний аналіз проблемної сфери

 

1. З 1993 р. SSADM є національним стандартом проектування у…

а) Великобританії;

б) США;

в) Франції.

 

2. Сфера застосування БД має визначатися…

а) в залежності від прикладної задачі в межах певної ПС;

б) незалежно від будь-якої прикладної задачі в межах певної ПС;

в) в залежності від конкретних цілей її використання.

 

3. Цілісність БД – це…

а) властивість, що забезпечує приналежність кожного елемента логічного запису певному домену;

б) властивість, що забезпечує синхронне поновлення даних у систематично зв’язаних таблицях;

в) властивість БД, що дає змогу зберігати певні обмеження значень даних при всіх модифікаціях БД.

 

4. При допущенні помилок введення спрацьовує правило:

а) «Що ввів, те й одержав»;

б) «Що мав, те й залишилося»;

в) «Було введено не те що одержали».

 

5. Властивість, що дає змогу забезпечити відновлення даних після будь-якої нештатної ситуації в системі:

а) Узгодженість БД;

б) Безпечність БД;

в) Ефективність БД.

 

6. Розширюваність БД – це…

а) властивість, що забезпечує можливість зміни загальної логічної структури даних без зміни подання прикладних програм про дані та зміни фізичної структури даних без зміни їхньої логічної структури;

б) властивість БД, що забезпечує користувачеві комфортний доступ до даних в інтерактивному режимі;

в) властивість, що забезпечує зміну логічної та фізичної моделей даних при зміні меж ПС тільки завдяки доданню нових структурних компонентів БД.

 

7. Родо-видовий список реквізитів документів включає:

а) згруповані за видом реквізити документів;

б) згруповані по алфавіту реквізити документів;

в) згруповані по даті частоті використання реквізити документів;

 

8. Загальна вимога до всіх етапів проектування полягає в…

а) недопущенні переробки даних;

б) недопущенні дублювання даних;

в) недопущенні зміни первинних матеріалів.

 

9. Головна умова при відокремленні задач полягає в тому:

а) щоб у межі однієї задачі були включені різні набори даних, які б несли за собою різну мету;

б) щоб умова задачі була якомога більше спрощена і доступна для користувача;

в) щоб у межах однієї задачі оброблявся один набір даних з однією метою.

 

10. По закінченні етапу формулювання вимог до розроблюваної БД…

а) розробляють ескізи вхідних і вихідних документів;

б) складають список використаних посібників;

в) створюють нову БД.

 

 

Короткий термінологічний словник

База даних реляційна –база даних, реалізована згідно з реляційною моделлю даних.

База даних робочих груп – база даних, що містить інформацію, потрібну для роботи групи користувачів у підрозділах офісів, компаній, корпорацій.

Безпечність бази даних –спроектована властивість бази даних, яка забезпечує захист даних від навмисного доступу, модифікації чи руйнування.

Ведення бази даних – діяльність, спрямована на поновлення та відновлення бази даних, а також на перебудову її структури.

Визначення задачі – формулювання задачі, яке може містити опис даних, а також метод, процедури й алгоритм її розв’язання.

Відновлюваність бази даних –спроектована властивість бази даних, що забезпечує відновлення даних після будь-якого перебою системи.

Дані – інформація, подана у формалізованому вигляді, придатному для пересування, інтерпретації або оброблення за участю людини чи автоматичними засобами.

Домен – сукупність елементів одного типу даних.

Доступ – надання даних системі оброблення даних чи одержання їх від неї виконанням операцій пошуку, читання та запису даних; операція пошуку, читання чи запису даних на запам’ятовуючі пристрої.

Елемент даних – одиниця даних, що в певних контекстах розглядається як неподільна.

Запис – набір елементів даних, що розглядаються як єдине ціле.

Запис логічний –запис, що використовується в логічній організації даних.

Запис фізичний –запис, що використовується у фізичній організації даних.

Зовнішня схема бази даних – формальний опис бази даних на зовнішньому рівні згідно з конкретною моделлю даних.

Інтерфейс користувача –частина програми, що відповідає за діалог з користувачем і може мати форму природно мовної системи.

Інформаційний процес управління – сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація.

Керування базами даних– процес визначення, створення, введення баз даних, а також маніпулювання ними.

Концептуальне проектування системи –визначення логічних аспектів організації системи, процесів, а також потоку інформації, що проходить через систему.

Логічна організація даних – організація даних на логічному рівні.

Мова адміністрування бази даних – штучна мова для опису дій, пов’язаних з адмініструванням опису даних.

Незалежність даних – властивість СУБД, що дає змогу програмам бути незалежними від змін у структурі даних.

Несуперечливість бази даних – спроектована властивість бази даних, що забезпечує семантичну цілісність даних.

Організація даних – подання даних і керування ними відповідно до встановлених угод.

Поле даних – складова частина запису, що відповідає певному збуту.

Процес – послідовність станів системи, що відповідає впорядкованій зміні конкретного параметра, який визначає характерні особливості системи.

Реорганізація бази даних –зміна фізичного розміщення даних.

Розподілена база даних –база даних,фізично розподілена на дві або більше комп’ютерні системи.

Система управління базами даних – сукупність програмних і мовних засобів, що забезпечують управління базами даних.

Специфікація баз даних – опис основних даних проектування, необхідних для побудови системних файлів, таблиць і словників разом з описом пам’яті та організації бази даних.

Схема бази даних –формальний опис даних згідно з конкретною їхньою моделлю.

Узгодженість бази даних – проектована властивість бази даних, що забезпечує видачу однакової відповіді на один і той самий запит усім користувачам системи оброблення даних.

Фізична база даних – база даних у тому вигляді, в якому вона зберігається у запам’ятовуючих пристроях, включаючи покажчики та інші засоби підтримки зв’язків між даними.

Цілісність домену – спроектована властивість бази даних, що забезпечує унікальність кожного логічного запису таблиці.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.