Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принципи1. Здійснення землеустрою на загальнодержавному регіональному та місцевому рівнях проводиться згідно з положеннями Конституції.

2. Забезпечення науково обгрунтованого розподілу земельних есурсів між галузями економіки України, з метою раціонального озміщення продуктивних сил.

3. Організація систем використання І охорони земель, що базу-гься на вирахуванні конкретних зональних умов узгодженості кологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства.

4. Створення територіальних умов для реалізації суб'єктами господарювання своїх прав власності на землю.

5. Забезпечення пріоритету сільськогосподарського землекористування.

6. Забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки.

Завдання землеустрою • реалізація політики держави щодо науково обгрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи земельних володінь і землекористувань;

• інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму. Регулювання земельних відносин на всіх рівнях держави;

• встановлення на місцевості меж територіальних утворень, територій з особливими режимами меж земельних ділянок;

• здійснення заходів щодо програмування, планування, організації раціонального використання га охорони земель;

• організація території сільськогосподарських підприємств;

• розробка системи заходів по збереженню та поліпшенню грунтів

Зміст землеустрою передбачає різні види робіт, які вказані в статті 184 ЗКУ, зокрема:

• встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністра­тивно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань;

• розробку загальнодержавної і регіональних програм вико­ристання та охорони земель;

• складання схем землеустрою, розроблення техніко-еконо-мічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень;

• обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;

• складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових;

• складання проектів відведення земельних ділянок;

• встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок;

• підготовку документів, що посвідчують право власності або право користування землею;

• складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого - скономічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;

• розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель;

• здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та охорони земель;

• проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунто­вих, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.

Землемірно-технічні:

• визначення місцепо­ложення меж і розмірів землеволодінь і земле-користувань;

підготовка вигідних даних для встановлен­ня податку на землю, визначення стартової ціни на землю і оренд­ної плати;

інвентаризація зе­мель;

• зонування території

Органічаційно-правові:

перерозподіл земель за формами власності землекористування;

• формування землеволо­дінь;

• відведення земельних ділянок;

встановлення та зміна меж землеволодінь землекористувань;

засвідчення права влас­ності на землю та права користування нею

Технологічні:

пристосування організації території до умов організації виробництва

Соиіально-економічні:

розвиток поселенської мережі, транспортної інфраструктури;

встановлення оптимального складу співвідношення земельних угідь та спрямованості виробничої діяльності;

обгрунтування раціональних розмірів землеволодінь і земле­користувань; • поліпшення земель

Екологічні:

створення сприятливих умов для життя рослин­ного і тваринного світу,

організація оптимально­го життєвого середовища людини;

• ресурсозбереження: охорої Іа грунтів, водних джерел;

рекультивація поруше­них земель;

консервація деградова-них і забруднених угідь;

встановлення обмежень у використанні земель;

орі анізація використан­ня техногенне забрудне­них земель

Естетичні:

формування культур­них ландшафтів;

організація рекреа­ційних тон
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.