Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВСТУП

 

На сучасному етапі все більше і більше вчених, спеціалістів та практиків приходить до висновку, що реальний шлях виходу України з тяжкого економічного стану пов’язаний з розвитком бізнесу, зокрема, з розвитком його організаційно-правових форм.

Підприємництво, а особливо малий бізнес, в ринковій економіці - провідний сектор, який визначає темпи економічного зростання, структуру та якість ВНП. В усіх розвинутих країнах частка малого бізнесу в ВНП складає 60-70%. Але справа не тільки в кількісних показниках - цей сектор за своєю природою є типово ринковим і складає базу сучасній ринковій інфраструктурі.

Розвиток мережі підприємницьких структур сприяє вирішенню гострих для економіки України проблем переходу до ринку, але необхідною умовою становлення і розвитку підприємництва виступає формування сприятливого середовища, яке включає і систему державної підтримки бізнесу в Україні, де пріоритетним напрямком є вдосконалення організаційно-правових форм підприємництва.

Питання щодо організаційно-правових форм підприємств в Україні, безумовно, привертає сьогодні значну увагу до себе в зв'язку з кардинальними змінами в законодавстві України: прийняті Господарський та новий Цивільний кодекси України; втратили силу закони України «Про підприємства» та «Про підприємництво», але продовжують діяти закони України «Про господарські товариства», «Про об'єднання громадян», «Про оренду державного та комунального майна», «Про споживчу кооперацію» та ін., присвячені окремим видам підприємств в частині, в якій вони не суперечать ГК та ЦК України.

Вибір організаційно-правової форми бізнесу є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності.

 

1. Поняття організаційно-правової форми підприємництва та чинники, які впливають на її вибір

 

Приймаючи рішення щодо створення нового суб’єкта господарювання чи реорганізації існуючого перед власниками і менеджментом постає питання щодо вибору найприйнятнішої з погляду оптимізації фінансової та інвестиційної діяльності органі­заційно-правової форми ведення бізнесу.

Організаційно-правова форма – це форма юридичної особи, що характеризує специфіку її створення, майнового статусу, її прав і прав засновників (учасників) на майно та особливості їхньої відповідальності за зобов’язання суб’єкта.

Організаційно-правова форма передбачає поєднання організаційних і правових ознак, що характеризують особливості як створення юридичної особи, так і її діяльності. Знання особливостей тієї чи іншої організаційно-правової форми важливе в трьох аспектах:

1. важливо правильно визначити ту організаційно-правову форму, в якій підприємцю найвигідніше і найзручніше діяти. Також важливо правильно і вчасно визначити, коли настане необхідність зміни організаційно-правової форми , якщо наявна вже не задовольняє потреби підприємця;

2. укладаючи договірні зобов’язання з контрагентами за угодами, знання специфіки їх організаційно-правових форм допомагає визначити майновий статус контрагента, характер відповідальності, щоб уникнути невиправданого ризику;

3. певні види діяльності можуть здійснюватись тільки в тих організаційно-правових формах, що зазначені в законодавстві ( наприклад виготовлення та реалізація військової зброї та боєприпасів може здійснюватись тільки державними підприємствами).

Організаційно-правова форма встановлює особливості правового режиму діяльності певного суб’єкта, що має важливе значення і безпосередньо впливає на інтереси його контрагентів, оскільки визначає, зокрема, можливість стягнення за боргами суб’єкта та висунення звернення вимог до його учасників тощо. Ця особливість є визначальною для характеристики обсягу прав, обов’язків, меж відповідальності конкретного суб’єкта підприємництва.

Різноманітність організаційно-правових форм діяльності підприємців зумовлена багатьма чинниками, які, в свою чергу, пливають на її вибір. Ці чинники представлені на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Чинники, які обумовлюють вибір організаційно-правової форми підприємництва

Форма власності.Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання залежать насамперед від форм власності - державної, приватної, колективної, комунальної та змішаної.

Характер та обсяг відповідальності. Розрізняють форми підприємницької діяльності з обмеженою відповідальністю власників за зобов’язаннями підприємства, з необмеженою відповідальністю, а також змішані форми. У сві­товій практиці спостерігається чітка тенденція до вибору форм організації бізнесу з обмеженою відповідальністю, що пояснюється прагненням власників суб’єктів господарювання обмежити свої ризики величиною вкладів у власний капітал. До таких форм належать насамперед капітальні товариства (ТзОВ та АТ).

Фінансові та кредитні можливості. Форма організації бізнесу визначає також можливості та умови залучення власного і позичкового капіталу. Так, рівень кредитоспроможності підприємства знач­ною мірою залежить від рівня відповідальності за борги, а також від розміру власного капіталу.

Податкова політика. В цілому для всіх видів підприємств встановлені однакові умови оподаткування. Особливості передбачені для приватних підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи; для підприємств, які за встановленими критеріями належать до малого бізнесу; для підприємств з іноземними інвестиціями (при репатріації доходів). Окрім цього, певні особливості встановлені для оподаткування об’єднань суб’єктів господарювання.

Вид діяльності та правове регулювання.Наприклад, банки можуть створюватися лише у формі АТ чи ТзОВ, страховики — юридичні особи — у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, ломбарди — у формі повних товариств. Дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів можуть отримати акціонерні товариства, статутний капітал яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності.

 

2. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Загальновідомі три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:

1) одноосібне володіння;

2) партнерства (товариства);

3) корпорації.

Суть одноосібного володіння полягає в тому, що все майно фірми належить одному власникові, який самостійно управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну особисту відповідальність за всі зобов'язання фірми. Одноосібне володіння може реалізуватись у таких формах:

- індивідуальна трудова діяльність – найпростіша форма підприємництва. Особи, які займаються нею не мають права використовувати найману працю, індивід у ринкових умовах діє як фізична особа: купує патент, платить тільки прибутковий податок із громадян, бухоблік веде за спрощеною формою – дохід визначає як різницю між виторгом і витратами;

- підприємництво без утворення юридичної особи – на ринку товарів і послуг такий підприємець користується всіма правами, що і приватний підприємець, але немає права використовувати найману працю, хоча може залучати громадян до своєї діяльності на основі договору підряду чи комісійних умовах. Ставки податків на доходи від виду діяльності нижчі ніж у приватних підприємств;

- індивідуальне приватне підприємство – це юридична особа, яка може використовувати найману працю, власником якого є приватна особа чи сім’я, яка самостійно відповідає всім своїм майном за свої зобов’язання.

Партнерство є логічним продовженням розвитку одноосібного володіння. Така організаційно-правова форма підприємницької діяльності передбачає об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контролю результатів бізнесу, активної участі в його веденні. Основою взаємин між сторонами, що вступають у партнерство, є договір.

За ступенем участі засновників (партнерів) у діяльності підприємства прийнято розрізняти товариства: повні (з повною відповідальністю); командитні; товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і учасники якого несуть відповідальність в межах своїх вкладів.

Товариством з додатковою відповідальністю (ТзДВ) визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Розмір частки кожного учасника, склад, та порядок внесення, форму його участі у справах товариства визначаються установчим договором.

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Корпорація (акціонерне товариство) є зараз домінуючою формою підприємницької діяльності. Її власниками вважаються акціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал корпорації. Весь прибуток корпорації належить її акціонерам. Виокремлюють дві його частини. Одна частина розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга — це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. Функції власності та контролю поділені між акціонерами (власниками акцій) і менеджерами. Корпорація є найефективнішою формою організації підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залучення необхідних інвестицій.

Кожне з трьох основних організаційно-правових форм підприємництва має свої переваги та недоліки (обмеження), які враховує підприємець, розпочинаючи свою справу. Вибір орієнтованої форми залежить від мети та фінансових потреб конкретного напряму підприємницької діяльності.

Підприємства можуть об’єднуватися в:

· асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

· корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

· консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

· концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

· інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи.

 

ВИСНОВКИ

Отож, коли підприємець остаточно визначився з видом діяльності, яким збирається займатися, наступний крок - вибір організаційно-правової форми для підприємства. Якщо підприємець тільки починає власну справу та збирається здійснювати свою діяльність самостійно чи залучаючи найманих працівників, йому варто зареєструватися як фізична особа платник єдиного (фіксованого) податку. Проте потрібно брати до уваги, що якщо клієнтами будуть юридичні особи, то у ФОП можуть виникнути деякі проблеми. Великі компанії воліють не працювати з ФОП через те, що такі підприємці не є платником ПДВ, і при взаєморозрахунках цей податок для них не відшкодовується, тому вони змушені оплачувати його самі. Можна вести діяльність ФОП і з ПДВ, але тоді відсутня можливість бути на так званому, «єдиному податку». Це, в свою чергу, ускладнює бухгалтерію і тому в таких випадках краще відразу реєструвати ТзОВ - це підвищує статус на ринку і дає більше можливостей в бізнесі. Якщо ж бізнес ведуть декілька партнерів, то краще обирати ТзОВ, це дозволить чітко розмежувати сферу співпраці, відповідальності та отримання прибутків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. 4-те вид., стер. - К.: Т-во Знання, КОО, 2008. - 302с.

2. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 437с.

3. Розвиток організаційно - правових форм бізнесу на Україні. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://ua-referat.com /Організаційно-правові_форми_господарської_діяльності

4. Господарський кодекс України

 

 

Класифікація послуг, прийнята в СОТ, має таку структуру:

1. Ділові послуги

А. Професійні послуги:

(a) Юридичні послуги;

(b) Бухгалтерські та аудиторські послуги;

(c) Податкові послуги;

(d) Архітекторські послуги;

(e) Інженерні послуги;

(f) Інтегровані інженерні послуги;

(g) Послуги з планування міст та ландшафтної архітектури;

(h) Медичні та стоматологічні послуги;

(і) Ветеринарні послуги;

(j) Приватні послуги акушерів та медичних сестер, фізіотерапевтів та медичного персоналу;

(k) Інші.

В. Комп’ютерні та суміжні послуги:

(a) Консультаційні послуги, пов’язані із встановленням комп’ютерного обладнання;

(b) Послуги по застосуванню програмного забезпечення;

(c) Послуги, пов’язані з обробкою даних;

(d) Послуги, пов’язані з базами даних;

(e) Інші.

С. Послуги з досліджень та розробок:

(a) Послуги з досліджень та розробок в галузі природничих наук та техніки;

(b) Послуги з досліджень та розробок в галузях суспільних та гуманітарних наук;

(c) Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних галузях.

D. Послуги у сфері нерухомості

Е. Послуги при позиченні або лізингу без операторів

F. Інші ділові послуги

(a) Рекламні послуги;

(b) Послуги з ринкових досліджень та збору громадської думки;

(c) Консультативні послуги з управління;

(d) Послуги з консалтингу з питань менеджменту;

(e) Послуги з технічних випробувань та аналізу з метою сертифікації продукції;

(f) Послуги у сільському господарстві, полюванні та лісництві;

(g) Послуги у рибальстві;

(h) Гірничо-видобувні послуги;

(і) Послуги, що пов’язані з виробництвом;

(j) Послуги по розподілу енергії;

(k) Послуги з розміщення та постачання персоналу;

(l) Послуги щодо розслідувань та безпеки;

(m) Відповідні наукові та консультативно-технічні послуги;

(n) Послуги з догляду та обслуговування обладнання (не включаючи морських суден, літаків або будь-якого транспортного обладнання);

(о) Послуги з прибирання будівель;

(р) Фотографічні послуги;

(q) Послуги по пакуванню;

(r) Послуги друку та публікації;

(s) Договірні послуги;

(t) Інші.

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ

А. Поштові послуги

В. Кур’єрські послуги

С. Телекомунікаційні послуги:

(a) Послуги голосової телефонії;

(b) Послуги передачі пакетів даних;

(c) Послуги з передачі даних по комутаційних каналах;

(d) Телексні послуги;

(e) Телеграфні послуги;

(f) Факсимільні послуги;

(g) Послуги по приватним виділеним лініям;

(h) Послуги електронної пошти;

(і) Послуги з передачі голосових повідомлень;

(j) Інформація он-лайн та пошук і вибірка по базам даних;

(k) Електронний обмін даними (EDI);

(l) Надання послуг в області факсимільного зв’язку з доданням вартості, включаючи зберігання і відсилку, а також зберігання і отримання цих даних;

(m) Конвертування кодів і протоколів;

(n) Інформація он-лайн і/або обробка бази даних (включаючи обробку передач);

(о) Інші.

D. Аудіовізуальні послуги

Е. Інші.

3. БУДІВНИЦТВО ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ

А. Загальні будівельні роботи.

В. Загальні будівельні роботи для цивільного інжинірингу.

С. Роботи з установки та зборки.

D. Закінчення будівництва.

Е. Інші.

4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ТОРІВ

А. Послуги комісійних агентів.

В. Послуги оптової торгівлі.

С. Послуги роздрібної торгівлі.

D. Франчайзинг.

Е. Інші.

5. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

А. Послуги у сфері початкової освіти.

В. Послуги у сфері середньої освіти.

С. Послуги у сфері вищої освіти.

D. Освітні послуги для дорослих.

Е. Інші послуги освіти.

ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Послуги каналізації і очищення стоків.

В. Послуги з прибирання сміття.

С. Санітарно-епідеміологічні послуги.

D. Інші.

7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А. Послуги страхування та послуги, що мають відношення до страхування:

(a) Послуги по страхуванню життя;

(b) Послуги страхування не пов’язані із страхуванням життя;

(c) Послуги по перестрахуванню та ретроцесії;

(d) Допоміжні послуги по страхуванню (в тому числі брокерські та агентські операції).

В. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування):

(a) Прийом депозитів та інших позичкових коштів від населення;

(b) Кредитування всіх видів, включаючи споживчий кредит, кредит під заставу, факторинг і фінансування комерційних договорів;

(c) Фінансовий лізинг;

(d) Усі види послуг по переказу платежів та готівки;

(e) Гарантії та зобов’язання;

(f) Торгівля за власний рахунок чи за рахунок клієнтів, або на валютній біржі чи на позабіржовому ринку, або іншим наступним чином:

інструментами грошового ринку (в тому числі чеки, перевідні векселі, депозитні сертифікати);

іноземною валютою;

деривативами, включаючи, але не виключно, ф’ючерсні контракти і опціони;

інструментами, пов’язаними зі зміною курсів та процентних ставок, включаючи контракти “своп”, форвардні контракти, тощо;

переказними цінними паперами;

іншими обіговими цінними паперами та фінансовими активами, в тому числі зливками (дорогоцінних металів).

(g) Участь в емісії всіх видів цінних паперів, включаючи гарантування розміщення їх випуску на ринку і розміщення в якості агента (публічна або закрита підписка) і надання послуг, що відносяться до випуску цінних паперів;

(h) Брокерські операції на грошовому ринку;

(і) Операції по управлінню активами, такими як готівка та портфельні інвестиції, всі форми управління спільними інвестиційними проектами, управління пенсійними фондами, послуги депозитаріїв і трастові послуги;

(j) Послуги по здійсненню платежів і клірингових розрахунків за фінансовими активами, включаючи цінні папери, деривативи та інші обігові документи;

(k) Консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у статті 1В MTN.TNC/W/50, в тому числі відомості про позичальників та кредитний аналіз, дослідження та рекомендації щодо інвестицій і портфелів цінних паперів, рекомендації з питань придбань, реструктуризації та стратегії діяльності підприємств;

(l) Забезпечення і передача фінансової інформації, обробка фінансових даних і надання відповідного програмного забезпечення провайдерами інших фінансових послуг.

С. Інші.

8. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

А. Послуги лікарень.

В. Інші послуги стосовно здоров’я людини.

С. Соціальні послуги.

D. Інші.

9. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТУРИЗМОМ

А. Послуги готелів та ресторанів.

В. Послуги туристичних агентств та агентів.

С. Послуги екскурсоводів.

D. Інші.

10. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗПНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

А. Відпочинок (включаючи театр, концерти, цирк).

В. Послуги інформаційних агентств.

С. Бібліотеки, архіви, музеї та інші послуги культури.

D. Спортивні та інші послуги, пов’язані з організацією відпочинку.

Е. Інші.

11. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

А. Послуги морського транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для морського транспорту.

В. Внутрішній водний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

С. Послуги авіаційного транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт літаків;

(e) Допоміжні послуги для авіаційного транспорту.

D. Космічний транспорт.

Е. Залізничний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Послуги буксування;

(d) Обслуговування та ремонт залізничного обладнання;

(e) Допоміжні послуги для залізничного транспорту.

F. Автомобільний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда машин з водієм;

(d) Обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

(e) Допоміжні послуги для автомобільного транспорту.

G. Трубопровідний транспорт:

(a) Транспортування палива;

(b) Транспортування інших товарів.

Н. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту:

(a) Обслуговування вантажів;

(b) Послуги по збереженню та складуванню;

(c) Послуги вантажних агентств;

(d) Інші.

І. Інші транспортні послуги.

12. ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕ ЗАЗНАЧЕНІ НІДЕ ІНДЕ

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.