Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДОПОВІДЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Шановний голова і члени державної екзаменаційної комісії, до Вашої уваги представлено дипломну роботу на тему «Шляхи вдосконалення фінансового планування на підприємстві» (слайд 1).

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якого підприємства може забезпечити тільки ефективне управління рухом його фінансових потоків, реалізація якого потребує від управлінців оволодіння не лише методологією фінансового менеджменту, але й вміння використовувати її на практиці. Фінансове планування є одним із таких методів і надзвичайно важливим елементом фінансового управління, спрямованим на забезпечення стійкого розвитку підприємства відповідно до його реальних фінансових можливостей із урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Означене вище обумовило мету дипломної роботи, відповідні їй задачі, які були вирішені, а також об’єкт і предмет наукових досліджень (слайд 2).

Узагальнюючи ключові підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до трактування поняття фінансове планування, уточнено його зміст як науково обґрунтованого процесу послідовної розробки фінансових планів, різних за змістом і терміном дії, та підготовки на їх основі відповідних управлінських рішень, які прямо чи опосередковано впливають на різні аспекти фінансової діяльності підприємства та відповідають його стратегічним цілям у майбутніх періодах.

Організація повноцінної системи фінансового планування підприємств забезпечується реалізацією ряду принципів – загальних та спеціальних, характеристика яких представлена в таблиці 1 (слайд 3).

Виокремлено чотири типи підприємницьких структур – новостворені, діючі, державні підприємства та підприємства з часткою іноземного капіталу в статутному фонді, щодо яких впровадження фінансового планування є вкрай необхідним, а для деяких, як наприклад, державних, – обов’язковим.

Розглянуто черговість вирішення окремих фінансових завдань підприємства у розрізі трьох підсистем фінансового планування – стратегічної, поточної і оперативної. Всі ці підсистеми знаходяться у взаємозв’язку і здійснюються у ієрархічній послідовності, як це зображено на рисунку 1 (слайд 4).

Сформовано і надано характеристику найбільш поширеним в управлінський практиці методам фінансового планування, до переліку яких потрапили: нормативний, балансовий, розрахунково-аналітичний, метод оптимізації планових рішень, грошових потоків, «відсотку від продажу», економіко-математичного моделювання. Досліджено особливості і доведено необхідність використання на вітчизняних підприємствах прогресивної технології фінансового планування – бюджетування, яка зорієнтована на фіксацію та координацію планових показників у короткостроковому періоді, і поряд із беззаперечними перевагами має ряд суттєвих недоліків (рисунок 2, слайд 5).

Проведено змістовний аналіз результатів господарювання інноваційного лідера галузі виробництва мінеральних вод в Україні – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» за період 2010 – 2012 рр. Встановлено, що підприємство нарощує масштаби виробничо-збутової діяльності, у тому числі абсолютної прибутковості, а рентабельність продукції відзначається достатньо високим, порівняно із середньогалузевим, значенням і стабільністю (таблиця 2, слайд 6).

Ситуація щодо фінансової стійкості заводу неоднозначна: з одного боку, щорічно скорочується розмір власних оборотних коштів та, відповідно, тип фінансової стійкості підприємства суттєво віддаляється від абсолютного; з іншого, ПрАТ «МЗМВ «Оскар» продовж трьох років систематично нарощує власні джерела фінансування, тобто знижується рівень його залежності від фінансових асигнувань кредиторів та інвесторів (таблиця 3, слайд 7).

Сприятлива динаміка відбувається із показниками оборотності капіталу підприємства в цілому і його окремих складових елементів, що свідчить про інтенсифікацію ділових відносин із бізнес-партнерами, про посилення розрахунково-платіжної дисципліни та довіру споживачів до продукції заводу, обсяги реалізації якої стрімко зростають (таблиця 4, слайд 8).

Фінансове планування ПрАТ «МЗМВ «Оскар» зводиться до складання фінансових планів за всіма формами обов’язкової бухгалтерської звітності, переважно, із використанням методу «відсотку від продажу», балансового, розахунково-аналітичного і методу грошових потоків (таблиця 5, слайд 9).

Для підвищення ефективності і точності фінансового планування підприємства запропоновано використання методу економіко-математичного моделювання. З його допомогою побудовано регресійну модель залежності чистого доходу від реалізації продукції заводу та двох-показників факторів – собівартості реалізованої продукції та коефіцієнта структури активів. Перевірка моделі на адекватність, статистичну значимість і щільність зв’язку довела її практичну орієнтацію (таблиця 6, слайд 10), а математичний апарат трендового аналізу дозволив спрогнозувати динаміку результативного показника на плановий період за трьома сценаріями ринкової ситуації – найбільш реальним, оптимістичним і песимістичним (таблиця 7, слайд 11).

З метою встановлення тенденцій розвитку фінансового стану ПрАТ «МЗМВ «Оскар» у плановому періоді прогнозні показники використано для потреб складання звіту про фінансові результати (таблиця 8, слайд 12).Користуючись методом фінансового планування «відсоток від продажу», проведено розрахунок потреби підприємства в капіталі, спираючись на аксіоматичне твердження, що збільшення виручки від реалізації продукції призводить до аналогічних змін у обсягах оборотних засобів (таблиця 9, слайд 13). Розмір необоротних активів визначено, спираючись на прогнозовану величину коефіцієнта структури активів.

Оперуючи методом оптимізації планових рішень, обрано оптимальне співвідношення джерел фінансування планової потреби в капіталі підприємства за критерієм максимізації ефекту фінансового важеля (таблиця 10, слайд 14). Встановлено, що заводу «Оскар» не варто нарощувати власний капітал, більш вигідним є варіант залучення позикових коштів. За результатами розрахунків складено плановий баланс підприємства на 2013 рік і закцентовано увагу на необхідності періодичного внесення коректив у показники його фінансових планів, залежно від змін поточної ситуації на ринку.

Доповідь закінчено, дякую за увагу(слайд 15).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.