Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Доповідь

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Доброго дня! Шановний Голово та члени Державної екзаменаційної комісії! Мною було проведене дослідження обліку та аналізу використання грошових коштів за матеріалами Львівської Дирекції «Укрпошти» ЦПЗ № 8 м. Новояворівська, яке займається наданням послуг поштового зв’язку. Чисельність працівників даного підприємства складає 97 осіб. Протягом досліджуваного періоду (2010 – 2012 рр.) спостерігається тенденція до зростання чистого прибутку ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №8. Чистий прибуток на 2012 рік становив 989 448 грн., що на 55, 3 % більше за попередній рік.

Бухгалтерія підприємства налічує 8 осіб. Весь облік ведеться на загальних підставах за журнально-ордерною формою.

Провівши аналіз обліку грошових коштів на досліджуваному підприємстві, зроблено наступні висновки:

- надходження та видача готівки з каси оформляються прибутковими касовими ордерами та видатковими касовими ордерами типових форм: КО-1, КО-2;

- після приймання від споживачів плати за надання всіх видів послуг зв’язку касир повинен підбити підсумки підрахунком за всіма операціями, проведеними ним, а також зняти показники з лічильників касових апаратів. На підставі цих даних складається касова довідка. Касова довідка є звітним документом працівника зв’язку за надані послуги зв’язку;

- на підставі касових ордерів за проведеними операціями з готівкою касир веде касову книгу. Касова книга ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №8 заповнюється в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів;

- аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку на ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8 здійснюється за виписками банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю;

- синтетичний облік - це узагальнене віддзеркалення в грошовому вимірі економічно однорідних господарських засобів, що ведеться в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. Для ведення єдиного обліку на підприємстві «Укрпошта» ЦПЗ № 8 розроблено робочий план рахунків.

- фінансова звітність ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8 включає такі форми: Баланс (ф.1), Звіт про фінансові результати (ф.2), Звіт про рух грошових коштів (ф.3)., що є річним звітом.

ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8 подає звітність в органи Державної податкової служби України по місцю реєстрації підприємства як платника податків та зборів (для великих підприємств) та до Львівської Дирекції «Укрпошти».

На ЦПЗ № 8 м. Новояворівська облік ведеться у частково автоматизованому режимі. Зокрема, всі первинні документи заповнюються вручну, а форми фінансової звітності – за допомогою автоматизованої системи фінансового управління (АСФУ), розробленої головним управлінням «Укрпошти» у м. Києві. Очевидно, що такий підхід до ведення обліку не дозволяє використати в повній мірі всі переваги автоматизації, проте вона відповідає адміністративно-територіальному принципу поділу, який діє в Україні.

Провівши аналіз динаміки грошових коштів за 2010-2012 рр. (слайд 1) на досліджуваному підприємстві необхідно взяти до уваги те, що «Укрпошта» є структурною одиницею Українського державного підприємства, а відтак здійснює свою діяльність не самостійно, а у відповідності до наказів Головного Управління. Окрім цього, у досліджуваному періоді мала місце структурна реорганізації Львівської дирекції, в результаті чого за досліджувані роки, як бачимо із слайдів, не відбулось притоку і відтоку коштів у фінансовій діяльності. Це також свідчить про те, що підприємство не брало банківських позик, не використовувало залученого капіталу.

Проаналізувавши структуру грошових коштів ЦПЗ №8 за період 2010-2012 рр. (слайд 2) варто сказати, що структура у 2011 році мала специфіку (від’ємне значення) в наслідок того, що чистий грошовий потік як від операційної, так і від інвестиційної діяльності були зі знаком «мінус», тобто негативний грошовий потік переважав над позитивним.

Як бачимо із наступного слайду, провівши аналіз динаміки та питої ваги грошових коштів у валюті балансу за досліджуваний період слід відмітити, що у структурі балансу частка грошових коштів є досить значною і має позитивну тенденцію до зростання: 31.12.2010 р. – 34,79%, 31.12.2011 р. – 72,53% та 31.12.2012 р. – 94,18%. Водночас абсолютна величина грошових коштів на 31.12.2011 р. у порівнянні із 31.12.2010 р. – зменшилась на 1360699 гривень.

Окремо потрібно звернути увагу на доволі високу частку готівки, яка знаходиться безпосередньо в касі підприємства, що пов’язано виключно із специфікою господарської діяльності. Адже навіть ліміт каси ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8 на 10 годину ранку наступного дня має становити 60 000 гривень, оскільки, підприємство «Укрпошта» ЦПЗ № 8 має під своїм керівництвом три райони : Городоцький, Мостиський, Яворівський.

У наступному слайді показано розраховані показники оцінки грошових потоків підприємства на основі даних Звіту про рух грошових коштів за 2010 – 2012 роки. Виходячи з даних, наведених у слайді та в роздатковому матеріалі, можна зробити наступні висновки:

1) державне підприємство «Укрпошта» ЦПЗ № 8 у 2010 та 2012 рр. могло гасити свої зобов'язання в поточній діяльності у рахунок перевищення надходження грошових коштів над їх витратами. Слід відмітити, що у 2011 році підприємство не було достатньо платоспроможним;

2) коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період. Тому, можна зробити висновки, що найефективніше кошти використовувались у 2012 році і значення становило 139, 43, найповільніше оберталися кошти у 2010 році;

3) коефіцієнт ліквідності грошових потоків для ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8, даний коефіцієнт є позитивним і становить 1, це сприятиме зростанню залишків грошових активів;

4) розраховуючи коефіцієнт достатності грошових коштів слід звернути увагу, що підприємство у 2010-2012 рр. не користувалося кредитами і не сплачувало дивіденди. У 2010-2011 рр. має місце зростання величини запасів товарно-матеріальних запасів у складі оборотних активів підприємства «Укрпошта».Тому, від’ємне значення у 2011 р. спричинено тим, що у чисельнику негативний грошовий потік був більшим за позитивний, тобто чистий грошовий потік із знаком «-». У 2012 р. – від’ємне значення отримано через зменшення величини запасів на підприємстві «Укрпошта»;

5) згідно з розрахованими даними можна зробити висновки, що при визначенні показника ефективності грошових потоків позитивною тенденцією буде вважатись його постійне зростання протягом всього періоду. Найвищій рівень цього показника на ЛД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ № 8 слід відмітити в 2010 р. На підприємстві «Укрпошта» не простежується стійка динаміка до збільшення коефіцієнта ефективності грошових потоків, а також відмічений в 2011р. період з від’ємним значенням цього показника, що вказує на неефективне використання грошових потоків.

У наступному слайді та роздатковому матеріалі показано розраховані показники ліквідності досліджуваного підприємства за 2010 – 2012 рр. На основі проведених розрахунків робимо наступні узагальнення:

- негативним можна вважати той факт, що упродовж досліджуваного періоду значення коефіцієнта покриття було нижчим за нормативне значення, тобто підприємство не було здатним вчасно розрахуватися за своїми борговими платежами;

- аналогічний висновок можна зробити і щодо коефіцієнта швидкої ліквідності, значення якого на моменти складання річної фінансової звітності у досліджуваному періоді були нижчим за нормативні, але потрібно підкреслити, що на 31.12.2011 р. та 31.12.2012 р. фактичне значення наблизилось до нормативного;

- поруч із низьким значенням коефіцієнта покриття потрібно відзначити те, що коефіцієнт абсолютної ліквідності був на порядок вищий за нормативне значення, що є результатом того, що на рахунках в банку та в касі зберігається значна величина готівкових засобів платежу;

- специфікою досліджуваного підприємства є те, що у структурі поточних зобов’язань основну частку посідають поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків, а відтак розрахований показник відношення грошових коштів до величини кредиторської заборгованості чітко засвідчує, що підприємство без зайвих проблем може швидко погасити весь об’єм кредиторської заборгованості перед своїми контрагентами.

Виходячи із проведених досліджень, для державного підприємства «Укрпошта» доцільно було б складати платіжний календар для оперативного керування додатними і від'ємними грошовими потоками підприємства. Слід підвищити рівень ефективності використання грошових потоків, оскільки коефіцієнт ефективності грошового потоку характеризує фінансово-господарську діяльність з точки зору її здатності створювати додаткові грошові кошти.

Для оптимізації грошових потоків підприємства «Укрпошта» ЦПЗ № 8 запропоновано використовувати два основні методи -вирівнювання грошових потоків, що спрямоване на згладжування їхніх обсягів у розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду часу та синхронізацію грошових потоків, яка заснована на коваріації позитивного і негативного їхніх видів. У процесі синхронізації повинне бути забезпечене підвищення рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Синхронізацію грошових потоків має бути спрямовано на усунення сезонних і циклічних розходжень, а також на оптимізацію середніх залишків готівки.

Заключним етапом для оптимізації грошових коштів є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства. Зростання чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на принципах самофінансування, знижує залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.