Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Дозвольте перейти до викладення основних результатів дослідження

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДОПОВІДЬ

Шановні Члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представить до вашої уваги випускну роботу на тему: «Фінансовий контролінг»

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сьогоднішній день в економіці України все більшу частину почав займати середній та великий бізнес. І з розвитком та збільшенням компанії, коли зростає обсяг виробництва, збільшується чисельність працівників, стає більш жорсткою конкуренція та знижується рентабельність, перед власником стає питання ефективного управління компанією. Підвищення ефективності управління компанією можливо завдяки впровадження системи контролінгу - організації функціональної системи планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення управління підприємством яка повинна вивести підприємство на більш високий рівень конкурентоздатності.

Метою дослідження є обґрунтування необхідності впровадження в практичну діяльність підприємства системи фінансового контролінгу для покращення результатів фінансово-господарської діяльності

Поставлена мета зумовила вирішення сукупності таких головних завдань, які наведені на слайді 1.

Об`єкт дослідження є фінансова діяльність підприємства.

Предмет дослідження – організаційно-методичні основи формування та функціонування фінансового контролінгу на підприємстві.

 

Дозвольте перейти до викладення основних результатів дослідження

 

У розділі 1 досліджуючи економічну сутність поняття «контролінг», зроблено висновок, що фінансовий контролінг є не лише системою внутрішнього контролю фінансової діяльності, але й системою зв'язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом та фінансовим плануванням на підприємстві. Фінансовий контролінг тісно пов'язаний з плануванням, управлінням і контролем фінансів підприємства. Він займається формуванням фінансових цілей підприємства, розробкою планів щодо втілення фінансових завдань і забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

Визначено, що реалізація усіх функцій як стратегічного, так і оперативного фінансового контролінгу в сучасних ринкових умовах не можлива без дотримання певних концепцій, без застосування ринкових загальних та спеціальних методів і процедур цього виду підсистем прийняття управлінських рішень

У розділі 2роботи виконано діагностику фінансової діяльності ВП Взуттєвої фабрики «Аспект». Зроблено висновок, що підприємство має ознаки надкритичної неплатоспроможності, тобто знаходиться у стані потенційного банкрутства. Про це свідчать наступні данні:По коєффіцентам Бівера аналіз ліквідності підприємства (таб.2.3) показує, що на 0,02 пункти зменшилась достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його початкових зобов'язань. Щодо коефіцієнтів швидкої та абсолютної ліквідності то їх значення не відповідають нормативним значенням і у кожному році занижені, що свідчить про незначну платіжну можливості підприємства (в середньому 0,14) щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Також це свідчить про незначну частину (в середньому 0,0005) боргів підприємства, що можуть бути сплачені негайно. Позитивним є збільшення цих показників у кращу сторону. Збільшення чистого оборотного капіталу на 207,94 тис. грн. протягом 2009 - 2011 років свідчить про збільшення спроможності підприємства сплатити свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому. Але негативним є ситуація, зниження чистого оборотного капіталу протягом останніх (2010 -2011) років на 1099,56 тис. грн., що свідчить про зменшення спроможності підприємства погасити свої зобов'язання протягом останніх двох років. Аналіз платоспроможності (таб. 2.4) свідчить про те що підприємство є фінансово нестійким. Так, коефіцієнт платоспроможності має тенденцію до зниження (у 2009 році він склав 0,23, 2010–0,14, та у 2011 – 0,04 відповідно), що свідчить про значну питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Негативним також є відхилення цього коефіцієнту на –0,1 протягом 2010–2011років, що свідчить про зменшення значения цього показника. Щодо коефіцієнту фінансування, то він відображає негативну тенденцію до збільшення залежності підприємства від позикових коштів на 17,91 пунктів. Взагалі ситуація яка освітлюється даним показником є негативною, через значну залежність підприємства від позикових коштів. Коефіцієнт маневреності капіталу мав позитивну тенденцію до 2011 року, а 2011 знизився до негативного значения (–0,67). Це свідчить про зменшення можливості вільного маневрування власними оборотними коштами. Тобто акціонерне товариство не може фінансувати поточну діяльність власним капіталом.

Алгоритм визначення ступеня неплатоспроможності підприємства в 2009-2010 рр. показав що аналіз одержаних показників свідчить, про те, що підприємство має ознаки надкритичної неплатоспроможності, тому що показник поточної платоспроможності має від’ємне значення, а коефіцієнти забезпечення та покриття нижчі за нормативи, але при цьому підприємство одержало прибуток. В 2011 р. стан підприємства що більш погіршився – у підприємства спостерігається збільшення від`ємного результату поточної платоспроможності підприємство на 93,9%, коефіцієнти забезпечення та поточної ліквідності значно нижче рекомендованих значень, також в 2011 р. підприємство отримало збиток в сумі 3040 тис. грн..

За таких умов головним завданням фінансового менеджменту є розробка антикризових заходів щодо забезпечення ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства

Для удосконалення управління фінансової діяльності ВП Взуттєвої фабрики «Аспект» запропонована концепція антикризового фінансового контролінгу може бути використана на практиці як стандартизована база для розроблення індивідуальної концепції фінансового контролінгу для ВП Взуттєвої фабрики «Аспект».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.