Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 27: СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Науковий керівник – к.е.н., доц. Набатова О.О.

План

1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи.

2. Етапи становлення світової валютної системи.

3. Європейська валютна система.

 

Рекомендована література

 

Гапонюк, О. І. Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових золотовалютних резервів [Електронний ресурс] / О. І. Гапонюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 265-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2014_1(2)__44.pdf.

Дзюблюк, О. В. Банки у системі організації валютних відносин [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир. - Тернопіль : Астон, 2014. - 263 с.

Кораблін С. Валютна аритмія [Електронний ресурс] / С. Кораблін // Дзеркало тижня. – 2011. – № 14. – Режим доступу : http://www.dt.ua/articles/79628.

Кулішов В. В. До питання про світову валютно-фінансову систему [Електронний ресурс] / В. В. Кулішов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки . - 2013. - № 1. - С. 356-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhdtu_econ_2013_1_85.pdf

Ліфанова, М. І. Проблеми та перспективи розвитку світової валютної системи в посткризовий період [Електронний ресурс] / М. І. Ліфанова. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_63.pdf.

Масленко О. С. Світова валютно-фінансова система як складова нового геоекономічного простору [Електронний ресурс] / О. С. Масленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . - 2014. - Вип. 25. - С. 262-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_40.pdf.

Міжнародна економіка : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за заг. ред. С. М. Макухи. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. літ-ри, 2012. – 399 с.

Новак С. М. Еволюція світової валютної системи [Електронний ресурс] / С. М. Новак // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2014_1_28.pdf.

Основи економічної теорії [Текст] : підруч. / За заг. ред. проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.

Пантєлєєва Н. М. Реформування міжнародної валютної системи в умовах формування нової фінансової архітектури [Електронний ресурс] / Н. М. Пантєлєєва // Фінансовий простір. – 2011. – № 3 (3). – С. 28-42. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fin_pr/2011_3/11pnmrot.pdf.

Пельо, А. Б. Інформаційно-комунікаційні технології як імператива модернізації світової валютно-фінансової системи [Електронний ресурс] / А. Б. Пельо // Європейські перспективи. - 2014. - № 1. - С. 186-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2014_1_34.pdf.

Свірський, В. С. Трансформація світової валютної системи в посткризовий період [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 1. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvpi_2015_1_11.pdf.

Софіщенко І. Юань і євро: перспективи у лізі міжнародних резервних валют [Електронний ресурс] / І. Софіщенко // Вісник НБУ. – Липень 2011. – С. 50-54. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2011_7/2011_07_23.pdf.

Шаров О. М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) [Електронний ресурс] / О. М. Шаров // Економiчний часопис-XXI . - 2013. - № 1-2(1). - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2013_1-2(1)__16.pdf

Шаров, О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи [Електронний ресурс] / О. Шаров // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 7. - С. 20-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2014_7_5.pdf.

Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-теорет. міжвідом. конф., м. Київ, 14 листоп. 2013 р. / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Від. міжнар. валют.-фінанс. відносин ; [редкол.: О. В. Плотніков (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, 2013. - 96 с.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.