Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з навчальної дисципліни КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

галузь знань 0304 Право

спеціальність 7.060101 Правознавство

спеціалізація господарсько-правова

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

форма навчання заочна

Харків - 2009

 

Рекомендовано до використання в

навчальному процесі та друку

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

протокол №___

від “___”____________ 200_ р.

 

Методичні вказівки та завдання для написання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Корпоративне право” - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. – 19 с.

 

 

Укладач:Сядристий А.О. – викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ, магістр права

 

 

Рецензенти:Соболєв О.В. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;

Самойлов М.О. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

 

Обговорено на засіданні кафедри 27 січня 2009 року

протокол № 7

 

© Сядристий А.О., 2009

©Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

 

Порядок розподілу варіантів

Розподіл тем проводиться за списком згідно алфавіту: слухачі, прізвища яких розпочинаються з букви А до букви Г, повинні виконувати роботу за варіантом № 1, букви Д-Ж – варіант № 2, букви З-Ї – варіант № 3, букви Й-М – варіант № 4, букви Н-Р – варіант № 5, букви С-Ф – варіант № 6, Х-Ш– варіант № 7, Щ-Я– варіант № 8.

 

Загальні вимоги щодо оформлення контрольної роботи.

Обсяг роботи – 20-25 сторінок шкільного зошита, або 18-20 сторінок паперу формату А4, близько 30 рядків на кожній сторінці. Робота може бути виконана у рукописному варіанті або на комп’ютері (у текстовому редакторі Word). При комп’ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman, висота кегля – 14, міжрядковий інтервал – полуторний, поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Сторінки роботи нумеруються у верхньому правому куті.

На титульній сторінці треба вказати: назва міністерства; назву навчального закладу; назву кафедри і тему; прізвище, ім’я, групу і курс виконавця; місто і рік виконання. Наступна, друга сторінка повинна містити план роботи з вказівкою сторінок, на яких розпочинається висвітлення того чи іншого питання. Починаючи з третьої сторінки розпочинається викладення змісту роботи. Остання сторінка контрольної роботи повинна містити дату завершення роботи над темою і підпис автора.

Контрольна робота подається на рецензування до кафедри правових основ підприємницької діяльності не пізніш як за місяць до початку чергової сесії та реєструється у відповідному журналі. У разі виникнення зауважень щодо розкриття питань плану, роботу необхідно доопрацювати. На повторну перевірку надається 2 контрольні роботи (одну роботу з зауваженнями та другу – доопрацьовану) або 1 контрольну роботу, доопрацьовану згідно зауважень, даних в рецензії (відповідний матеріал розмістити після списку використаних джерел, поставити дату виконання роботи та власний підпис).

 

Загальні вимоги щодо змісту контрольної роботи.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання, двох практичних завдань. Теоретичне питання відноситься до основних тем навчальної дисципліни “Корпоративне право”. Практичне завдання 1 розраховане на знання однієї чи кількох тем навчальної дисципліни „Корпоративне право” та подається вирішення практичної ситуації щодо корпоративних правовідносин. Практичне завдання 2 включає в себе надання ксерокопії установчих документів підприємницьких товариств (статуту чи засновницького договору відповідного товариства) та його опрацювання.

Розкриття змісту теоретичного питання роботи повинно бути повним та ґрунтовним. При цьому студент не повинен висвітлювати всі проблеми, що виникають у відповідній сфері, наводити повний зміст існуючих теорій, проводити глибокий аналіз суспільних відносин та законодавства, яке їх регулює. Основна увага при відповіді на теоретичне питання повинна приділятися з’ясуванню того, які нормативні акти регулюють певні суспільні відносини та проведенню аналізу основних положень цих нормативних актів.

При виконанні контрольної роботи слід використовувати чинні нормативні акти. При висвітленні основних положень відповідних нормативних актів бажано використовувати учбові та наукові джерела (посібники, підручники, наукові статті тощо) з урахуванням наведених вище вимог.

При вирішенні практичного завдання 1 потрібно відповісти на задані питання, надати змістовну юридичну характеристику вказаній проблемній ситуації та вирішити її з посиланням на відповідні норми чинного законодавства та з обґрунтуванням того, чому саме вони повинні застосовуватися в даному разі.

 

Підстави для не зарахування контрольної роботи

 

Контрольна робота не може бути зарахована у наступних випадках:

1. При написанні роботи були використані нормативні акти, що втратили чинність.

2. Контрольна робота тотожна іншій контрольній роботі.

3. Не в повному обсязі (менш ніж на 50 відсотків) розкритий зміст питань плану. Це має місце у разі повного не розкриття одного питання плану або суттєвого не розкриття обох питань плану.

4. Задача вирішена без посилання на відповідні норми права.

5. Задача вирішена з застосуванням нормативних актів, які не підлягають застосуванню у даному випадку.

6. При вирішенні задачі не наведено аргументації щодо застосування відповідних нормативних актів.

7. У разі порушення вимог щодо оформлення роботи та її об’єму.

 

ЗМІСТ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.