Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 2: Корпоративні правовідносини

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Семінарське заняття:корпоративні правовідносини

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних та практичних знань щодо загальних та доктринальних підходів до вивчення корпоративних правовідносин.

Час проведення 1 година

 

Навчальні питання:

1. Корпоративні правовідносини: поняття, правова природа та види.

2. Суб’єкти корпоративних правовідносин.

3. Зміст корпоративних правовідносин.

4. Державні корпоративні права: визначення, сутність.

 

Методичні вказівки:

Відповідаючи на перше питання, необхідно звернутися до доктринальних засад теорії права, цивільного та господарського права. При цьому варто обрати черговість викладення матеріалу від загального до спеціального, тобто починаючи від аналізу категорій "відносини" та "правовідносини", які містить теорія права, до категорії "корпоративні правовідносини", що міститься в наукових працях вчених-юристів, які представляють цивільно-правову та господарсько-правову школи. При цьому необхідно чітко дати визначення категорії "корпоративні правовідносини", вказати її ознаки та провести їх аналіз.

Аналізуючи специфіку корпоративних правовідносин у структурі приватноправового регулювання доречно звернути увагу на загальні засади цивільного законодавства та господарського законодавства як основи приватноправового регулювання суспільних відносин. При цьому за основу бажано прийняти такі як: дозвільна спрямованість, рівність учасників, автономія волі, майнова самостійність, право на захист, майновий (компенсаційний характер).

Далі необхідно вказати на чітку класифікацію існуючих видів корпоративних правовідносин. Варто відзначити, що слухач зобов’язаний чітко вказувати критерій поділу покладений в основу вирізнення видів корпоративних правовідносин та проводити аналіз останніх.

При з’ясуванні структури, тобто елементів, корпоративних правовідносин, необхідно спираючись на отримані знання під час вивчення теорії права, цивільного та господарського права необхідно вказати елементи корпоративних правовідносин і провести їх короткий аналіз, ґрунтуючись на принципах корпоративного законодавства.

Розкриваючи друге питання, слід проаналізувати поняття корпорації в рамках досліджень корпоративного права. Окремо слід звернути увагу на історичний аспект розвитку корпорацій (наприклад, в рамках римського права), оскільки на сучасному етапі по суті синонімом корпорації є "юридична особа", звідси можна стверджувати, що корпоративне право є правом юридичної особи. Але необхідно звернутися до положень Господарського кодексу України, так як він містить також поняття корпорації, що є за своєю формою об’єднанням підприємств. Таким чином, слухачу слід детально проаналізувати положення щодо розуміння корпорації з врахуванням нормативно-правових актів та правової доктрини, подати аргументоване власне бачення даного питання.

Аналіз другого питання також передбачає необхідність з’ясування суб’єктного складу корпоративних правовідносин. При цьому слухач повинен окреслити коло осіб, які визнаються суб’єктами відповідних відносин, аргументуючи з правової точки зору віднесення чи не віднесення тієї чи іншої категорії, тобто чітко вказати ознаки характерні для учасників корпоративних правовідносин.

При дослідженні даного питання необхідно вказати на чітку класифікацію існуючих видів суб’єктів корпоративних правовідносин. Варто відзначити, що автор зобов’язаний чітко вказувати критерій поділу покладений в основу вирізнення видів суб’єктів корпоративних правовідносин та проводити аналіз останніх.

Специфіка взаємовідносин між деякими категоріями суб’єктів корпоративних правовідносин має власні особливості, що викликано як відповідними організаційно-правовими формами корпоративних утворень, так і права та обов’язками, якими наділяються відповідні учасники, що прямо передбачається у законодавчих та локальних нормотворчих актах. Слухачу необхідно обрати одну з організаційно-правових форм корпоративних утворень та проаналізувати структуру взаємовідносин між її учасниками.

При розгляді третього питання необхідно звернути увагу на корпоративні права та обов’язки учасників товариства. Поняття корпоративних прав передбачено Господарським та Податковим кодексом України. Також слід звернути увагу на положення Цивільного кодексу України (ст.ст. 100, 116), ст. 10 Закону України "Про господарські товариства", ст. 1 Закону України «Про акціонерні товариства». В даному випадку рекомендується проаналізувати положення Принципів корпоративного управління (протокол засідання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571) в рамках висвітлення даного питання. При розкритті даного питання слід детально проаналізувати положення чинного законодавства України та точки зору вчених щодо поняття корпоративних прав та дати їх класифікацію.

При аналізі даного питання слід розкрити сутність та зміст майнових корпоративних прав. Зокрема, особливу увагу слід звернути на право отримання частини прибутку (дивідендів), розглянути правила виплати дивідендів, відчуження права на одержання дивідендів. Також слід розглянути сутність та зміст права на одержання частини майна у разі припинення товариства.

Розглядаючи немайнові корпоративні права, зокрема, слід звернути увагу на право одержання інформації, право на вихід із товариства та інші, розкрити їх сутність та зміст.

Розглядаючи четверте питання слід звернути увагу на положення Господарського кодексу України (ст.ст. 168-172). При аналізі даного питання звертається увага на систему чинного законодавства про корпоративні права держави, здійснення корпоративних прав держави, їх оцінка, визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами, здійснення реєстру корпоративних прав держави тощо.

 

Теми цільових виступів:

1. Корпоративні правовідносини: поняття, правова природа та види.

2. Поняття та сутність корпоративних прав.

3. Державні корпоративні права: визначення, сутність.

 

Теми для рефератів:

1. Поняття та ознаки корпорацій в рамках корпоративного права.

2. Зміст корпоративних правовідносин.

3. Оцінка корпоративних прав держави.

 

Практичні завдання:

Ситуація 1.

7 вересня 2010 року учасник товариства з обмеженою відповідальністю „Забава” Петров І.І. повідомив виконавчий орган товариства про його вихід зі складу учасників товариства. Частка учасника в статутному капіталі товариства становила 25 тисяч гривень, що склало третю частину загального статутного капіталу у відповідності до його статуту. Загальні збори учасників ТОВ „Забава” прийняли рішення про зменшення статутного капіталу товариства у зв’язку з виходом учасника з товариства.

Назвіть класифікацію корпоративних прав у відповідності до чинного законодавства України.

Який порядок виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства?

Які необхідно подати документи для державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю?

Дайте правову оцінку даній ситуації.

 

Ситуація 2.

Дайте відповідь на наступні тестові завдання та їх аргументуйте:

Під корпоративними відносинами маються на увазі:

А) відносини щодо створення, функціонування та припинення корпоративних прав держави;

Б) відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав;

В) публічно-правові та приватноправові відносини в сфері діяльності фінансових установ;

Г) відносини щодо створення корпоративних правовідносини щодо припинення цивільних прав;

Д) відносини щодо припинення господарських товариств.

На підставі Господарського кодексу України корпоративні права – це:

А) права фізичної особи, які передбачаються установчими та внутрішніми документами конкретної господарської організації з урахуванням специфіки корпоративних відносин, що складаються між нею та її засновниками та учасниками;

Б) права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами;

В) права акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

Г) права господарських товариств, які встановлені установчими документами господарського товариства;

Д) правильна відповідь відсутня.

 

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративні права – це:

А) сукупність майнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

Б) сукупність немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

В) сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

Г) сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

Д) правильна відповідь відсутня.

 

У відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» цінні папери – це:

А) документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам;

Б) документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують права та обов’язки, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника щодо земельних питань;

В) документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують немайнові права щодо використання об’єктів інтелектуальної власності;

Г) документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила, і власника щодо передачі майнових прав в майбутньому;

Д) документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують передачу немайнових прав щодо користування приміщенням, правами на землю, водні ресурси тощо.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.