Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Як формувати у дитини волюПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Воля — це психічна функція, яка передбачає: регулювання людиною своєї поведінки відповідно до найбільш значущих для неї мотивів; гальмування інших мотивів, спонукань, намагань; організацію дій, учинків згідно зі свідомо поставленими цілями.

Великий російський педагог К. Д. Ушинський говорив: «Воля наша, як і наші мускули, міцніє від діяльності, яка постійно підсилюється... Не даючи їм вправ, ви неодмінно будете мати слабкі мускули і слабку волю». Воля є важливим чинником морального розвитку особистості, основою свідомого дотримання правил поведінки, забезпечує вибір способу поведінки відповідно до загальнолюдських норм моралі.

Вивчення проблеми волі та її формування має важливе методологічне, теоретичне і практичне значення. Дослідження Л. І. Божович, В. К. Котирло, В. І. Селіванова показують, що воля не є в людині вродженою, а формується у процесі життя під впливом умов виховання й самовиховання. За даними ряду досліджень саме молодший шкільний вік є сензитивним для формування волі. [7; 9].

Розвиток волі починається з першими свідомо спрямованими, довільними діями. А довільна поведінка розвивається із формуванням ініціативності — самостійності дитини у виборі дії, прийнятті рішення, що дає їй змогу відчути себе джерелом дії, та усвідомленості - здатності розуміти смисл своєї діяльності й ситуації, в якій відбувається ця діяльність. Поступово розвивається здатність ставити перед собою складніші завдання, долати труднощі, що надає діям справді вольового характеру. Цей процес триває з 3 до 7 років. Про ступінь вольового розвитку свідчить здатність до цілеспрямованої поведінки за обставин, що перешкоджають досягненню мети, доланню різноманітних перешкод.

До 6 років проходить оформлення основних елементів вольової дії: дитина може поставити ціль, прийняти рішення, продумати план дій, виконати його, виявити певне зусилля у випадку подолання перешкод, оцінити результат своєї дії. Виділені цілі не завжди стійкі.

Вступ до школи знаменує новий етап у розвитку вольової сфери особистості дитини. В цей період зростає уміння проявляти вольові зусилля. Систематичні учбові заняття потребують від дитини вольових зусиль щодо регуляції своєї пізнавальної активності. [1; 3; 7; 8].

Розвиток волі молодших школярів залежить від багатьох умов. Виділяють певні загальні умови та шляхи розвитку волі молодших школярів:

Умови: гармонічне поєднання різних видів діяльності; досконалість методів навчання й виховання; поєднання мір роз’яснення і переконання з практичною вправою (поєднання виховання ідеалів, віддалених перспектив особистості з відпрацюванням умінь долати труднощі у конкретних повсякденних справах); дотримування встановленого режиму; домашня праця - як умова морально - вольового розвитку особистості (виконання постійних домашніх обов’язків формує у школярів повагу до праці, необхідні навички та уміння і разом із тим такі якості особистості, як дисциплінованість, витримка, акуратність, самостійність); заняття з фізкультури й спорту.

Можна виділити шляхи розвитку кожної вольової якості молодшого школяра.

Цілеспрямованість ­ формувати у школяра суспільні цінності та інтереси; створювати умови для доведення розпочатої справи до кінця; формувати вміння планувати власну діяльність; розвивати уміння самоконтролю у діяльності, об’єктивної оцінки обставин її здійснення.

Наполегливість ­ формування уміння не відволікатися на другорядні справи у процесі виконання основного завдання; акцентування уваги на випадках не доведення розпочатої справи до кінця.

Ініціативність ­ створювати для дитини такі ситуації, в яких розвивалося б уміння ставити перед собою нові задачі та втілювати їх у діяльності; розвивати свідоме ставлення до власних вчинків, уміння аналізувати їх, з’ясовувати причини, які заважають досягненню мети.

Організованість ­ різноманітна активність протягом усього дня; врахування віку дитини та навчання її доступними способами організованості поведінки.

Рішучість ­ тренувати дитину за допомогою багаторазових повторень проблемних ситуацій, в яких необхідно приймати рішення в умовах вибору; створювати змагання на заняттях; зміцнювати почуття впевненості дитини у собі.

Сміливість ­ формування адекватної самооцінки; створення ситуацій, які б сприяли обов’язковому прояву готовності до переборення страху та невпевненості в собі.

Стриманість ­ тренування процесів гальмування; розвиток умінь керування моторикою; розвиток критичності мислення.

Старанність ­ ставити вимоги до дитини завжди доводити розпочату справу до кінця; підбирати такі види діяльності, які відповідають її здібностям та інтересам; розвивати уміння та навички виконувати певні види робіт.

Незалежність ­ навчати дітей основним прийомам використання власних можливостей; формувати потребово-мотиваційну сферу; розвивати пізнавальні інтереси.

Відповідальність ­ дитина виконує різноманітні дорученя (вчасно, невчасно); відповідає за власні вчинки; аналізує свою поведінку; виконує суспільно-корисні справи. [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8].

Отже, розвиток волі молодшого школяра - складний процес, що бере свій початок в дошкільному віці, обумовлюється різноманітними чинниками та вимагає врахування вікових, індивідуально - типологічних і статевих особливостей молодших школярів. Вольова сфера молодшого школяра формується в навчальній, ігровій, трудовій діяльності, ґрунтується на певних умовах стимуляції розвитку вольових дій, вольової регуляції, вольових якостей.

 

Використана література:

1. Божович Л.И. Сознательно управлять своим поведением: Воспитание воли в младшем школьном возрасте // Семья и школа. - 1981. - № 3. - С. 28-31.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

3. Ильин Е.П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.

4. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Кн. для учителя.—М.: Просвещение, 1988. — 190 с)

5. Поліщук С.А. Особливості розвитку волі в учнів молодшого шкільного віку. Дис. канд. психол. наук : 19.00.07. - Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 2001.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1946.

7. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. М., «Знание», 1976. - 64 с.

8. Селиванов В.И. Индивидуальные особенности воли и учет их в учебно-воспитательной работе. В сб.: Вопросы организации воспитания в вузе. Рязань, 1975.

9. Шульга Т.И. Возрастные особенности волевых качеств школьников и их формирование в процессе физического воспитания. Дис. канд. психол. наук: 19.00.07. - М., 1986. - 222 с.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.