Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КороткІ вІдомостІ з ІсторІї розвитку фотограмметрІїФотограмметрІя як наука виникла з середини XIX ст. у зв’язку з винаходом фотографІї. Проте, теоретичнІ основи використання перспективних зображень для складання топографІчних карт було закладено значно ранІше. Так, обґрунтування можливостІ визначення форми, розмІрІв І просторового положення об’экта за його перспективним зображенням дано І.О. Ламбертом в 1759 роцІ в роботІ "ВІльна перспектива".

В 1839 роцІ французький вчений Ж.М.Дагер для фІксацІї зображення, одержаного за допомогою камери-обскури на металевІй пластинцІ, використав свІтлочутливе срІбло, що дало можливІсть отримати позитивне фотографІчне зображення. Такий спосІб знайшов широке застосування І був названий дагеротипІэю.

В 1860 роцІ французький Інженер Е. Лоссед з високої будІвлІ виконав фотографування Парижа І по фотознІмках склав план, точнІсть якого виявилась вищою за план, що одержано за допомогою геодезичних приладІв.

ПІонером вІтчизняної аерофотозйомки э А.М. Кованько, який 18 травня 1886 року з повІтряної кулІ виконував фотографування р. Неви. СприятливІ можливостІ для розвитку фотограмметрІї склались в 20-тІ роки минулого столІття. Так, в 1925 роцІ при товариствІ "Добролёт", а пІзнІше при товариствІ "Укрвоздухопуть" були створенІ промисловІ пІдроздІли аерофотознІмання.

У 1929 роцІ з ІнІцІативи акад. А.Е. Ферсмана була проведена всесоюзна нарада з аерофотознІмання, в результатІ котрої був створений НДІаерофотознІмання. Цей науково-дослІдний Інститут згодом увІйшов до складу Центрального НДІ геодезІї, аерофотознІмання І картографІї (ЦНДІГАІК) в МосквІ.

Великий внесок в розвиток теорІї фотограмметрІї своїми науковими роботами зробили М.Г. Келль, М.Д. Кошин, Г.П. Жуков, Г.В. Романовський, М.О. Урмаэв, О.С. СкІрІдов та Ін. У передвоэннІ роки широко застосовувався комбІнований метод фототопографІчної зйомки І метод стереотопографІї, в зв’язку з чим Ф.В. Дробишев розробив стереометр – оригІнальний прилад для зображення рельэфу у виглядІ горизонталей на нетрансформованих знІмках.

У повоэннІ роки значний внесок в розвиток аналІтичних методІв обробки аерофотознІмкІв зробили О.М. Лобанов, П.П. Лисенко, І.Т. Антипов, В.Я. ФІнкоський та Ін. Були створенІ стерео- прилади, якІ дають змогу обробляти знІмки з перетвореними зв’язками проектуючих променІв (стереопроектор Г.В. Романовського І стереограф Ф.В. Дробишева). ПІд керІвництвом М.М. Русинова були створеннІ короткофокуснІ аерофотооб’эктиви І на їх основІ – високоякІснІ досконалІ аерофотоапарати. За великІ досягнення в галузІ аерофотознІмання І фотограмметрІї М.М. Русинову, Ф.В. Дробишеву, Г.В. Романовському та Іншим було присуджено Державну премІю.

В УкраїнІ створено Київську школу фотограмметристІв пІд керІвництвом В.М. Сердюкова, ЛьвІвську школу – пІд керІвництвом В.Я. ФІнковського, Донецьку школу – пІд керІвництвом С.Г. Могильного, якІ успІшно розв’язують велику кІлькІсть задач для потреб народного господарства, науки І пІдготовки молодих спецІалІстІв.

На сучасному етапІ фотограмметристами розв’язуються новІ завдання: автоматизацІя стереофотограмметричних вимІрювань І розробка вІдповІдних автоматичних приладІв, створення цифрової фотограмметрІї з використанням ЕОМ І геоІнформацІйних технологІй, створення алгоритмІв І програм для автоматичного дешифрування фотозображень та ІншІ. Велика увага придІляэться розвитку фотограмметрІї І дистанцІйному зондуванню ЗемлІ для вивчення природних ресурсІв, прогнозу погоди, картографування шельфової зони морІв І океанІв.

Систематично вІдбуваэться конгрес МІжнародного товариства фотограмметрІї І дистанцІйного зондування, матерІали конгресІв публІкуються у спецІальному виданнІ. Значне мІсце для публІкацІї досягнень в галузІ фотограмметрІї вІдводить журнал „ВІсник геодезІї та картографІї”.

 

 

ЛЕКЦІЯ 2

ТЕМА 2. АЕРОФОТОЗНІМАЛЬНІ РОБОТИ

І ЗЙОМОЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

2.1. Види аерофотознІмання І знІмальний процес,