Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОсновнІ положення теорІї центрального проектування, властивостІ перспективних зображень

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Зображення мІсцевостІ на знІмках будуэться прямолІнІйнимипроектуючими променями, направленими вІд точок мІсцевостІ А, В, С до центру проекцІї S (рис. 3.1).

Площина проекцІї Рн, яка розмІщена за центром проектування, називаэться площиною негатива або негативом. Точки а, b, с э слІдами перетину проектуючих променІв AS, BS, CS з площиною негатива Рн І вІдповІдно центральними проекцІями точок мІсцевостІ А, В, С.

 

 

 

 

Рис. 3.1 – ЗнІмок – центральна проекцІя точок мІсцевостІ.

 

 

Точно таку ж центральну проекцІю можна побудувати, якщо площину проекцІї помІстити паралельно площинІ Рн мІж предметом зйомки (мІсцевІстю) І центром проекцІї S на вІдстанІ So'=So. Площина Рп називаэться площиною позитива або просто позитивом.

Точки а', b', i c' – слІди перетину проектуючих променІв з площиною позитива також э центральними проекцІями точок А, В, С мІсцевостІ. ГоловнІ точки o І o' – це основи перпендикулярІв, проведених Із центра проекцІї S до площин Рн І Рn.

ВІдрІзок So'=So називаэться фокусною вІдстанню АФА І позначаэться f. Із умови взаэмного розмІщення площин Рн І Рn, видно, що негативне І позитивне зображення конгруентнІ, тобто при накладеннІ вони збІгаються І рІзняться мІж собою тІльки зворотнІм розташуванням.

Позитиви вІдповІдають контактним вІдбиткам І бІльш чІтко вІдображують взаэмне розмІщення частин натури в порІвняннІ з негативом.

ПроекцІэю називаэться зображення предметІв на лощинІ (в загальному випадку – на поверхнІ), побудоване за визначеними математичними законами.

Так, зображення мІсцевостІ на топографІчних планах будуэться в ортогональнІй проекцІї на горизонтальну площину. Проектування точок мІсцевостІ здІйснюэться прямовисними проектуючими променями. Зображення мІсцевостІ одержують в заданому масштабІ Із збереженням подІбностІ контурІв. Аби використати знІмки для складання топографІчних планІв, необхІдно встановити вІдмІннІсть мІж центральною І ортогональною проекцІями, вивчити властивостІ центральної проекцІї І знайти способи перетворення її в ортогональну проекцІю. З цього складаються основнІ геометричнІ задачІ фотограмметрІї в застосуваннІ її до топографІї.

ВІдмІннІсть мІж центральною І ортогональною проекцІями показано на рис. 3.2. З рисунку видно, що Р – горизонтальна площина проекцІї; S – центр проекцІй, а, b, с – центральнІ проекцІї точок А, В, С мІсцевостІ, ао, bо, со – ортогональнІ проекцІї цих точок. З перенесенням площини проекцІї в положення Р' змІнюэться взаэмне розмІщення центральних проекцІй а', b', c'.

В ортогональнІй проекцІї для точок цього не вІдбудеться тому, що проектуючІ променІ паралельнІ один одному.

Якщо уявити центр проекцІї S нескІнченно вІддаленим вІд горизонтальної площини проекцІї Р, то центральна проекцІя точок мІсцевостІ перетвориться в ортогональну. Але такий перехІд не може бути здІйсненим фІзично за допомогою процесу фотографІї.

 

 

Рис. 3.2 – Побудова точок в центральнІй І ортогональнІй проекцІях

 

Покажемо основнІ властивостІ перспективних зображень.

1. Кожна точка мІсцевостІ зображуэться на площинІ проекцІї (фотознІмка) Р точкою. Це видно з рис. 3.3 у зв’язку з тим, що у прямої SA, де точка А належить до площини предмета Т, в площинІ фотознІмка Р може бути тІльки одна точка – точка їх перетину а.

 

 

 

Рис. 3.3 – Перспективне зображення точки І прямої.

 

2. Кожна пряма, якщо вона не проходить через центр проекцІї, зображуэться в площинІ проекцІї Р прямою. Через пряму ВС (рис. 3.3) І центр проекцІї S проведено площину, в якІй будуть знаходитись проектуючІ променІ BS І CS. Перетином цІэї площини з площиною Р буде пряма bc. Зауважимо, що площина, яка проходить через центр проекцІї, називаэться проектуючою площиною.

3. Точки простору В, С, D, якІ не знаходяться на однІй прямІй, але належить однІй проектуючІй площинІ, зображуються в площинІ знІмка на однІй прямІй bc (рис. 3.3).

4. Зображення нескІнченно вІддалених точок мІсцевостІ на знІмку Р представляэ точка сходу І.

Припустимо, що маэмо сІмейство прямих, розмІщених у просторІ пІд кутом до площини фотознІмка Р, АВ І СD – вІдрІзки на прямих (рис.3.4). Зауважимо, що чим далІ розмІщена точка на прямІй (напр., точка G), тим бІльш гострий кут утворюэ проектуючий промІнь SG з променем Si. При нескІнченному вІддаленІ точки G цІ променІ практично збІгаються.

 

 

Рис. 3.4 – Перспективне зображення паралельних прямих

 

 

Це справедливо для будь-якої прямої Із сІмейства паралельних прямих. Отже, їх перспективнІ зображення мають одну спІльну точку сходу І, яка э точкою перетину з площиною фотознІмка проектуючого променя, проведеного Із центра проекцІї паралельно даним прямим.

Для побудови перспективного зображення паралельних прямих достатньо знайти положення точки сходу І,та точок перетину площини Р з даними прямими (точки К, N, M). З’эднавши цІ точки з точкою сходу І, одержимо на площинІ Р зображення паралельних прямих.

Для одержання зображення вІдрІзкІв АВ, CD паралельних прямих достатньо провести проектуючІ променІ SA, SB, та SC, SD (рис. 3.4) І знайти точки їх перетину з прямими Ki, Ni. На площинІ Р це будуть вІдрІзки ab, cd.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.