Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Системи координат, якІ застосовують в фотограмметрІї

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В фотограмметрІї для визначення положення точки мІсцевостІ використовуэться права система прямокутних координат Гауса Ог Хг Уг Zг так само, як І в геодезІї, а також лІва просторова система прямокутних координат OXYZ, що називаэться фотограмметричною (рис. 3.10).

 

 

Рис. 3.10 – Геодезична система прямокутних координат (а) І фотограмметрична система (б).

 

 

Початок І напрями осей фотограмметричної системи координат можуть бути вибранІ довІльно. В окремому випадку початок системи сумІщують з будь-якою точкою мІсцевостІ, наприклад, точкою А, або з центром проекцІї S. ОсІ Х І Y вибирають паралельними осям х І у знІмка, а вІсь Z направляють по головному променю АФА.

Взаэмне положення точок на аерознІмку або космІчному знІмку часто визначають в плоскІй системІ координат o'xy (рис. 3.11).

 

 

 

Рис. 3.11 – Система координат на знІмку.

 

Початок прямокутної системи координат o'xy знаходиться на перетинІ прямих, з’эднуючих координатнІ мІтки 1 І 2, 3 І 4. ВІсь х сумІщають з прямою 1-2 (а) або проводять паралельно прямІй 3-2 (б).

Положення точки на аерознІмку також визначають в просторовІй прямокутнІй системІ координат Sxyz (рис. 3.12), в якІй початком э передня вузлова точка S об’эктива, осІ х І у паралельнІ осям х І у знІмка.

 

 

 

Рис. 3.12 – Системи координат

 

 

В Ідеальному випадку, головна точка знІмка повинна спІвпадати з точкою о', але цю вимогу важко здІйснити. Тому перехІд вІд вимІряних координат х' І y' до координат х І у здІйснюють шляхом паралельного переносу системи координат о'x'y' на величини хо І уо: , .

Для всІх точок знІмка аплІката z в системІ Sxyz дорІвнюэ – f. Координати точки m в системІ Sxyz мають такІ значення:

.

При вирІшеннІ фотограмметричних задач на великІ вІддалІ, а також у випадку космІчних дослІджень застосовують праву геоцентричну систему координат (рис. 3.13).

 

 

 

Рис. 3.13 – Геоцентрична система координат

 

 

Початок цІэї системи – в центрІ земного елІпсоїду, вІсь сумІщена з полярною вІссю , а вІсь встановлена в площинІ початкового меридІану.

 

 

ЛЕКЦІЯ 5

ТЕМА 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПООДИНОКОГО ЗНІМКА

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.