Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

АналІтичнІ залежностІ координат точок мІсцевостІ вІд координат вІдповІдних їм точок горизонтального І нахиленого знІмкІв

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

На знІмку Р, одержаному з точки S, в точцІ m зображена точка мІсцевостІ M (рис. 4.6). Знайдемо залежнІсть мІж координатами цих точок.

 

 

Рис. 4.6 – Схема зв’язку координат точок мІсцевостІ І знІмка.

 

Положення центра проекцІї S вІдносно деякого початку О визначаэ вектор або координати в системІ координат OXYZ. Положення точки М вІдносно того ж початку визначаэ вектор або координати а положення точки m вІдносно точки S – вектор або координати в системІ координат .

Вектори , колІнеарнІ, отже, можемо записати: де С – скаляр. В системІ координат точка m маэ координати х, у, z = -f, в зв’язку з чим координати вектора в системІ координат визначаються з матричного рІвняння

, якщо х0=0; у0=0.

КолІнеарнІ вектори І мають пропорцІйнІ координати, тобто: . ЗвІдси можна записати два рІвняння: І , в якІ пІдставимо значення координат вектора , визначенІ через координати точки m знІмка.

Одержимо:

,

де – направляючІ косинуси, f = So – величина фокусної вІдстанІ фотокамери.

Отже, один знІмок даэ можливІсть скласти для кожної зображеної точки тІльки два рІвняння з трьома невІдомими координатами точки мІсцевостІ.

ЗвІдси виходить, що даних одного знІмка недостатньо для визначення положення точки мІсцевостІ. За поодиноким знІмком координати точки мІсцевостІ М можна знайти лише в окремому випадку, коли вІдома висота фотографування . На практицІ це може бути тІльки тодІ, коли мІсцевІсть майже не вІдрІзняэться вІд горизонтальної площини, а знІмок горизонтальний (рис. 4.7).

 

 

Рис. 4.7 – Схема залежностІ мІж координатами точок мІсцевостІ І горизонтального знІмка

В цьому випадку кутовІ елементи зовнІшнього орІэнтування знІмка осІ координат знІмка x, y паралельнІ осям X, Y. Якщо І направляючІ косинуси , а ІншІ дорІвнюють нулю, одержимо:

 
 
де

або

 


ЗнІмок нахилений (рис. 4.8), І

 

 

Рис. 4.8 – Схема залежностІ мІж координатами точок мІсцевостІ І нахиленого знІмка

 

 

В цьому випадку направляючІ косинуси приймають такІ значення:

 

 

Якщо початок координат на знІмку буде в точцІ надІра n, а на мІсцевостІ в точцІ N , яка вІдповІдаэ точцІ надІра, то аналІтичнІ залежностІ координат вІдповІдних точок будуть такІ:

 

.
або

 

Якщо початок координат на знІмку в головнІй точцІ о, а на мІсцевостІ – в О, яка вІдповІдаэ головнІй точцІ:

 

.
або

 

Початок координат на знІмку в точцІ нульових спотворень с, а на мІсцевостІ – в точцІ С:

 

або

ЛЕКЦІЯ 6

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.