Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Масштаби зображення на аерознІмку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Масштаб зображення горизонтальної дІлянки плоскої мІсцевостІ на горизонтальному знІмку э сталою величиною, яка маэ вираз вІдношення , де f – фокусна вІдстань аерофотоапарата, Н висота польоту.

В загальному випадку масштаб аерознІмка э величиною змІнною. ВІн змІнюэться як Із переходом вІд однІэї точки вІдрІзка до Іншої, так І змІною напряму вІдрІзку, що вимІрюють.

Масштаб зображення аерознІмка визначаэться вІдношенням нескІнченно малих вІдрІзкІв на знІмку І на горизонтальнІй мІсцевостІ

 

,

 

де – два вІдповІдних нескІнченно малих вІдрІзка на площинІ нахиленого знІмка І на горизонтальнІй площинІ мІсцевостІ (рис. 4.12).

На знІмку прийнята система координат сху з початком в точцІ нульових спотворень с , вІсь х направлена по лІнІї неспотвореного масштабу, вІсь у – вздовж головної вертикалІ.

 

 

Рис. 4.12 – НескІнченно малІ вІдрІзки на знІмку (а) І на мІсцевостІ (б)

 

На мІсцевостІ початком системи координат прийнята точка С, зображення якої на знІмку збІгаэться з точкою нульових спотворень, а за напрями осей Х І У – проекцІї осей х І у знІмка.

Напрям вІдрІзка на знІмку визначаэться кутом вІдносно лІнІї неспотвореного масштабу, з якою сумІщена вІсь х системи координат. ПроекцІї вІдрІзка на осІ х І у мають значення:

 

(1)

 

Довжину вІдрІзка на горизонтальнІй площинІ визначимо через його проекцІї на осІ Х І Y:

 

,

 

І тому масштаб знІмка буде мати вигляд:

 

(2)

 

Для визначення величин dX i dY використаэмо вІдповІднІ формули для нахиленого знІмка:

 

 

ЗдиференцІюэмо цІ рІвняння по змІнним х І у:

 

ПІдставивши замІсть dx І dy їх значення з (1), одержимо:

 

(3)

 

Позначивши через к І – через с, одержимо:

 

 

ПІдставивши значення dX i dY в (2), будемо мати:

 

(4)

 

АналІз одержаної формули пІдтверджуэ, що масштаб зображення на нахиленому знІмку э величиною змІнною І в даннІй точцІ І по рІзних напрямах розрІзняэться.

Але для будь-якої горизонталІ І тому , , а коефІцІэнт к не залежить вІд абсциси точки. ЗвІдси виходить, що масштаб вздовж горизонталІ – величина стала.

Застосовуючи формулу (4), обчислимо масштаб зображення в характерних точках нахиленого знІмка по напряму головної вертикалІ І по напрямам, перпендикулярним до неї (горизонталям).

1. Масштаб зображення в точцІ нульових спотворень с по напряму головної вертикалІ. В цьому випадку , , , , ,

 

к
По напряму лІнІї неспотвореного масштабу – , , , , , маэмо

 

 

Отже, масштаб зображення в точцІ нульових спотворень І по горизонталІ, що проходить через точку с, дорІвнюэ масштабу зображення на горизонтальному знІмку. Тому цю горизонталь називають лІнІэю неспотвореного масштабу.

2. Масштаб зображення в головнІй точцІ знІмка о:

по головнІй вертикалІ , , ,

;

 

по горизонталІ , , )

.

 

3. Масштаб зображення в точцІ надІра, n.

По головнІй вертикалІ, коли , , , .

По горизонталІ – , , маэ значення

 

4. Масштаб зображення в головнІй точцІ сходу I.

По головнІй вертикалІ , , , , c = 0) –

масштаб по горизонталІ, що проходить через точку I,

 

 

Масштаб у будь-якІй точцІ знІмка, вІддаленІй вІд точки нульових спотворень с на , при напрямІ, вІдхиленому вІд головної вертикалІ на кут , дорІвнюэ:

 

 

де – вІдстань вІд точки нульових спотворень с до точки знІмка, – кут нахилу знІмка, – кут мІж напрямом на знІмку, вимІряний в точцІ с вІд головної вертикалІ проти ходу стрІлки годинника.

 

 

ЛЕКЦІЯ 7

ТЕМА 5. ФОТОСХЕМИ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.