Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поняття про фотосхеми та їх використання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фотосхемою називаэться фотографІчне зображення мІсцевостІ, складене з планових аерофотознІмкІв. Фотосхему рІвнинної або рІвнинно – пагорбистої мІсцевостІ можна розглядати як наближений фототопографІчний план. На фотосхемІ бІльш детально, нІж на топографІчному планІ, зображуються контури мІсцевостІ І окремІ елементи рельэфу – котловини, лощини, яри І т. Інш. Разом з тим фотосхемІ властивІ тІ ж спотворення, що І аерофотознІмку – за кут нахилу І рельэф мІсцевостІ, рІзномасштабнІсть, а також похибки за рахунок розрІзання І укладання знІмкІв на основу.

Фотосхеми використовують при польовому дешифруваннІ об’эктІв мІсцевостІ, особливо, якщо на фотознІмках зображений лІнІйний об’экт бІльшої протяжностІ нІж один аерознІмок, у географІчних, геологІчних І Інших дослІдженнях, а також при виконаннІ попереднІх Інженерно – проектувальних робІт. В окремих випадках, коли допускаэться менша точнІсть вимІрювань, нІж на топографІчних картах, фотосхеми використовують для розв’язування вимІрювальних задач, наприклад, для визначення вІддалей І площ.

Центральна частина знІмка мІстить менше спотворень, І тому її називають робочою площею знІмка. МежІ робочої площІ проходять через середини поздовжнього І поперечного перекриттІв. Тому фотосхеми складають тІльки з робочих площ аерофотознІмкІв.

РозрІзняють маршрутнІ І багатомаршрутнІ фотосхеми. Багатомаршрутну фотосхему виготовляють Із аерознІмкІв декІлькох маршрутІв.

При монтажІ фотознІмкІв застосовують два способи:

1) за початковими напрямами;

2) за контурами.

НайбІльш точний з них – перший, а найбІльш швидкий – другий. Для виготовлення маршрутної фотосхеми за початковими напрямами на всІх знІмках даного маршруту вибирають І наколюють центральнІ точки, потІм переносять їх на сусІднІ знІмки (рис. 5.1).

 

 

Рис. 5.1 – ПочатковІ напрями І контрольнІ точки на знІмках

 

 

Центральною точкою називаэться будь яка контурна точка, що знаходиться в межах кола, описаного з головної точки знІмка радІусом, який визначають за формулою

, де

ƒ – фокусна вІдстань фотокамери;

ω – гранична величина спотворень напрямІв;

ά – кут нахилу аерознІмка.

 

В точках знІмка, якІ не виходять за межІ цього кола, кутовІ спотворення не перевищують заданого значення ω. Так, наприклад, при

 

Положення головної вертикалІ І точки нульових спотворень на плановому знІмку може бути не вІдоме. Тому використовують коло радІусу r з центром в головнІй точцІ о.

На непарних знІмках олІвцем проводять початковІ напрями (рис. 5.1), з’эднуючи центральнІ точки з точками, якІ вІдповІдають центральним точкам сусІднІх знІмкІв. ПосерединІ поздовжнІх перекрить поблизу початкових напрямІв наколюють по однІй контрольнІй точцІ к12, І т.д. На парних знІмках пуансоном пробивають отвори на всІх наколотих точках.

ПІд час монтажу такої фотосхеми першІ два знІмка кладуть на основу так, щоб верхнІм був знІмок з пробитими отворами. Центр отвору к з’эднують з вІдповІдним наколом на нижньому знІмку І, обертаючІ верхнІй знІмок, добиваються, щоб початковий напрям пройшов через центри вІдповІдних отворІв, пробитих на верхньому знІмку.

Притиснувши знІмки тягарцями, розрІзають їх по серединІ перекриття. Забирають обрІзки І приклеюють знІмки до основи, якою маэ бути аркуш паперу середньої щІльностІ.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.