Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Охарактеризувати процедуру оцінювання персоналу. Навести напрями використання результатів оцінюванням персоналу.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Оцінювання персоналу– це процедура, за допомогою якої виявляється ступінь відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, результатів діяльності певним вимогам.

Етапи процесу оцінювання:

· Встановлення об’єкту оцінювання

· Встановлення критеріїв оцінювання

· Вимірювання досягнутих показників діяльності результатів праці, якостей персоналу

· Порівняння досягнутих показників з встановленими критеріями

· Обговорення результатів оцінки з працівниками

· Прийняття необхідних коригуючих дій та рішень

Менеджмент персоналу передбачає широке використання результатів оцінки персоналу, адже кожна організація прагне зберегти найліпші кадри, створити їм умови для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно позбутися працівників інертних, малокваліфікованих, безперспективних.

Галузь використання оцінки персоналу досить широка. При цьому результати оцінки використовуються для розв’язання таких питань, як:

· підбір і розстановка нових працівників;

· висування в резерв і на нові посади;

· прогнозування просування працівників по службі і планування кар’єри;

· раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур;

· удосконалення організації праці;

· побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності;

· посилення демократичних засад в управлінні;

· удосконалення структури управління;

· оцінка ефективності навчання працівників;

· удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів;

· оцінка ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників.


17.Розкрити призначення, зміст і процедуру розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку– це один із важливих документів, який регламентує порядок прийому і звільнення співробітників, час праці і відпочинку, основні обов’язки співробітників і адміністрації, а також заходи заохочення і покарання. Правила мають на меті врегулювати внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях, без чого неможливо раціонально використовувати робочий час, підвищувати продуктивність праці.

Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку. Усі питання, пов'язані з застосуванням Правил, вирішуються адміністрацією підприємства згідно з наданими їй статутом пра­вами, а в окремих випадках — спільно з профспілковим коміте­том або за Його згодою.

Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися прикладом Правил, розробленим відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України.

Вихідними даними для складання Правил є: Конституція (Основний Закон) держави, Громадянський кодекс, Кодекс законів про працю, Всесвітня декларація ООН прав людини, Постанови уряду з праці і соціальних питань, Статут підприємства, Договір засновників підприємства, Філософія підприємства, Колективний договір.

Типова структура Правил внутрішнього трудового розпорядку охоплює такі розділи;

- Загальні положення.

- Приймання на роботу.

- Права й обов'язки персоналу підприємства.

- Робочий час і час відпочинку.

- Відпустки.

- Відрядження та переведення на нове місце роботи.

- Заробітна плата, соціальне страхування й компенсації.

- Заохочувальні Та дисциплінарні заходи.

- Розірвання трудового договору.

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.