Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Автономної Республіки Крим

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Органи влади Автономної Республіки Крим за Конституцією та чинним законодавством України не віднесені ні до органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування, що породжує численні дискусії з приводу визначення їхньої юридичної природи. За відсутності юридичного регулювання органи влади Автономної Республіки Крим виокремлюються в самостійну групу.

Правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначений Конституцією України 1996 р., Конституцією Автономної Республіки Крим 1998 р., Законом України „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 21 глави 6 Конституції Автономної Республіки Крим, Верховна Рада Автономної Республіки Крим – представницький орган АРК, який представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим в цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку АРК.

Її склад – 100 депутатів, які обираються громадянами України, що проживають на території Автономної Республіки Крим, на основі загаль­ного, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг віку 18 років і проживає в Україні не менше останніх 5 років. Не може бути обраний до Верховної Ради АРК громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Депутати Верховної Ради АРК не можуть мати інший представницький мандат. Рішенням Конституційного Суду України від 21 грудня 2001 р. №19-рп/2001 (у справі щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради АРК з іншими видами діяльності) визнано неконституційним положення Закону України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим”, за яким депутатам Верховної Ради АРК заборонялося одночасно бути членами Ради міністрів АРК чи Представником Президента України в АРК. У мотивувальній частині цього рішення Конституційний Суд обґрунтував свою позицію тим, що особливості повноважень, організації та діяльності органів АРК не можна пов’язувати з принципом поділу влади.

Згідно зі ст.7 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ра­ди Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих бло­ків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окру­зі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим.

Вона є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її загального складу. Її повноваження можуть бути припинені Верхов­ною Радою України достроково за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України та інших зако­нів України. Парламент України може також призначити позачергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п. 28 ст. 85 Конституції України). Діяльність Верховної Ради Автономної Республі­ки Крим здійснюється сесійно і складається із пленарних засідань та за­сідань її органів.

Структурними елементами Верховної Ради АРК є керівництво (Голова Верховної Ради АРК, його Перший заступник і заступник), Президія, 12 постійних комісій, тимчасові комісії, депутатські фракції, Рада депутатських фракцій. Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує апарат, що складається із Секретаріату й Управління справами.

Голова Верховної Ради АРК, його Перший заступник і заступник, голови постійних комісій здійснюють свої повноваження на по­стійній основі, а інші депутати Верховної Ради АРК поєднують здійснення депутатських повноважень із виробничою діяльністю.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює свою діяль­ність на основі принципів верховенства права, конституційності, поєд­нання інтересів Автономної Республіки Крим з загальнодержавними ін­тересами України, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і зако­нами України, Конституцією Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим згідно зі ст. 136 Кон­ституції України у межах своїх повноважень приймає рішення та поста­нови, які є обов'язковими до виконання на території автономії. Постано­ви приймаються з питань, що мають нормативно-правовий характер, а рішення — з питань організаційно-розпорядчого характеру. Названі акти приймаються Верховною Радою АРК на її засіданні відкрито або таєм­ним голосуванням більшістю голосів депутатів від її загального складу.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради автономії Конституції України та законам України Президент України може призупинити дію цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Якщо ж Конституційний Суд визнає їх такими, що суперечать Конституції України, вони підлягають обов’язковому скасуванню Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Стосовно конституційності нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, крім Президента України, до Конституційного Суду можуть звернутися 45 народних депутатів України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. У всіх цих випадках рішення Конституційного Суду України є остаточним і обов’язковим для виконання.

§2. Правовий статус виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

Згідно з ч.3 ст.1 Конституції АРК Рада міністрів АРК є виконавчим органом АРК і здійснює виконавчі функції та повноваження в межах своєї компетенції.

Рада міністрів АРК формується Верховною Радою АРК на термін її повноважень. Очолює Раду міністрів АРК Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Рес­публіки Крим за погодженням із Президентом України. Окрім нього до складу Ради міністрів АРК входять перші заступники і заступники Голови Ради міністрів АРК, Міністр Ради міністрів АРК, міністри, голови республіканських комітетів АРК, а також (за згодою) голова Державної податкової адміністрації в АРК. Усі вони призначаються на посаду Верховною Радою АРК за поданням Голови Ради міністрів АРК.

Діяльність Ради міністрів АРК спрямована на виконання Конституції та законів України, Конституції АРК, актів Президента України, постанов Верховної Ради України і актів Кабінету Міністрів України. Рада міністрів АРК відпові­дальна перед Верховною Радою АРК, підзвітна та підконтрольна Кабі­нетові Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.

Керівники місцевих державних адміністрацій в АРК призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України за поданням Ка­бінету Міністрів України, погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Головою Ради міністрів АРК, Постійним представником Президента України в АРК.

Рада міністрів АРК здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені до самостійного відання АРК, з питань: соціально-економічного розвитку; фінансової, кредитної та цінової політики; промисловості; паливно-енергетичного комплексу; сільського та лісового господарства; землеустрою; водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства; організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму; зовнішньоекономічної діяльності; транспорту, зв’язку і дорожнього будівництва; житлово-комунального господарства і благо­устрою, архітектури і містобудування; торговельного і побутового об­слуговування населення; організації та розвитку освіти, науки, культури, організації та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам’яток історії та культури; поліграфії та видавничої справи; охорони навколишнього природного середовища; організації та розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і спорту; соціальних питань та зайнятості населення; забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян; міжнаціональних відносин; управління майном АРК у порядку, визначеному Верховною Радою АРК.

Основною організаційною формою діяльності Ради міністрів АРК є засідання, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість складу Ради міністрів АРК.

Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки. У порядку, який визначається Верховною Радою АРК, Рада міністрів АРК укладає договори та угоди з питань, віднесених до відання АРК.

Рада міністрів АРК не більше 2 разів на рік подає Верховній Раді АРК звіт про свою діяльність у цілому (комплексний), а також щокварталу подає письмову інформацію про стан справ у соціально-економічній, культурній та інших сферах АРК. Верховна Рада АРК за пропозицією її Голови або не менше 5 постійних комісій, або 1/3 депутатів від загального складу Верховної Ради АРК має право не більше 2 разів на рік заслуховувати звіт з окремого напряму діяльності Ради міністрів АРК, звіти окремих міністерств, республіканських комітетів АРК про свою діяльність.

Верховна Рада АРК може висловити недовіру Голові Ради міністрів АРК або окремим членам Ради міністрів АРК у зв’язку з неналежним виконанням ними своїх обов’язків, порушенням Конституції України, Конституції АРК, законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради АРК. Однак, згідно з положенням ч.2 ст.95 Регламенту Верховної Ради АРК, рішення про дострокове звільнення з посади Голови Ради міністрів АРК може бути прийняте не раніше 12 місяців з дня його призначення за присутності не менш як 2/3 депутатів на сесії. Рішення приймається шляхом подачі бюлетенів.

Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів АРК з питань виконання Радою міністрів АРК державних функцій і повноважень. У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів АРК покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради АРК з поданням про звільнення його з посади.

Згідно зі ст.15 Закону АРК «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (в редакції постанов Верховної Ради АРК від 29.07.1998 р.№123-ІІ, від 15.05.2002 р. №42-3/02 та від 12.05.2005 р. № 1283-4/05), у системі республіканських органів виконавчої влади АРК утворюються і діють:

1. Міністерства АРК – органи виконавчої влади АРК, що здійснюють координацію діяльності, міжгалузеве регулювання, виконавчі функції та повноваження у підвідомчих їм сферах з питань, віднесених до самостійного відання АРК, а також державні виконавчі функції, делеговані згідно з Конституцією України. На сьогодні в системі органів виконавчої влади АРК налічується 12 міністерств: економіки; фінансів; промислової політики, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу; курортів та туризму; культури та мистецтв; аграрної політики; праці та соціальної політики; освіти та науки; охорони здоров’я; будівельної політики та архітектури; у справах молоді, сім’ї та гендерної політики; житлово-комунального господарства.

2. Республіканські комітети АРК – органи виконавчої влади АРК, що здійснюють регулювання й координацію діяльності у підвідомчих їм сферах щодо виконання власних повноважень АРК, а також державних виконавчих функцій, делегованих згідно з Конституцією України. На сьогодні в системі органів виконавчої влади АРК налічується 10 республіканських комітети: із земельних ресурсів; з охорони навколишнього природного середовища; у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян; з охорони культурної спадщини; з водогосподарського будівництва та зрошувального землеробства; з торгівлі та захисту прав споживачів; з фізичної культури і спорту; з лісового і мисливського господарства; у справах релігій; з інформації.

3. Органи виконавчої влади Ради міністрів АРК – здійснюють виконання власних АРК і повноважень, делегованих Раді міністрів АРК у встановленому порядку.На сьогоднів системі органів виконавчої влади АРК налічується 6 органів виконавчої влади Ради міністрів АРК: Головне управління зовнішніх зв’язків і міжрегіонального співробітництва; Головне управління з матеріального резерву, оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення; Головне управління капітального будівництва; Республіканська державна інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції; Державна інспекція з нагляду за технічним станом машин і обладнання; Державний архів в АРК.

4. Органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: Фонд майна АРК; Постійне представництво АРК у столиці України м. Києві.

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада міністрів АРК, Голова Ради міністрів АРК, його заступники, керівники відповідних міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні й підконтрольні Кабінету Міністрів України, а керівники місцевих державних адміністрацій – Раді міністрів АРК.

Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції має право скасовувати акти міністерств і республіканських комітетів АРК, інших підвідомчих їй органів, а з питань виконання державних функцій і повноважень – також акти місцевих державних адміністрацій, якщо вони прийняті з порушенням Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України.

Робочим апаратом Ради міністрів АРК є Управління справами Ради міністрів АРК, яке у своїй діяльності керується законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК, а також Положенням про нього, затвердженим постановою Ради міністрів АРК від 25 серпня 1998 р.№250 .

Глава 4. Конституційно-правові основи

місцевого самоврядування в Україні

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.