Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СИСТЕМА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контрольні запитання одиничного вибору відповідей

42. Взаємозалежність і взаємодія найманих робітників (їх представницьких органів), роботодавців (їх об’єднань) та органів державної влади, посередницьких і арбітражних організацій, яка виникає в процесі праці і спрямована на регулювання якості трудового життя – це:

а) організаційно-правові відносини;

б) соціально-економічні відносини;

в) соціально-трудові відносини.

 

43. Чи вірне твердження: «Сторони соціально-трудових відносин володіють як первинними, так і делегованими від первинних носіїв правами»:


а) так;

б) ні.


 

44. Сторони соціально-трудових відносин – це:

а) наймані працівники, роботодавці;

б) роботодавці, наймані працівники, держава;

в) об’єднання найманих працівників, об’єднання роботодавців, держава.

 

45. В залежності від кількості учасників соціально-трудових відносин та напрямів взаємозв’язків між ними виділяють такі їх рівні:

а) індивідуальний, груповий, змішаний;

б) рівень підприємства, галузі;

в) рівень регіону, загальнодержавний.

 

46. Принципи, за якими приймаються рішення у соціально-трудовій сфері, визначають:

а) форму соціально-трудових відносин;

б) предмет соціально-трудових відносин;

в) тип соціально-трудових відносин;

г) учасників соціально-трудових відносин.

 

47. Який тип соціально-трудових відносин передбачає спільну відповідальність людей, що ґрунтується на особистій відповідальності та злагоді, єдності й спільності інтересів:


а) субсидіарність;

б) соціальне партнерство;

в) солідарність;

г) конфліктне співробітництво.


 

48.Державний патерналізм передбачає:

а) спільну відповідальність людей, що базується на особистій відповідальності та порозумінні, єдності та спільності інтересів;

б) переважну роль держави в регламентації соціально-трудових відносин;

в) збереження прагнення людини до самовідповідальності та самореалізації, націлене на запобігання перенесення відповідальності на суспільство;

г) узгодження найважливіших соціально-трудових інтересів роботодавців та найманих робітників у рамках соціального миру;

д) свавільне обмеження прав суб’єктів цих відносин, що ставить їм перепони до рівних можливостей на ринку праці (за віком, статтю, національністю).

 

49. Субсидіарність – це:

а) спільна відповідальність людей, що базується на особистій відповідальності та порозумінні, єдності та спільності інтересів;

б) переважна роль держави в регламентації соціально-трудових відносин;

в) збереження прагнення людини до самовідповідальності та самореалізації, націлене на запобігання перенесення відповідальності на суспільство;

г) узгодження найважливіших соціально-трудових інтересів роботодавців та найманих робітників у рамках соціального миру;

д) зіткнення суб’єктів взаємодії, яке викликано протилежною спрямованістю цілей та інтересів, позицій та поглядів.

 

50. Механізм цивілізованого вирішення соціально-трудових конфліктів та усунення суперечностей між інтересами робітників і власників, суспільний договір між найманими працівниками і роботодавцями на основі реалізації прав та інтересів сторін – це:


а) патерналізм;

б) дискримінація;

в) субсидіарність;

г) соціальне партнерство.


 

51. Соціально-трудові відносини, які орієнтуються на пошук і досягнення соціального консенсусу, на забезпечення оптимального балансу в реалізації різних, специфічних інтересів суб’єктів цих відносин –це:


а) солідарність;

б)соціальне партнерство;

в) субсидіарність;

г) соціальний компроміс.


 

52. Свавільне, необґрунтоване, невиправдане обмеження прав і можливостей суб’єктів соціально-трудових відносин, що зменшує для них можливості у трудовій сфері –це:


а) конфлікт;

б) дискримінація;

в) конфліктне суперництво;

г) солідарність.


 

53. Особлива система відносин, що виникають між найманими робітниками та роботодавцями за посередницької ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері та врегулювання соціально-трудових конфліктів – це:


а) трудові відносини;

б) соціальні відносини;

в) суспільні відносини;

г) соціальне партнерство.


 

54. Вкажіть стадії трансформації соціально-трудових відносин:

а) ранньокапіталістична, конфронтаційна, індустріальна, інформаційна;

б) доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна;

в)ранньокапіталістична, конфронтаційна, змагального співробітництва, соціального партнерства.

 

55. Для якого етапу розвитку суспільного виробництва характерний такий тип соціально-трудових відносин як експлуатація працівника:


а) інформаційного;

б) феодального;

в) індустріального;

г) доіндустріального.


 

56. Що з наведеного можна вважати негативним наслідком глобалізації для розвитку соціально-трудової сфери:

а) поширення норм міжнародного трудового права в сфері вітчизняних соціально – трудових відносин;

б) поглиблення нерівності в доходах і матеріальному добробуті населення;

в) залучення країни до міжнародного поділу праці і міжнародної міграції робочої сили;

 

57. Продуктивна праця, що задовольняє умовам безпеки, свободи, рівності та приносить достатній дохід, за якої права працівника захищені й забезпечений адекватний соціальний захист – це:


а) ефективна праця;

б) високо оплачувана праця;

в) гідна праця;

г) раціональна праця.


Контрольні запитання множинного вибору відповідей

58. Основними елементами системи соціально-трудових відносин є:

а) сторони, суб’єкти та рівні соціально-трудових відносин;

б) предмети соціально-трудових відносин;

в) механізм, принципи і типи соціально-трудових відносин;

г) форми соціально-трудових відносин;

 

59. Суб’єктами соціально-трудових відносин є:

а) наймані працівники та роботодавці;

б) держава, місцеве самоврядування;

в) представницькі організації та їх органи;

г) міждержавні територіальні угрупування;

д) об’єднання роботодавців;

е) органи з реалізації соціального діалогу.

 

60. Реалізуючи власні та делеговані повноваження, сторонами переговорів, угоди (договору), колективного чи індивідуального трудового спору виступають:

а) наймані працівники та роботодавці;

б) представницькі органи найманих робітників і роботодавців;

в) органи, що реалізують соціальний діалог;

г) органи з мінімізації наслідків можливих конфліктів;

 

61. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин виконує наступні функції:

а) законодавчу, захисну та регулюючу;

б) відтворювальну, стимулюючу;

в) роботодавця.

62. Профспілка - це представницький орган, що створюється для захисту:

а) інтересів роботодавців від необґрунтованих вимог найманих працівників;

б) соціально-економічних інтересів працездатного населення країни;

в) економічних інтересів найманих працівників;

г) економічних інтересів осіб вільних професій у певній сфері діяльності;

д) для захисту безробітних громадян, що активно шукають роботу.

 

63. Предметом переговорів найманих працівників та власників підприємств є:

а) питання оплати праці;

б) питання визначення середньої тривалості робочого тижня;

в) питання зайнятості на підприємстві;

г) встановлення мінімальних розмірів соціального забезпечення;

д) соціальне забезпечення понад встановлений державою мінімум;

е) питання умов та охорони праці.

 

64. Предметом соціально-трудових відносин на міжнародному рівні є:

а) гарантії та захист прав найманих працівників;

б) гарантії та захист прав роботодавців у сфері праці;

в) визначення вимог до складу національних законодавств у сфері праці;

г) формування переліку учасників переговорів на виробничому, регіональному, галузевому рівнях;

д) сприяння колективно-договірному процесу;

е) відвернення соціальних потрясінь;

ж) встановлення та збереження соціальної злагоди.

 

65. Предмети соціально-трудових відносин, залежно від чинників, що впливають на них та методів їх регулювання, групуються у такі блоки:

а) соціально-трудові відносини формування й відтворення людського капіталу;

б) соціально-трудові відносини забезпечення зайнятості;

в) соціально-трудові відносини у сфері докладання праці;

г) соціально-трудові відносини, пов’язані з оплатою праці;

д) соціально-трудові відносини, пов’язані з власністю;

е) соціально-трудові відносини з приводу сплати податків на усі види доходів, отриманих працівником.

 

66. Основою соціально-трудових відносин можуть бути наступні принципи:

а) солідарності та субсидіарності; конфлікту та соціального партнерства;

б) патерналізму та дискримінації;

в) підпорядкування й самостійності;

г) соціально-економічні, психологічні, комунікаційні.

 

67. Факторами формування соціально-трудових відносин є:


а) соціальна політика;

б) економічна політика;

в) глобалізація економіки;

г) зовнішня політика;

д) розвиток суспільної праці та виробництва;


 

68. Формування та організаційна форма соціально-трудових відносин на підприємствах залежать від наступних факторів:

а) системи робочих місць на підприємстві;

б) концепції та стратегії розвитку організації;

в) темпів соціально-економічного та науково-технічного прогресу;

г) кадрової політики організації;

д) основних характеристик соціально-трудових відносин;

е) трудової поведінки працівників.

 

69. Суб’єкти реалізації соціальної політики – це:

а) державні органи влади;

б) недержавні організації, громадські об’єднання, що діють у соціальній сфері;

в) все населення країни, окремі громадяни та соціальні спільноти.

 

70. За якими ознаками розрізняють існуючі моделі соціальної політики:

а) частка ВВП, що розподіляється через держбюджет;

б) місце соціального захисту в ринковому регулюванні соціально-трудової сфери;

в) характер політики в сфері зайнятості;

г) рівень економічного розвитку країни;

д) становище країни на світовому ринку.

 

71. Розвиток праці й виробництва як фактор формування соціально-трудових відносин виявляється в таких формах:

а) створення нових видів виробництв та нових підприємств;

б) поділ та кооперація праці;

в) формування сприятливих умов праці;

г) заміщення праці капіталом;

д) зростання продуктивності праці;

е) підвищення якості праці.

 

72. Під впливом глобалізації в соціально-економічній сфері різних країн відбуваються такі явища:

а) зростання частки матеріального виробництва;

б) посилення впливу ТНК;

в) трансформація галузевої структури промислового виробництва в частині скорочення зайнятості в обробній промисловості;

г) підвищення ролі сфери послуг та зростання її частки в економіці.

 

73. Основними напрямами розвитку соціального діалогу згідно з МОП є:

а) розвиток співпраці між роботодавцями та їх представницькими організаціями з метою захисту від завищених вимог найманих працівників;

б) розвиток співпраці між найманими працівниками, роботодавцями та державою для спільного вирішення проблем у сфері праці;

в) пропаганда та поширення в світі гідної праці;

г) посилення державного втручання в соціально-трудову сферу;

д) впровадження інституційних заходів для кращого представлення інтересів найманих працівників і роботодавців у ході соціального діалогу.

 

74. В яких соціально-трудових відносинах держава виступає гарантом:

а) встановлення мінімальної заробітної плати;

б) визначення середньої тривалості робочого тижня, відпусток;

в) встановлення верхньої межі заробітної плати та соціальних пільг і виплат.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.