Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Статистичний огляд

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

До індивідуальних завдань відносяться: аналітичний огляд, статистичний огляд, написання та презентація рефератів.

Аналітичний огляд

Проаналізувати термін, поданий різними авторами (не менше 10), та аргументувати вибір найповнішого і найточнішого визначення:

Змістовий модуль 1

1) фінанси;

2) фінансові відносини;

3) фінансова наука;

4) фінансова система;

5) фінансова політика;

6) фінансові ресурси;

7) фінансовий механізм;

8) фінансове право;

Змістовий модуль 2

9) податки;

10) податкова система;

11) бюджет;

12) бюджетна система;

13) доходи бюджету;

14) видатки бюджету;

15) дефіцит бюджету;

16) державний кредит;

17) державний борг;

18) місцеві фінанси;

19) місцеві бюджети;

20) міжбюджетні трансферти;

21) державні цільові фонди;

22) соціальне страхування;

Змістовий модуль 3

23) фінанси суб’єктів господарювання;

24) фінансові ресурси підприємств;

25) доходи підприємств;

26) витрати підприємств;

27) прибуток (фінансовий результат);

28) фінанси домогосподарств;

29) доходи домогосподарств;

30) витрати домогосподарств;

31) бюджет домогосподарств;

32) страхування;

33) страховий ринок;

34) страхова компанія;

35) фінансовий ринок;

36) ринок фінансових послуг;

37) цінні папери;

38) фондова біржа;

Змістовий модуль 4

39) фінансовий менеджмент (управління фінансами);

40) фінансове планування;

41) фінансовий контроль;

42) фінансовий план (баланс, прогноз);

43) міжнародні фінанси;

44) міжнародний фінансовий ринок;

45) міжнародні фінансово-кредитні установи (організації);

46) валютна система;

47) міжнародні розрахунки;

48) фінансова безпека;

49) бюджетна (податкова, грошово-кредитна, боргова, безпека страхового і фондового ринків) безпека;

50) державні фінанси розвинутих країн;

51) фінанси Європейського Союзу;

52) бюджет ЄС;

53) бюджетна (податкова, митна, соціальна, боргова) політика країн з розвинутою ринковою економікою (ЄС);

54) фінансова криза.

Результати роботи оформляються у вигляді табличного матеріалу. Приклад:

Таблиця 1 – Методичні підходи до визначення сутності поняття «фінанси»

Автор Визначення
Василик О. Д. Теорія фінансів (сс. 7-8) Фінанси слід розглядати як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функцій. У практичному плані фінанси – це складова економічної системи будь-якої держави, використання якої дає змогу успішно реалізувати кінцеву мету економічного і соціального розвитку

 

Текст аналітичного огляду має бути набраний на комп’ютері. Обсяг 3-5 сторінок.

Статистичний огляд

Студенти здійснюють аналіз значного масиву статистичної інформації (не менше 5-10 років), проводять відповідні статистичні розрахунки і дають обґрунтований аналітичний висновок щодо тенденції динаміки, складу та структури фінансових показників. Текст має бути набраний на комп’ютері. Обсяг статистичного огляду 7-10 сторінок.

Критеріями статистичного огляду є кількість та якість проаналізованого статистичного матеріалу, вміння сформулювати висновки і їх обґрунтувати.

Перелік питань для надання статистичного огляду:

Змістовий модуль 1, 2

1. Статистика показників утворення і використання ВВП в Україні з урахуванням стадій його розподілу.

2. Ресурси фінансової системи держави і стратегія економічного зростання.

3. Дослідження впливу фінансової політики на економічне зростання.

4. Тенденції інфляційних процесів в Україні.

5. Аналіз складу, структури та динаміки податкових надходжень до Зведеного (державного, місцевого) бюджету.

6. Прямі податки: динаміка, склад та структура.

7. Непрямі податки: динаміка, склад і структура.

8. Взаємозв’язок між фондом оплати праці і індивідуальними (прибутковими) податками.

9. Взаємозв’язок між прибутком підприємств і його оподаткуванням.

10. Взаємозв’язок між доходами (виручкою) від реалізації продукції і непрямими податками.

11. Оцінка рівня податкової централізації ВВП.

12. Оцінка моделі перерозподілу ВВП через бюджетну систему.

13. Структура ВВП за доходами: тенденції в Україні.

14. Аналіз складу, структури та динаміки доходів Зведеного (Державного) бюджету України.

15. Порівняння динаміки ВВП, динаміки бюджетних доходів та видатків.

16. Аналіз складу, структури та динаміки видатків Зведеного (Державного) бюджету України.

17. Статистика показників дефіциту бюджету в Україні.

18. Аналіз показників доходів місцевих бюджетів.

19. Аналіз показників видатків місцевих бюджетів.

20. Аналіз міжбюджетних трансфертів.

21. Місце доходів і видатків місцевих бюджетів у складі зведеного бюджету України.

22. Аналіз показників державного (зовнішнього, внутрішнього) боргу в Україні.

23. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу в Україні.

24. Аналіз виконання бюджету доходів і видатків Пенсійного фонду України.

25. Оцінка рівня розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.

26. Аналіз виконання бюджету доходів і видатків Фондів соціального страхування.

27. Порівняльний аналіз податкових відносин у державах Давнього Сходу, в Римській імперії, феодальних державах, у сучасних розвинених країнах і в Україні (хто встановлює податки, ступінь їх нормативного регулювання, хто є платниками, яке ставлення до податків).

Змістовий модуль 3, 4

28. Аналіз фінансових результатів до оподаткування (чистого прибутку) діяльності підприємств за видами економічної діяльності.

29. Аналіз чистого прибутку діяльності підприємств за видами економічної діяльності.

30. Аналіз показників діяльності малих (середніх, великих) підприємств в Україні.

31. Аналіз складу, структури та показників ефективності використання оборотних активів підприємств.

32. Аналіз складу, структури та показників ефективності використання необоротних активів підприємств.

33. Аналіз складу, структури та показників ефективності використання власного капіталу підприємств.

34. Динаміка заробітної плати і заощаджень населення в Україні.

35. Структура і динаміка видатків населення в Україні.

36. Оцінка рівня розвитку медичного страхування в Україні (які послуги і які страхові компанії надають, який розмір виплаченого страхового відшкодування).

37. Оцінка рівня розвитку страхування життя в Україні (які послуги і які страхові компанії надають, який розмір виплаченого страхового відшкодування).

38. Аналіз показників діяльності страхових компаній в Україні.

39. Найбільш привабливі сфери і галузі для банківського кредитування в Україні: аналіз тенденцій.

40. Динаміка ставок по депозитам і банківським кредитам в Україні Порівняйте їх з динамікою облікової ставки НБУ, курсом долара та євро.

41. Рівень капіталізації фінансового ринку України (за окремими його сегментами).

42. Дохідність цінних паперів, що обертаються на вітчизняному фінансовому ринку. Порівняйте її з динамікою ставок по депозитам і курсом євро та долара.

43. Аналіз співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.

44. Аналіз показників динаміки і структури іноземних інвестицій в економіку України.

45. Аналіз показників балансу формування і використання фінансових ресурсів країни.

46. Аналіз результативності діяльності органів державного фінансового контролю.

47. Оцінка рівня фінансової безпеки (окремих складових) України.

48. Обсяги перерозподілу ВВП через бюджет у розвинених країнах.

49. Бюджетний дефіцит і державний борг у розвинених країнах.

50. Рівень податкового навантаження в розвинених країнах.

51. Аналіз доходів (витрат, дефіциту) бюджету ЄС.

52. Проблеми фінансового вирівнювання в ЄС.

 

Підготовка і презентація реферату

Для написання реферату студент може самостійно вибрати тему з визначеної проблематики, або запропонувати свою тему. Роботу над рефератом слід починати з огляду літератури, використовуючи нормативні матеріали, підручники, навчальні посібники, монографії та статті у періодичних виданнях.

Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми. Структура реферату має містити такі елементи у вказаній послідовності:

– титульний аркуш;

– зміст;

– вступ;

– основний розділ, який може складатися із 3-4 підпунктів;

– висновки;

– список використаної літератури (10-15 джерел);

– додатки.

Текст реферату має бути набраний на комп’ютері. Загальний обсяг - не більше 10-15 сторінок. Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де розглядається дана тема. Представлення реферату на семінарському занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед аудиторією, аргументування і відстоювання власної точки зору, вміння відповідати на питання.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно вести пошук та опрацювання інформаційних джерел, систематизувати та узагальнювати матеріали, виявляти проблеми, дискусійні питання, проводити аналіз, вносити пропозиції, робити висновки. Доповідь по темі реферату не повинна перевищувати 5-7 хвилин.

Критерієм оцінки змісту реферату є повнота висвітлення питання, зрозумілість, наявність власної думки.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.