Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Функції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Бере участь у межах компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та впровадження.

3.2. Спільно зі структурними підрозділами ТОВ та у межах компетенції узагальнює практику застосування законодавства у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальнику Управління для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проектів актів законодавства та внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.3. Веде бухгалтерський облік відповідно до вимог чинного законодавства стосовно ведення бухгалтерського обліку в державному секторі.

3.4. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5. Забезпечує здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

3.6. Забезпечує здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів.

3.7. Забезпечує своєчасне подання звітності.

3.8. Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.9. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення фінансових операцій.

3.10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.12. Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.13. Забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.

3.14. Забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

3.15. Забезпечує в установленому порядку зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

3.16. Надає у випадках, визначених чинним законодавством, у повному обсязі правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.

3.17. Інформує Голову ТОВ про стан бухгалтерського обліку та звітності з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3.18. Бере участь у межах компетенції у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, псування активів тощо.

3.19. Розробляє та забезпечує у межах компетенції здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу.

3.20. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.21. Контролює витрати фонду оплати праці і встановлення посадових окладів, здійснює своєчасне нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ.

3.22. У межах компетенції бере участь у проведенні інвентаризації.

3.23. У межах компетенції бере участь у розробленні бюджетних запитів, складає розпис доходів і видатків з місячним розподілом, забезпечує його виконання, готує довідку про пересування призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань.

3.24. Забезпечує здійснення банківських операцій, пов'язаних з рухом коштів на рахунках.

3.25. Веде розрахунки витрат на службові відрядження.

3.26. Своєчасно повідомляє податкові органи про відкриття та закриття рахунків у банку.

3.27. Вимагає від працівників ТОВ звітні дані відповідно до вимог чинного законодавству для виконання покладених на Відділ завдань.

3.28. Виконує інші функції відповідно до доручень Голови ТОВ.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.