Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тестові завдання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Які з наведених правовідносин є адміністративно-правовими:

а) між нотаріальною конторою і громадянином у зв’язку зі

зняттям копії посвідчення водія;

б) між страховою компанією і громадянином з питань страху-

вання майна;

в) між військовим комісаріатом і військовозобов’язаним у

зв’язку з викликом останнього для проходження зборів?

2. Які з названих правовідносин є адміністративно-правовими:

а) судовий розгляд позову про стягнення аліментів;

б) відносини між податковою адміністрацією та приватним

підприємцем з приводу сплати останнім податків;

А. В. Макаренко

306 в) відносини між громадянином та суддею з приводу відстро-

чки виконання постанови про накладання адміністративного стя-

гнення;

г) між інспектором пожежної охорони та адміністрацією кафе

«Смерека» про замовлення зали для святкування ювілею;

д) між водієм та працівником ДАІ з приводу порушення воді-

єм правил дорожнього руху?

3. Назвіть юридичні факти, з настанням яких закон пов’язує

виникнення адміністративно-правових відносин:

а) розірвання шлюбу;

б) скоєння ДТП;

в) підписання договору оренди приміщення;

г) досягнення особою 16-ти років;

д) ухилення від медичного огляду на наявність наркотичного

сп’яніння;

є) учинення злочину.

4. Між ким із названих суб’єктів не можуть виникнути субор-

динаційні адміністративно-правові відносини:

а) Президентом України — Головою обласної державної адмі-

ністрації з приводу звільнення останнього з посади;

б) Фондом держмайна — Міністерством фінансів щодо фор-

мування міжвідомчої комісії;

в) податковою інспекцією — підприємством з приводу здачік-

вартального звіту про доходи та сплату податків?

5. Який вид адміністративно-правової норми розкриває визна-

чення:

а) містить нормативну орієнтацію розвитку галузі, сфери

управління та регулювання, інших об’єктів, а також виступає орі-

єнтиром діяльності суб’єктів адміністративного права;

б) юридично закріплює комплекс обов’язків і прав, а також

відповідальність учасників управлінських відносин, які регулю-

ються адміністративним правом, тобто фактично їх адміністратив-

но-правовий статус;

в) регламентує ті або інші сфери управлінської діяльності, котрі

є загальними або суміжними для всіх галузей державного управ-

ління та має при цьому спеціальний характер;

Адміністративне право

г) викладає правило поведінки неповно, відсилаючи до інших

норм або правових актів?

6. Які є види адміністративно-правових відносин за виконува-

ними функціями:

а) регулятивні;

б) внутрішньоапаратні;

в) правоохоронні;

г) позаапаратні;

д) матеріальні?

7. Яку дію в часі має норма, що посилює відповідальність:

а) перспективну;

б) непряму;

в) зворотну;

г) негайну?

8. Які з властивостей характерні для адміністративно-

правових відносин:

а) вирішення спорів здійснюється в судовому порядку;

б) виникають з ініціативи однієї зі сторін;

в) права й обов’язки сторін, пов’язані з виконавчо-

розпорядчою діяльністю органів управління;

г) однією зі сторін є будь-який орган держави?

9. Яку дію в часі мають адміністративно-процесуальні норми:

а) перспективну;

б) непряму;

в) зворотну;

г) негайну?

 

10. Специфіка адміністративно-правової норми полягає в тому,

що вона:

1) встановлює загальнообов’язкове для всіх адресатів правило

поведінки;

2) регулює суспільні відносини;

3) регулює відносини в сфері виконавчо-розпорядчої діяльно-

сті;

А. В. Макаренко

308 4) є правилом, встановленим і охоронюваним лише органами

виконавчої влади.

11. За загальним правилом адміністративно-правові норми всту-

пають в дію:

1) з моменту доведення до відому виконавців;

2) через 25 днів після опублікування;

3) через 10 днів після опублікування.

12. Адміністративно-правовим відносинам притаманні такі особ-

ливості:

1) для їх виникнення обов’язково потрібна згода або ініціатива

державного органу або його посадової особи;

2) обов’язковим суб’єктом таких відносин є орган виконавчої

влади або громадська організація, наділена державно-владними

повноваженнями;

3) порушення адміністративно-правової норми тягне відпові-

дальність перед державою;

4) один із суб’єктів завжди організаційно підпорядковується

іншому;

5) відносини, як правило, ґрунтуються на принципі «влада—

підпорядкування».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.