Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРОВАДЖЕНЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

● Поняття та стадії провадження з випрацювання та ух-

валення нормативних актів управління.

● Поняття та стадії реєстраційно-дозвільного прова-

дження.

● Поняття та стадії контрольного провадження.

А. В. Макаренко

454 Неюрисдикційні провадження, як зазначалось раніше,

спрямовані на вирішення справ щодо відносин так званого пози-

тивного, тобто неюрисдикційного, характеру, що виникають у

ході виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів. Коло

цих проваджень значно ширше порівняно з юрисдикційними

провадженнями. Однак навести їх вичерпний перелік неможливо,

адже цей перелік настільки ж динамічний, наскільки рухлива і

непередбачувана сама практика управління в різних сферах сус-

пільного розвитку.

До неюрисдикційних провадженьналежать такі види прова-

джень:

1) з випрацьовування та ухвалення нормативних правових ак-

тів; 2) з підготовки й ухвалення індивідуальних правових актів;

3) з укладання адміністративних договорів;

4) з розгляду пропозицій і заяв громадян;

5) реєстраційне і дозвільне;

6) установче;

7) з реалізації контрольно-наглядових повноважень;

8) виконавче;

9) з діловодства;

10) з приватизації державного і громадського майна;

11) у земельних, екологічних, фінансово-бюджетних, податко-

вих і деяких інших справах.

Зважаючи на різноманітність видів неюрисдикційних прова-

джень зупинимось на детальному розгляді лише деяких з них.

Провадження з випрацьовування та ухвалення норматив-

них актів управліннярегламентує підготовку та ухвалення під-

законних нормативних актів різного рівня. Упорядкування такої

адміністративно-процесуальної діяльності, введення її в чіткі

процесуальні рамки є важливою гарантією законності підзакон-

них актів, що ухвалюються в ході виконавчо-розпорядчої діяль-

ності.

Як і кожному з адміністративних проваджень, розглядуваному

провадженню притаманна певна стадійність. Можна виділити та-

кі його стадії:

1) установлення необхідності та доцільності ухвалення акта і

підготовка його проекту;

Адміністративне право

2) винесення проекту акта на розгляд відповідного органа;

3) обговорення і доопрацювання проекту нормативного акта

управління;

4) ухвалення і реєстрація нормативного акта управління;

5) його опублікування.

Для прикладу можна розглянути порядок підготовки подання і

розгляду проектів актів Кабінету Міністрів України, що визначе-

ний Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України.

1. Такі проекти представляють члени Кабінету Міністрів,

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські

держадміністрації, робочі групи, створені Кабінетом Міністрів

України, а також урядовий секретар. У свою чергу підприємства,

установи й організації можуть вносити пропозиції щодо ухвален-

ня актів Кабінету Міністрів, центральним органам виконавчої

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та місцевим

органам виконавчої влади, до компетенції яких належить питан-

ня, що підлягає врегулюванню.

2. Важливим етапом підготовки проекту постанови Кабінету

Міністрів України є обов’язкова його експертиза Міністерством

юстиції України й узгодження із зацікавленими органами. Так,

проекти постанов з питань оподатковування, використання фінан-

сових і матеріальних ресурсів підлягають узгодженню з Міністер-

ством фінансів і Міністерством економіки. Підготовлений проект

постанови Кабінету Міністрів України візує керівник органу, який

виступає як головний розроблювач, або його заступник, і він вно-

ситься до Кабінету Міністрів разом із супровідним листом.

3. Проекти постанов, які мають загальнодержавне значення і

стосуються інтересів усіх верств населення, після узгодження із

зацікавленими органами направляються головним розроблюва-

чем на розгляд усім міністерствам, Раді міністрів Автономної Рес-

публіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським

держадміністраціям, які зобов’язані впродовж 15 діб повідомити

головного розроблювача про свої висновки щодо проекту.

Проект постанови може також бути винесений на публічне обго-

ворення через його опублікування в засобах масової інформації.

Проект постанови, внесений до Кабінету Міністрів України,

передають у відповідний структурний підрозділ секретаріату Каб-

міну. Тут перевіряють проект і матеріали до нього на відповід-

А. В. Макаренко

ність установленим вимогам щодо їх змісту та оформлення, про-

водять аналіз і експертизу проекту й передають копію проекту

постанови юридичному департаменту для проведення юридичної

експертизи й редагування. Уся ця робота триває не більше 10 днів,

оскільки проект має бути розглянутий Кабінетом Міністрів упро-

довж місяця з дня його надходження.

Схвалений урядовим комітетом проект постанови візується

головою комітету й направляється урядовому секретарю для

включення до порядку денного засідання Кабінету Міністрів.

4. Проект постанови представляє під час його розгляду на за-

сіданні Кабінету Міністрів міністр або, якщо його представлено

іншим керівником органу виконавчої влади, голова урядового

комітету. Рішення Кабінету Міністрів України ухвалюється бі-

льшістю голосів членів Кабінету Міністрів, що є присутніми на

засіданні. Після ухвалення нормативно-правовий акт має бути за-

реєстрований у встановленому порядку.

5. Заключною стадією провадження є офіційне оприлюднення

нормативно-правових актів. Відповідно до Указу Президента

України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 № 503/97

закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Прези-

дента України, Кабінету Міністрів України не пізніше ніж у 15-

денний термін після їх ухвалення в установленому порядку і під-

писання, підлягають оприлюдненню державною мовою в офіцій-

них друкованих виданнях. Акти Кабінету Міністрів України, які

визначають права й обов’язки громадян, набувають чинності не

раніше від дня їх опублікування в офіційних друкованих видан-

нях.

Зазначимо також, що досить детальний порядок підготовки й

ухвалення розпоряджень керівників місцевих органів виконавчої

влади закріплено у Типовому регламенті місцевої державної ад-

міністрації.

Реєстраційно-дозвільні провадження спрямовані на упоряд-

кування відносин, пов’язаних як з офіційним підтвердженням пе-

вних прав, так і з обігом об’єктів, використання яких потребує

спеціального дозволу компетентних органів.

Можна виділити кілька груп реєстраційних проваджень. Час-

тина з них пов’язана з реєстрацією певних фактів. Прикладом

можуть бути провадження з реєстрації актів цивільного стану

Адміністративне право

(фактів народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу) і ви-

дачі громадянам відповідних посвідчень, а також провадження з

реєстрації колективних договорів і угод.

Значна частина проваджень пов’язана з реєстрацією певних

суб’єктів, зокрема, до них належать:

— державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності;

— реєстрація комерційних банків;

— реєстрація місцевих об’єднань громадян, органів територі-

альної самоорганізації населення;

— реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирних бу-

динків, реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;

— державна реєстрація друкованих засобів масової інформації

та інформаційних агентств;

— реєстрація адвокатських об’єднань і т. ін.

Окремі реєстраційні провадження пов’язані з реєстрацією пев-

них об’єктів. Наприклад, може бути виділена:

— реєстрація відповідно до закону об’єктів нерухомого

майна;

— реєстрація автомототранспортних засобів;

— реєстрація цивільних повітряних суден, аеродромів, аеро-

портів і присвоєння повітряним судам, внесеним до державного

реєстру, державних і реєстраційних розпізнавальних знаків;

— реєстрація річкових і морських суден під прапором України

і т. ін.

У відповідних випадках здійснюється реєстрація певних прав,

а саме, права власності, використання землі й договорів оренди

землі.

Значна кількість проваджень пов’язана з акредитацією, ате-

стацією і сертифікацією. Серед них можна виділити, наприклад,

провадження з акредитації вищих навчальних закладів, установ

охорони здоров’я, журналістів і технічних працівників засобів

масової інформації при органах державної влади і місцевого са-

моврядування, з атестації судових експертів, сертифікації продук-

ції у рамках державної системи сертифікації і т. ін.

Серед дозвільних провадженьдоцільно виділити провадження

щодо видачі дозволів (у тому числі узгодження) на заняття пев-

ною діяльністю. До таких довзвільних проваджень, зокрема, на-

лежать:

А. В. Макаренко

458 — видача свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяль-

ністю;

— дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів мі-

сцевого значення;

— дозвіл на вивіз з території України документів Національ-

ного архівного фонду з метою тимчасового їхнього експонування

або реставрації;

— дозвіл на виконання міжнародних польотів цивільних повіт-

ряних суден в аеропорти України або з аеропортів України;

— дозвіл на проведення підривних робіт і виготовлення не-

промислових вибухових речовин на місцях;

— дозвіл на право управління транспортними засобами і ви-

дача свідоцтв про право управління цими засобами;

— дозвіл на діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних

компаній;

— дозвіл на діяльність з випуску й обороту цінних паперів;

— узгодження проектів конструкцій транспортних засобів у

частині дотримання вимог забезпечення безпеки дорожнього ру-

ху; — узгодження технічних умов щодо розробки нової автомобіль-

ної техніки, а також технічних засобів, що використовуються для

обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;

— узгодження лімітів на використання природних ресурсів за-

гальнодержавного значення;

— дозвіл щодо надання у користування мисливських угідь.

Можна також виділити значне число проваджень, пов’язаних з

видачею ліцензій на певний вид діяльності. Це, наприклад, ліцен-

зії на:

— пошук (розвідку) і експлуатацію родовищ корисних копа-

лин;

— провадження, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської

вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї,

пневматичної зброї калібру більше 4,5 мм і швидкістю польоту

кулі понад 100 м/сек; створення і утримання стрілецьких тирів,

стрільбищ, мисливських стендів;

— виготовлення й оптову реалізацію лікарських коштів;

— виготовлення і реалізацію особливо небезпечних хімічних

засобів відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів

України;

Адміністративне право

— видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів та

ін. Можна виділити також провадження, пов’язані з видачею до-

зволів на певні об’єкти й операції з ними:

— на придбання, збереження, носіння і перевезення зброї,

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і

речовин, щодо збереження і використання яких установлені спе-

ціальні правила;

— на рух транспортних засобів із великогабаритними, велико-

ваговими, небезпечними вантажами;

— на придбання вибухових матеріалів підприємствами й ор-

ганізаціями.

В окремих випадках провадження пов’язане з одержанням до-

зволу на проведення окремих заходів. Прикладом є дозвіл на про-

ведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, а також на

проведення спортивних, видовищних та інших масових заходів.

Результат будь-якої суспільної діяльності, у тому числі втіле-

ної у відповідні правові форми, залежить від наявності й обсягу

конкретної інформації, що забезпечує доцільність і оптималь-

ність визначених дій і рішень. Одним із способів одержання не-

обхідної інформації слід визнати контроль. На забезпечення реа-

льності й ефективності регулювання суспільних відносин,

утвердження належного стану справ у сфері державного управ-

ління і спрямовані контрольні провадження.

Контрольні провадження характеризуються низкою особливо-

стей:

1. Контрольна діяльність в адміністративному процесі тією чи

іншою мірою реалізується у кожному з адміністративних прова-

джень. Елементи контролю органічно вплітаються в загальний хід

реалізації адміністративно-процесуальної діяльності під час вирі-

шення різноманітних індивідуальних адміністративних справ.

2. Результати відповідної контрольної діяльності можуть бути

підставою для порушення юрисдикційних адміністративних про-

ваджень , у ході яких винні особи залучаються до адміністратив-

ної або дисциплінарної відповідальності. Не випадково для ряду

суб’єктів контролю законодавець передбачає можливість пору-

шувати провадження в справах про адміністративні правопору-

шення, а в установлених законом випадках — розглядати такі

справи і приймати по них рішення.

А. В. Макаренко

460 Виділяють відомчий, надвідомчий і міжвідомчий контроль.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.