Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контроль

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

здійснюється

за

фінансово-

господарською діяльністю, цільовим і ефективним використан-

ням бюджетних коштів, збереженням державного майна, ощад-

ливим використанням матеріальних і фінансових ресурсів, за ви-

конанням

планових

завдань,

правильністю

ведення

бухгалтерського обліку, а також з метою виявлення й усунення

фактів порушення фінансової дисципліни, заподіяння збитків,

безгосподарності, перекручування звітності на підприємствах,

установах, організаціях, що належать до сфери управління мініс-

терств, інших центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до Положення про відомчий контроль у системі

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фі-

нансово-господарською діяльністю підприємств, установ і орга-

нізацій, що належать до сфери їхнього управління ревізії і пере-

вірки

фінансово-господарської

діяльності

здійснюються

контрольно-ревізійними підрозділами в підлеглих їм державних

підприємствах, установах і організаціях. Вони проводяться ком-

плексно, на основі річних планів, що погоджуються з Головним

контрольно-ревізійним управлінням або його підрозділами на мі-

сцях, і призначаються в кожному конкретному випадку керівни-

ком відповідного міністерства або іншого центрального органу

виконавчої влади. В окремих випадках можуть проводитися і по-

запланові ревізії і перевірки.

Контрольні функції здійснює значна кількість органів і поса-

дових осіб. До них можна віднести правоохоронні органи —

Службу безпеки України, органи внутрішніх справ (міліцію),

державну пожежну охорону, Державну автомобільну інспекцію

(ДАІ), митні органи, державну податкову службу, а також Анти-

монопольний комітет України.

Надвідомчий контроль здійснюється деякими органами, діяль-

ність яких у цьому плані поширюється на всі сфери господарю-

вання й управління. До їх числа належать Міністерство охорони

навколишнього природного середовища та його органи, Мініс-

терство охорони здоров’я, Міністерство праці і соціальної полі-

тики, Державний комітет з питань технічного регулювання та

споживчої політики.

Міжвідомчий контроль.Здійснюється частиною органів в

окремих сферах господарювання і управління, зокрема, до них

Адміністративне право

належать Національний банк України, Державний комітет теле-

бачення і радіомовлення, Державний комітет з водного господар-

ства, Державний комітет по земельних ресурсах, Державний ко-

мітет лісового господарства, значна кількість спеціалізованих

державних інспекцій.

Для кожного з органів, що здійснюють контрольні функції,

характерні особливості здійснення контролю, пов’язані зі специ-

фікою виконуваних функцій. Ці особливості дістають закріплен-

ня в положеннях про ці органи, а також у спеціальних норматив-

но-правових актах, що регламентують порядок здійснення

відповідної контрольної діяльності.

Так, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем і

захисту інформації Служби безпеки України здійснює видачу лі-

цензій на діяльність у галузі криптографічного захисту інформа-

ції. Одночасно він здійснює і контроль за дотриманням відповід-

них правил. Порядок здійснення такого контролю одержав

закріплення в Інструкції про умови і правила провадження під-

приємницької діяльності (ліцензійні умови), зв’язаної з розроб-

кою, виготовленням, ввозом, вивозом, реалізацією і використан-

ням коштів криптографічного захисту інформації, а також з

наданням послуг з криптографічного захисту інформації, і конт-

роль за їх дотриманням.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.