Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Історія філософії.Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Історія філософії.

Змістовий модуль1.

Що таке філософія та особливості її розвитку у Стародавньому світі.

Тема 1. Предмет філософії та її роль у житті людини та суспільства.

 

1.1. Поняття світогляду та його структура.

1.2. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія.

1.3. Предмет, методи та функції філософії.

Філософія і світогляд. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу, як форма визначення людини. Структура світогляду та його історичні типи: міфологія, релігія і філософія. Філософія як теоретична основа світогляду. Філософія як світоглядне знання. Філософія як “поліфонія”, плюралізм концепцій і точок зору. Філософія і життя.

Об’єкт та предмет філософії. Специфіка філософського освоєння дійсності. Повсякденне та філософське мислення. Основні типи, способи філософування. Коло філософських роздумів: людина і світ; мислення і буття; духовне і тілесне.

Функції філософії: світоглядна, гносеологічна, інтегративна, критична, аксіологічна, соціальна, прогностична.

 

Тема 2. Стародавня філософія.

 

2.1. Давньоіндійська та давньокитайська філософія.

2.2. Антична філософія:

2.2.1.Докласична філософія: VII – V ст.. до н.е.

2.2.2.Класична доба: V – ІV ст.. до н.е.

2.2.3.Елліністичний період ІV ст. до н.е. – V ст. н.е.

 

Особливості виникнення та розвитку філософії Сходу. Ведичні джерела давньоіндійської філософії. Філософський зміст Упанішад. Проблема буття, людини та суспільства у філософії чарвака-локаята. Онтологія і гносеологія буддійської філософії. Філософія спасіння, духовного єднання (йога Патанджалі). Учення про карму і сансару.

Виникнення і періодизація давньокитайської філософії. Онтологічні, моральні та соціальні погляди конфуціанців. Учення даосів про “Дао” і “Де”. Особливості поглядів Легістів, номіналістів та моїстів.

Загальна характеристика античної філософії. Досократична філософія, її універсалістські орієнтації: мілетська школа, Геракліт, піфагореїзм, елейська школа, Левкіпп, Демокріт.

Класична грецька філософія. Звернення софістів до людини. Предмет філософських роздумів Сократа. Учення Платона про буття, матерію, пізнання, суспільство. Метафізика Арістотеля. Онтологічні, гносеологічні, логічні та соціальні погляди філософа.

Своєрідність елліністичного періоду у розвитку античної філософії: епікуреїзм, скептицизм та стоїцизм. Римська антична філософія: неоплатонізм.

Модуль І.

Історія філософії.

Змістовий модуль1.

Що таке філософія та особливості її розвитку у Стародавньому світі.

Тема 1. Предмет філософії та її роль у житті людини та суспільства.

 

1.4. Поняття світогляду та його структура.

1.5. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія.

1.6. Предмет, методи та функції філософії.

Філософія і світогляд. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу, як форма визначення людини. Структура світогляду та його історичні типи: міфологія, релігія і філософія. Філософія як теоретична основа світогляду. Філософія як світоглядне знання. Філософія як “поліфонія”, плюралізм концепцій і точок зору. Філософія і життя.

Об’єкт та предмет філософії. Специфіка філософського освоєння дійсності. Повсякденне та філософське мислення. Основні типи, способи філософування. Коло філософських роздумів: людина і світ; мислення і буття; духовне і тілесне.

Функції філософії: світоглядна, гносеологічна, інтегративна, критична, аксіологічна, соціальна, прогностична.

 

Тема 2. Стародавня філософія.

 

2.3. Давньоіндійська та давньокитайська філософія.

2.4. Антична філософія:

2.2.1.Докласична філософія: VII – V ст.. до н.е.

2.2.2.Класична доба: V – ІV ст.. до н.е.

2.2.3.Елліністичний період ІV ст. до н.е. – V ст. н.е.

 

Особливості виникнення та розвитку філософії Сходу. Ведичні джерела давньоіндійської філософії. Філософський зміст Упанішад. Проблема буття, людини та суспільства у філософії чарвака-локаята. Онтологія і гносеологія буддійської філософії. Філософія спасіння, духовного єднання

(йога Патанджалі). Учення про карму і сансару.

Виникнення і періодизація давньокитайської філософії. Онтологічні, моральні та соціальні погляди конфуціанців. Учення даосів про “Дао” і “Де”. Особливості поглядів Легістів, номіналістів та моїстів.

Загальна характеристика античної філософії. Досократична філософія, її універсалістські орієнтації: мілетська школа, Геракліт, піфагореїзм, елейська школа, Левкіпп, Демокріт.

Класична грецька філософія. Звернення софістів до людини. Предмет філософських роздумів Сократа. Учення Платона про буття, матерію, пізнання, суспільство. Метафізика Арістотеля. Онтологічні, гносеологічні, логічні та соціальні погляди філософа.

Своєрідність елліністичного періоду у розвитку античної філософії: епікуреїзм, скептицизм та стоїцизм. Римська антична філософія: неоплатонізм.

 

Увага! Це стара програма, тут не поновлена література.

 

Тематика семінарських та індивідуальних занять з предмету “філософія” для студентів денної та заочної форми навчання факультету української мови і літератури ХДПУ ім. Г. С. Сковороди

Тема 1. Давньогрецька філософія.

1. Особливості і типи античного світогляду.

2. Ранньогрецька натурфілософія.

3. Філософія періоду античної класики.

4. Етична думка епохи еллінізму.

Реферати.

1. Елейська школа. Її внесок в історію розвитку філософської думки (Парменід, Зенон).

2. Проблема буття і пізнання в філософії досократиків.

3. Теорія пізнання і етика філософії Платона.

4. Етико - політичне вчення Аристотеля.

Література.

1. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1974.

2. Асмус В. Ф. Антична філософія. М., 1976.

3. Бонар А. Греческая цивилизация. М., 1990.

4. Грейвс Д. Мифы Древней Греции. М., 1991.

5. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фылософов. М., 1986.

6. Кессиди А. Ф. Гераклит. М., 1982.

7. Кессиди А. Ф. Сократ. М., 1986.

8. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.

9. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991.

10. Платон. Собрание сочинений. М., 1990.

11. Філософія. Курс лекцій. За ред. Проф. Мануйлова Є. М.,

проф. Єфимця О. П., Х., 1997.

12. Філософія. Підручник. За ред. Горлача М. І., Кременя В. Г., Рибалка В. К., Х., 2000.

 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу.

1. “Веди” як джерело стародавньої індійської філософії.

2. Сутність індуїзму. Філософські системи: санкья, йога, вайшешика…

3. Особливості виникнення і розвиток китайської філософії: конфуціанство і даосизм.

Реферати.

1. Природа і людина в китайській філософії.

2. Індійська філософія “Веди”.

Література.

1. Антология мировой философии в 4-х т., т. 1.,М., 1979.

2. Древнекитайская философия. Собр. соч. в 2-х т., М., 1972.

3. История философии в кратком изложении. М., 1991.

4. Китайская философия. Учебник.

5. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. М., 1982.

6. Філософія. Курс лекцій. За ред. Мануйлова Є. М., Єфімця О. П., Х., 1997.

7. Філософія. За ред. Заїченка Г. А., К., 1995.

8. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). За ред. Надольного І. Ф., К., 1997.

9. Философские вопросы буддизма. М., 1984.

10. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии.

 

Тема 3. Теоцентризм Середньовічної філософії

1. Ідейні передумови західноєвропейської філософії Середньовіччя.

2. Формування і розквіт схоластики. Боротьба номіналізму та реалізму.

3. Проблема людини в середньовічній філософії.

Реферати.

1. Суспільство, церква та освіта в середньовічній філософії.

2. Августин і Фома Аквінський.

3. Етика П. Абеляра.

4. Життя і творчість Леонардо да Вінчі.

Література.

1. Антология мировой философии. Т. 1., ч. 2., М., 1969.

2. Боэций С. Утешение философией и другие трактаты. М., 1990.

3. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975.

4. Введение в философию. Учебник для вузов (ч. 1 под ред. Фролова И. Т.)М., 1990.

5. Жак де Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М.,1991.

6. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт. Сост. “ЛИО Редактор”, – СПб., 1998.

7. Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. М.,1978.

8. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

9. Современная философия: словарь и хрестоматия. Под ред. Кохановского В. П. Ростов-на-Дону, 1995.

10. Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.

11. Філософія. Курс лекцій. За ред. Мануйлова Є. М., Єфімця О. П., Х., 1997.

12. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Бичко П. В., К., 1993.

 

Тема 4. Філософія епохи Відродження: антропоцентризм.

1. Реформаційний рух та його ідейне оформлення у вченнях М. Лютера та Ж. Кальвіна.

2. Пантеїтичний натуралізм Дж. Бруно.

3. Соціально-філософські погляди Ніколло Макіавеллі, Т. Мора і

Т. Кампанелло.

4. Проблема свободи волі: полеміка між М. Лютером та Е. Роттердамським.

5. Леонардо да Вінчі – митець та філософ.

6. Теорія пізнання М. Кузанського.

Література.

1. Баткин Л. М. Италийское Возрождение М., 1995.

2. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. М.,1980.

3. Гусєв В. І. Західноєвропейська філософія XV – XVII ст. К., 1994.

4. Кузанский Н. Соч. в 2-х томах. Т. 2., М., 1980.

5. Мор. Т. Утопия. М., 1978.

6. МотрошиловаН. В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991.

7. Лосев А. Ф. Эстетика возрождения. М., 1978.

8. Рутенборг В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.

9. Соколов В. В. Европейская философия XV – XVII в. М., 1984.

10. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

11. Доброхотов А. Л. Данте Алигьери.

12. Філософія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Бичко П. В., К1993.

13. Філософія. Курс лекцій. За ред. Мануйлова Є. М., Єфімця О. П1997.

 

Тема 5. Європейська філософія Нового Часу XVI – XVII ст.

1. Соціально-історичні та наукові передумови становлення філософії Нового Часу.

2. Розвиток сенсуалізму у філософії Дж. Локка та його логічне завершення у суб’єктивному ідеалізмі Дж. Берклі та Д. Юма.

3. Проблема свободи в філософії Гоббса, Спінози, Лейбніца.

Реферати.

1. Теорія “Природного права” та “Суспільного договору”: Гоббс,Локк.

2. Соціально-етичні погляди Б. Спінози.

Література.

1. Антология мировой философии. Т. 1., ч. 2., М., 1969.

2. Гусєв В. І. Західноєвропейська філософія XV – XVII ст. К., 1994.

3. Асмус В. Ф. Френсис Бэкон. М., 1974.

4. Бэкон Ф. Великое восстановление наук. Соч в 2-х т., т. 1. М., 1971.

5. Бэкон Ф. Новый Органон. Соч в 2-х т., т. 1. М., 1972.

6. Гоббс Т. Левиафан. Избр. пр. в 2-х т., т. 1. М., 1965.

7. Декарт Р. Рассуждения о методе. Избр. пр. в 2-х т. М., 1989.

8. Лейбниц Г. Монадология. Моч. В 4-х т., т. 2. М., 1984.

9. Спиноза Б. Этика. Избр. пр. в 2-х т., т. 2. М., 1984.

10. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991.

11. Соколов В. В. Европейская философия Нового времени. М., 1992.

12. Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., ГрязновА. Ф. Западноевропейская философия XVII века.М., 1988.

 

Тема 6. Філософія епохи Просвітництва.

1. Філософія французького Просвітництва. Просвітництво про природу, людину і суспільство.

2. Механістичний та метафізичний характер французького матеріалізму XVII ст.

3. Особливості Німецького Просвітництва.

4. Ідея історичної еволюції Й. Гердера та І. Канта.

Реферати.

1. Соціально філософські та педагогічні погляди Ж. – Ж. Руссо.

2. Науково-природничі погляди Ж. Ламетрі.

3. Антропологічні погляди К. Гельвеція.

Література.

1. Гельвеций К. О человеке. Соч. в 2-х т., М., 1974. Г. 2,

2. Кузнецов В, Н,, Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская
философия ХУІІІв. М., 1986.

3. Ламетри Ж.О. Избр. соч. М.; 1983.

4. Момджян Х. Н. Французское просвещение .XVIII в, М., 1983.

5.Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. /Антология мировой философии т.
2/ м., 1970.

6. Філософія. Підручник. За ред. Горлача М. І., Кременя В. Г., Рибалко В. К.,К.,
1993.

7. Філософія. Підручник. За ред. Бичко В. Г.; Табачковського В. Г., Горак Г.Г.,
К., 1993.

8. Філософія. Навчальний посібник. За ред. Надольного І. Ф., К., 1997.

9. Фролов Й. Т. Введение в философию.Учебник. М., 1989.

Тема 7. Німецька класична філософія (4 год.),

1, "Критична" філософія Канта та його соціально-етичне значення.

2. Етичне вчення І. Канта.

3. Соціально-філософська концепція Г.Фіхте.

4. Особливості суб'єктивного ідеалізму Г. Фіхте.

 

5. Еволюція об'єктивного ідеалізму у Шеллінга.

6. Ідея свободи в філософській системі Г. Гегеля.

7. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Література.

1. Антология мировой философии в 4-х т. М., 1970.

2. Быховский Б. Л. Фейербах. М., 1967.

3. Діалектичний метод Г. Гегеля.

4. "Філософія духу" Г. Гегеля.

5. Гайденко Философия Фихте и современность. М., 1979.

6. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1978.

7. Гулыга А. В. Гегель.М., 1976.

8. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986,

9. Кант И. Й философия в России. М.. 1994.

10. Кушаков Ю. В. Историко-философская концепция Л. Фейербаха, К., 1981.

11. Лазарев В. В. Философия раннего и позднего Шеллинга 1990.

12. Мотрошилова Н. В. Социально-исторические корни немецкой классической

философии. М.. 1990

13. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.

 

Тема 8. Марксистська філософія.

1.Основні ідеї та принципи марксистської філософії.

2.Марксистська теорія відчуження.

3.Проблема свободи та особистості в соціально-філософській теорії К.

Маркса. 4.Неомарксизм в філософії ХХст

Реферати.

1. Марксистська теорія людини. ( См. Человек. Мыслители прошлого и
настоящего о его жизни, смерти и бессмертии XIX в. М,, 1995.)

2. Проблема гуманізму в марксистській філософії.

3. Вплив марксистських ідей в теорії і практиці на Україні і в Росії.

Література.

1. Андрущенко.В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс
лекцій. К., 1996.

2. Бляхер Е. Д. Философия как способ мышления: еще раз о философских
истоках марксизма.//Философские науки, 1992, № 2.

3. Маркс К. К критике политической экономии. (Предисловие. К. Маркс ,Ф.
Знгельс., Соч., т. І3.)

4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. К. Маркс, Ф. Знгельс .,Соч. т. ІЗ.

5. Проблема свободы и отчуждения в марксизме./'/7 Философские науки, 1989,
№ 12.

6. Рачков П, А. Что есть что (о приключениях диалектического материализма)
Вестник МГУ, 1997, № 1.

7. Фромм Э. Концепция человека у К. Маркса. (Фромм Э. Душа человека. М.,1992/ Вестник МГУ, 1997, № 1.

8.Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии.//К.Маркс,Ф.Энгельс,Соч.т.21.

9. Ющенко Ю. Классическое и неклассическое в философии К. Маркса.//

Філософська і соціологічна думка. 1995. № 1-2.

Тема 9. Розвиток філософії в Росії (ХІХ-ХХ ст) (2 год.).

1. Особливості і зміст "духовного ренесансу" у російській культурі кінця
XIX- початку XX століття.

2. Слов 'янофіли та західники - "філософія тотальності"і"філософія індивідуальності".

3. Російський космізм— особоливості природно-наукового і релігійного
напрямків, культурно світоглядницьке значення.

Реферати.

1. Проблема свободи і творчості в філософії М, Бердяєва,

2. Філософія всеєдності В. Соловйова.

3. Світ, інтуїція, людина в філософії Лосського.

4. Концепція ноосфери Вернадського.

5. С. Франк: духовна проблематика нашого часу.

6. Теософія О. Блаватської.

Література.

1.Н. А, О назначении человека. М., 1995,

2. Вернадский В. Й. Философские мисли натуралиста,// Мир философии в 2-хчастях. М., 1991.

Зеньковский В. В. История русской философии. Ленинград, 1991, в 2-х т.

3. Ильин Й. А. Путь к очевидности. М., 1993.

4. Лосский Н. Й. История русской философии.

5. Соловьев В, С. Оправдание добра, Нравственная философия,// Собр. Соч.М., т, 1.

6. СорокинїІ Человек, цивилизация, общесгво. М., 1992.6 8. 8.Філософія. Навчальний посібник. За ред. Надольного І. Ф., К., 1997.

9. Франк С. Л. Духовные основы общества. М.. 1992.

Тема 10. Особливості становлення та розвитку української філософії, (2 год.).

1. Українська філософія як явище культури ,її проблеми і періодизація.

2. Проблема світу, людини і історії в творчості київських "книжників".

3. Філософсько-гумністична думка українського Ренесансу XV - XVII ст.

4. Гуманістичні ідеї Києво-Могилянеької академії.

5. Філософське вчення Г. С. Сковороди,

6. "Філософія серця" як специфічний напрямок думки; від Сковороди до
Юркевича.

Реферати.

1. Становлення та розвиток національної самосвідомості від діячів Кирило-Мефодієвського товариства до Д. Чижевського.

2. Особливості розвитку української діаспори.

3. Філософські ідеї у літературі українського модернізму XX ст.

Література.

1. Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. К., 1998.

2. Горський В. С, Історія української філософії, К., 1996.

3. Златоструй. М., 1990.

4. Історія філософії України. Хрестоматія. К.? 1993.

5. Корієнко Н. М. Г. С. Сковорода і гіпотеза щастя.// Філ. і соц. думка. 1992,№1.

6. Малахов В. А. Кант і Гоголь: подвійний портрет.

7. Огородник І. В., Русій М. Ю. Українська філософія в іменах. К.1998.

8. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів у 2-х т. К., 1973.

9. Філософія. Курс лекцій під ред. Єфімця О. П., Мануйлова, X., 1998.

 

Тема 11. Становлення некласичної філософії у XIX - поч. XX ст. (2 год.)

1. Витоки, основні риси та напрямки філософії XIX - поч. XX ст.

2. "Філософія життя " як перший крок до життєвої основи.

3. Постпозитивізм і аналітична філософія.

Реферати.

1. "Світ як воля та уявлення" в філософії А. Шопенгауера.

2. Ф. Ніцше як ідейний натхненник некласичної філософії XX ст. Його вислів:"Людське занадто людське?"

3. К'єркегор як прозвісник екзистенціалізму.

4. Філософські виміри психоаналізу: Фрейд, Фромм, Юнг.

5. Інтуїтивізм А. Бергсона. ..

6. Осмислення кризи європейської культури в творчості Данилевського,
Сорокіна, Шпенглера.

7. Міркування над роботою Ортеги - і - Гассета "Тема нашого часу".

Література.

 1. Быховский Б. 3. А. Шопенгаурер. М., 1990.
 2. Гервкян А. Р. Ницше и метафизический пессимизм. // ВФ, 2001, № 8.
 3. ГригорьянБ. С. Современный зкзистенциализм. М.,1966.
 4. Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991.
 5. Киркегор С. Страх и трепет. // Философские науки, 1991, № 6.
 6. Крушельницкая О. Й. Третьякова А. Н. Путь к бессознательному.//
  Человек, 1995, № 2.
 7. Ницше Ф. Соч. в 2-х т. М., 1998.
 8. Ортега - и – Гассет.Тема нашего времени.
 9. Современная западная философия. Словарь. М., 1991.
 10. Сумерки богов. М., 1989.
 11. Фрейд 3. Будущее одной иллюзии. // Сумерки богов. М., 1989.
 12. // Философия и жизнь. 1991, № 1, 1992, № 12.
 13. Чанышев А. А. Человек и мир в философии А. Шопенгауера. // Философи14.ІІІпенглер.Закат Європи.
 14. 15.ЮнгК. Архетип символи . 1991.

 

Тема 12. 1.Людина і світ людини в філоософії XX ст. 1.Вплив творчості Гайдеггера на розвиток філософії XX ст. 2.Роздуми над роботою Сартра "Екзистенціалізм - це гуманізм". 3. Роздуми над роботою Камю "Міф про Сизіфа. Есее про абсурд". 4.Гуманістичний психоаналіз 3. Фрейда.

Реферати.

1.Е. Гуссерль - засновник феноменології.

2.Становлнення герменевтичного методу у філософії Гадамера і Дільтея та його подальший розвиток.

3.Культ науково-технічного розуму та його супротивники: сциєнтизм та антисциєнтизм.

Література.

1."Бытие й время" М. Хайдеггера в философии XX века. // ВФ 1998, №1. 2.Гадамер "Що є істина". // Філ. Думка. 1992. 3.Головко Б. А. Філософська антропология. К., 1996. 4.Григорян Б. Г. Фшюсофская антропология. М., 1982.

5.Гуссерль 9. Кризис европейских наук. 6.Дільтей А Виникнення герменевтики. // Філ. і соц. думка 1996,

7.Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991.

8.Заіченко Г. Доля філософії та культури наприкінці XX ст, // Філ. думка
1994, №2,

9.Кошарний С. О. Біля джерел філософської герменевтики.
10.Поппер К. Огкрьггое общесгво и его враги. М., 1992,

11 .Постмодернизм в философии науки й философии культури, М., 1992.
12,СартрЖ. П. Экзистенциализм ~ это гуманизм. Сумерки богов.М., 1991.
13.Современная философия. Словарь. М., 1991.

14.Структурализм "за" и "против". Сборник переводов. М. 197 15.Сучасна зарубіжна філософія.Течії і напрямки. К., 1996. 16.Фромм Э. Духовная сущность человека: способность к добру и злу.

17.Вступительная статья Гуревича: философская антропология Э. Фромма. //философские науки 1990, № 8.

18.Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1992.

Тема 13. Феноменологія.

1.Виникнення та еволюція феноменології.

2.Онтологічні виміри духу.

3.Феноменологічний метод і можливості його застосування. 4.Сфери людської свідомості.

Реферати.

1.Природа ідеального.Е. 2. Гуссерль про кризу європейського людства і завдання філософії.

3.Проблема свідомості у новому контексті людської спільноти.

Література.

1. Гуссерль 3. Идея к чистой феноменологии й феноменологическая философия. М., 199

2.Дубровский Д. Й. Проблема идеального. М., 1983.

3.Ильенков З, В. Диалектическая логика. М., 1974.

4.Ильенков 3. В. Филоеофия й культура.М., 1992.

5.Лой А. М. "Проблема свідомості"історичність досвіду. // Філ. і соц. думка,
1992, №7.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.