Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Облік переоцінки запасіві результатів їх інвентаризації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Первісна оцінка запасів може суттєво змінюватися протягом звітного періоду. З цією причини на дату складання балансу запаси переоцінюються по чистій вартості реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

У разі уцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації списується на витрати звітного періо­ду із відображенням в позабалансовому обліку.

У разі дооцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації відноситься на збільшення додат­кового капіталу.

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, запис про попереднє зменшення вартості цих запасів сторнується.

У системі рахунків ці операції відображаються в кореспонден­ції, наведеній на рис. 7.20.

 

Рис. 7.20. Облік переоцінки запасів

 

Пояснення:

1. Відображена дооцінка запасів до чистої вартості їх реалізації.

2. Списана сума уцінки запасів до чистої вартості їх реалізації.

 

Переоцінка запасів завжди здійснюється після проведення інвентаризації.

Інвентаризація обов’язково проводиться перед складанням річ­ного звіту, в разі матеріально відповідальної особи, після стихійних лих, пожеж, у випадках ліквідації підприємства, передачі майна в оренду, при виявленні фактів крадіжок та зловживань, а також за розпорядженням судових і слідчих органів.

Результати інвентаризації, а також висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом, який передається керівникові підприємства для затвердження. Керівник зобов’язаний протягом п’яти днів після завершення інвентаризації прийняти рішення про оприбуткування надлишків і списання нестач і затвердити протокол інвентаризації.

У системі рахунків бухгалтерського обліку результати інвен­таризації відображаються в кореспонденції, наведеній на рис. 7.21.

 

 

Рис. 7.21. Облік результатів інвентаризації

 

Пояснення:

1. Оприбутковані надлишки виявлені під час інвентаризації.

2. Списані запаси, втрачені внаслідок надзвичайних подій.

3. Списана нестача запасів за їх балансовою вартістю.

4. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами (розмір цієї суми визначається відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі (псування) матеріальних цінностей, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116. Наприклад, для деталей, напівфабрикатів та іншої продукції незавершеного виробництва сума відшкодування визначається, виходячи з її собівартості з нарахуванням середньої по підприємству норми прибут­ку на цю продукцію з використанням коефіцієнта 2).

5. Відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає відшкодуванню винними особами.

 

Контрольні запитання:

1. Поняття запасів, їх класифікація.

2. Порядок обліку запасів у місцях їх зберігання.

3. Первісна вартість запасів: порядок формування.

4. Сутність інвентаризації запасів, порядок та терміни її проведення.

5. Оцінка запасів за умови вибуття.

6. Аналітичний і синтетичний облік наявності і руху запасів у бухгалтерії.

7. Оцінка запасів при відображенні їх у балансі.

8. Яким вимогам повинна відповідати готова продукція?

9. З яких витрат формується первісна вартість готової продукції?

10. За яким розрахунком обчислюється фактична собівартість випущеної із цеху на склад готової продукції?

11. Які методи оцінки готової продукції можна застосувати для розрахунку вартості продукції, що вибула?

12. За якою оцінкою готова продукція відображається у балансі та як вона визначається?

13. Обґрунтуйте сутність поняття "собівартість реалізованої продукції"".

14. Розкрийте порядок відображення руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.