Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Складання багаторівневого бібліографічного опису

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Багаторівневий бібліографічний опис складають на доку­менти, видані у двох і більше томах, частинах, випусках, номе­рах тощо. Це багатотомні та серійні видання.

Суть багаторівневого опису полягає в тому, що незалежно від кількості фізичних одиниць на видання складають єди­ний бібліографічний опис, який містить відомості про ви­дання в цілому і про кожну окрему фізичну одиницю. Такий опис зручніший і для користувачів (за його допомогою легше ознайомитися з кількома томами багатотомного видання), і для складачів опису (дає змогу зекономити час і спростити складання описів, зменшити обсяг пошукового масиву).

Багаторівневий опис має дві частини: загальну (перший рівень), в якій подаються відомості про все видання в цілому, та специфікацію (другий і наступні рівні), що містить дані про кожну окрему фізичну одиницю, яка входить до складу багаточастинного документа. Відомості різних рівнів, а також про кожну фізичну одиницю записують з нового рядка або розділяють знаком ". —".

Бібліографічний опис багатотомних видань.Описи бага­тотомних видань мають деякі особливості. Головними джере­лами інформації є загальні титульні аркуші, які висвітлюють Дані про видання в цілому, і титульні аркуші, що містять відо­мості про окремі томи. Описи можуть доповнюватися заго­ловком бібліографічного запису відповідно до загальних пра-Розділ 2


Бібліографічний опис документів 


вил. Окремі томи багатотомного видання можуть бути написані різними авторами, тоді опис складається під основною назвою багатотомника.

Відомості на першому рівні, тобто у загальній частині, на­водять за правилами однорівневого опису з відповідними умов­ними розділовими знаками. Проте є деякі особливості. Ос­новною назвою є загальна назва багатотомного документа. У підназві, крім інших, завжди наводять дані про загальну кількість томів, наприклад, "Зібрання творів: у 3 т.". У зоні вихідних даних, якщо багатотомний виходив у світ протягом двох і більше років, вказують перший і через "тире" останній роки публікації. Якщо видання не завершено, після знака тире залишають пропуск, розміром чотири знаки, щоб у майбутньо­му дописати останній рік видання:

Л/. Каменяр, 2000—2004. X.: Основа. 2006 —

Якщо до бібліографічного посібника необхідно внести незакінчене видання, то подають роки видання першого і ос­таннього томів, що є в наявності.

Щодо зони серії, то в загальній частині вказують відомості про серію, котрі стосуються всього видання (найчастіше — це назва серії), а в специфікації — номери випусків: Т. 2. — 218 с. — (...; Вип. 5).

У загальній частині фіксують І8В]Ч видання в цілому, а в специфікації — І8ВМ окремих томів.

У специфікації вміщують лише ті відомості, які не збі­гаються з відомостями загальної частини. Першим елемен­том у зоні назви і відомостей про відповідальність є позна­чення та номер тому, причому останній записується араб­ськими цифрами: Т. 1; Вип. 3; Кн. 2. Перед основною назвою тому ставиться двокрапка. Основною назвою тому виступає його власна назва. Наприклад:

Мовчан, П.М. Твори [Текст]: в 3 т. / П.М. Мовчан. — К.: Вид. центр "Просвіта", 1999. — 2000 пр. — I5ВN 966-7551-09-3 (в опр).


Т. 1: Голос: поезії. — 639 с: ілюстр., портр. — І5ВМ 966-7951-07-5.

Т. 2: Межовий камінь: поезії. — 535 с: ілюстр. — ІЗВМ 966-7551-10-5.

Т. 3: Координати часу. — 582 с: ілюстр. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — І5ВМ 966-7551-08-3.

Окремі томи можуть мати однакову назву. В такому разі її зазначають один раз, а в описі наступних томів замінюють словами "Те саме":

Т. 8: Вірші. Т. 9: Те саме.

У бібліографічних посібниках і списках, а зрідка і в бібліотечних каталогах багаторівневий опис багатотомних видань можна подавати скорочено. У такому описі загальну частину наводять повністю, а в специфікації достатньо дати позначення і номери томів. І8ВК вказують для видання в цілому, але можна через знак "крапка і тире" (. —) записати ІЗВИ кожного тому:

Антоненко-Давидович, Б.Д. Твори [Текст]: в 2 т. / Б.Д. Ан-тоненко-Давидович. — К.: Наук, думка, 1999. — (Б-ка укр. літ.).

— І5ВМ 5-308-00995. — Т. 1—2.

Специфікацію можна подавати (чи не подавати), якщо наяві всі томи видання. У такому разі обов'язково слід вказати об­сяг, тобто кількість томів.

Яворницький, Д.І. Історія запорізьких козаків [Текст]: у 3 т. / Д.І. Яворницький; з рос. пер. І. Сварник. — Л.: Світ, 1992. — 3 т.

— І5ВМ 5-11-000907-4.

Інколи виникає необхідність скласти опис окремого тому багатотомника. У такому разі можна скласти однорівневий опис. У каталогах невеликих бібліотек, централізованих біблі-Розділ 2


Бібліографічний опис документів 


отечних систем найчастіше застосовують спосіб, у якому основ­ною назвою опису є загальна назва багатотомного видання, кількість томів, номер певного тому та його індивідуальна назва, якщо вона є. Оскільки всі ці відомості становлять основну назву, їх відокремлюють крапками. Наприклад:

Досвітній, О.ф. Твори. У 2 т. Т. 1. Романи [Текст] / О.Ф. До­світній. — К.: Дніпро, 2003. — 570 с: портр. — 12 грн. — I5ВN 5-308-01012-9 (вопр.).

Якщо книга має індивідуальну назву, то остання може ви­ступати основною назвою в описі, а відомості про багатотомне видання в цілому наводяться в зоні серії:

Тулуб, З.П. В степу безкраїм за Уралом [Текст]: роман / 3. Тулуб. — К.: Дніпро, 2003. — 572 с. — (Твори: у 3 т. / 3. Тулуб; Т. 3). — Бібліогр.: с. 564—571. - 62 000 пр. — I5ВN 5-308-01065-Х (в опр.).

Такий опис використовується, як правило, в бібліографічних посібниках, а в каталогах — за умови наявності лише окремо­го тому.

На картках централізованої каталогізації в органах дер­жавної бібліографії застосовується третій спосіб складання опису на окремий том. Використовують багаторівневий опис, а в зоні вихідних даних загальної частини вміщують відомості, які стосуються певного тому. В специфікації їх не повторю­ють. Наприклад:

Красне поле: [Текст]: у 3 ч. / упоряд. Ю. Зейкан, В. Копей-ко. — Ужгород: ВАТ "Патент", 1999.

Ч. 1: Про Карпатську Україну. — 317 с — І5ВМ 966-7242-79-Х.

Бібліографічний опис серійних видань.На серійні видан­ня складають як одно, так і багаторівневі описи. Одно рівневі описискладають на окремі випуски цих видань, якщо вони мають індивідуальні назви — це переважно серії та видання,


що продовжуються. Багаторівневі описи на ці видання скла­дають в бібліотеках за наявності специфічного читацького інтересу, в бібліографічних посібниках — у разі необхідності охарактеризувати видання в цілому або декілька випусків. На періодичні видання складають, в основному, багаторівневі

описи.

Джерелом бібліографічних відомостей під час складання опису серійного документа виступає останній з номерів або випусків, що вийшли друком. Додаткові відомості можна взя­ти з інших випусків.

Багаторівневі описи серійних видань першим елементом мають основну назву. Як виняток, у виданнях, що продовжу­ються, описи у деяких випадках можуть доповнюватися заго­ловком бібліографічного запису. У каталогах великих бібліо­тек, державних бібліографічних покажчиках, автоматизованих базах даних бібліографічні записи видань, що продовжуються, мають заголовок, якщо до назви документа входить назва уста­нови або організації, від імені якої опубліковане видання ("Вісник Харківського медичного університету"). Заголовок використовують також, якщо до назви документа не входить назва устнови, але ця назва має типовий характер ("Вчені записки").

Набір та послідовність елементів у загальній частині ба­гаторівневого опису такі самі, як в однорівневому. Основна назва може складатися з назви, загальної для всього видання, і залежних від неї назв підсерій. Загальну назву відокремлю­ють від залежної крапкою, а якщо назва під серії має номер, його відокремлюють комою.

Автоматизація сільськогосподарського виробництва. Серія "Тваринництво".

Вісник Харківського медичного університету. Серія 6, Педі­атрія.

Як основна назва опису може виступати назва підсерії, тоді загальну назву видання подають в зоні серії. Інші елементи зони назви і відомостей про відповідальність, елементи зони видання подають за загальними правилами.


Розділ 2

Зона специфічних відомостей для серійних видань — це зона нумерації, яка включає відомості про перший і останній номери, що вийшли друком, дати початку і припинення ви­дання, а також відомості про перерви у виданні.

1930-1941; 1945-1956; 1999—.

№ 1 (1980) —№44(1998)

1976, № 1 - 1991, № 21; 2001. вип. 1 - .

Вихідні дані подаються як для багатотомників, вказуючи перший і останній роки видання. Відомості про обсяг, ілю­страції, розмір вказують, якщо вони однакові для більшості випусків.

Зона приміток містить відомості про періодичність, якщо вони не наведені у підназві; дані про історію видання, його заснування, перейменування тощо; відомості про мову текста, структурні особливості та ін.

Міжнародний стандартний номер серійного видання і клю­чову назву зазначають у формі, поданій у документі. Ключо­ва назва надається серійному виданню в рамках Міжнародної системи даних про серійні видання (І8Р8) для його однознач­ної ідентифікації. її беруть безпосередньо з видання або з довідкових матеріалів. Вона може збігатися (або не збігатися) з власною назвою видання, оскільки цей елемент факульта­тивний і становить інтерес в умовах міжнародного обміну бібліографічною інформацією у великих пошукових масивах спеціального призначення, то на практиці вводиться в опис досить рідко. Ціну вказують в описі, якщо вона постійна для всіх випусків; можна вказати також ціну комплекту, наприк­лад, річного комплекту журналу.

У специфікації подають відомості про окремі випуски, при­чому відомості, що не збігаються з вказаними у загальній ча­стині. Всі вони вважаються факультативними і їх набір ви­значає установа, яка здійснює обробку документів. Дозволяєть­ся у специфікації зазначати лише номери й роки видання документів і доповнювати їх відомостями про покажчики і додатки.


Бібліографічний опис документів_______________________________ 75

В описах серійних видань у специфікації найчастіше об­межуються наведенням позначення і номера випуску (якщо вони є), його основною назвою, ім'ям автора у відомостях про відповідальність, датою виходу випуску. Наприклад:

Література рідного краю. — Херсон, 1997— Камінець із батьківської хати / Славутич, Я. — 1997. Степова симфонія / Черняеський, М.Ф. — 1998.

У специфікації для газет у невеликих пошукових масивах зазначають тільки роки, за які є комплекти газет; у великих масивах, державних бібліографічних покажчиках тощо вка­зують, крім років, також номери і наклад видання:

Слобідський край [Текст] / Харківська обл. Рада. — 1917, берез. —. — X., 2001— . — До 1 січ. 1991 р. виходила під назв. "Соц. Харківщина". — Виходить тричі на тижд.

Специфікація у бібліографічному покажчику має такий вигляд:

2000, № 1-138. - 19 741 пр.; 2002, № 1 (139) - 156 (294). — 23 000 пр.; 2005, № 1 (3727) — 156 (3883). — 12 000 пр.

У специфікації для журналів наводять роки видання, но­мери, відомості про покажчики та додатки, іноді вказують наклад.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Тексті-. наУК- журн. / Мін-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — 2004, лют. —. — К., 2004— . — Виходить щоквартально.

2004, № 1-3.

2005. № 1—4, покаж.


Розділ 2

Специфікація у описах видань, що продовжуються, містить номери випусків, їх назви (якщо вони є), роки видання, обсяг і, за потребою, наклад.

Культура України [Текст]: зб. ст. / Харк. держ. ін-т культу­ри. — X., 1995-1997. — I5ВN 966-7352-01-1 Вип. 2. — 1995. Вип. 3. — 1996. Вип. 4. — 1997.

Якщо у виданні, що продовжується, є нумерація, яка почи­нається кожен рік з першого номера, в специфікації спочатку вказують рік видання, а потім — номери випусків, наприклад:

1998, вип. 1—4.

1999, вип. 1—3.

Опис серійного видання може мати більше двох рівнів, якщо це видання поділяється на під серії, підрозділи та ін. У такому разі на першому рівні характеризують видання в цілому, на другому — групу випусків (підсерію, розділ), на наступних — окремі випуски. Наприклад:

Вісник Львівського університету [Текст]: [зб. наук, пр.] / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. — 1967—. — Л., 1999—. Серія "Мистецтвознавство". — 2001—. 2001, № 1. Серія "Філософські науки". — 1999—.

1999, № 1.

2000. № 2.
2004. № 6.

Серія педагогічна. — 1999—. 1999, № 14.

У бібліографічних покажчиках, списках тощо рекоменду­ється використовувати однорівневий опис серійного видання:


бібліографічний опис документів_______________________________ 77

Бібліотечний вісник [Текст]: наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 1995—2005. — Щоміс.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.