Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Складання бібліографічних описів образотворчих видань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Бібліографічні описи образотворчих видань можуть скла­датися під заголовком, що містить ім'я особи, і під назвою. Під заголовком, що містить ім'я особи, складаються бібліо­графічні описи на документи, що є оригінальними творами графіки, репродукції, фотографії. Заголовком виступають прізвище й ініціали художника, літографа, фотографа тощо. На наочні посібники (плакати), а також на лубки складається опис під назвою (якщо вона є) або під першими словами тексту.

Основною назвою, тобто назвою образотворчого видання, може бути ім'я зображеної людини, назва місцевості або істо­ричної події, назва кінофільму, спектаклю, найменування ест­радного колективу тощо. Основна назва репродукції — назва твору, який відтворюється. Основною назвою вітальної листів­ки, що відтворює художній твір, є вітальний текст, а інформа­цію про твір, який репродуковано, подають у підназві. Прізви­ще художника наводять у круглих дужках:

З днем народження! [Образотворче видання]: Квіти (худож. І. Хруцький).

Основною назвою видової листівки виступає найменуван­ня зображеної місцевості.

У підназві подають додаткові дані: наприклад, про зобра­жену місцевість (Сад ім. Т.Г. Шевченка [Образотворче ви­дання]: Харків); про особу, зображену на портреті (Портрет жінки [Образотворче видання]: [О.Н. Верейська]). Тут також може бути наведено в лапках перші слова тексту, цитати, вміщені на аркуші; зазначено вид образотворчого видання (естамп — для гравюр і літографіи; лубок; плакат, репродукція тощо).

У відомостях про відповідальність подають прізвища осіб (художник, гравер, фотограф, автор тексту) або найменування колективних (інститут, майстерня, театр тощо), які брали участь у підготовці видання. Ці дані наводять у тій формі, як їх


Бібліографічний опис документів_______________________________ 91

подано в документі, доповнюючи в разі необхідності словами, що свідчать про роль певної особи або колективу у виданні

твору:

/ Худож. П.С. Долинський; авт. теми О.А. Дмитренко.

У зоні фізичної характеристики вказують кількість ар­кушів образотворчого видання. Якщо воно надруковане на декількох аркушах, що потребують склеювання, запис подається в такій формі: на 2-х арк. Кількість зображень позначається в тому разі, коли на аркуші вміщено декілька зображень: 1 арк. (2 зображення, 2 с. тексту).

Щодо решти бібліографічних елементів, то їх подають за загальними правилами:

З Новим роком! [Образотворче видання]: [листівка] / фото І. Кропивницького. — К.: М-во зв'язку України, 2006. — 1 арк.

Аналогічно складають опис комплектів поштівок:

Київ [Образотворче видання]: [к-ть листівок] / відп. за вип. Н. Прибєга; ред. англ. тексту О. Подшибіткіна. — К.: Мистецт­во, 1999. — 27 арк. в обкл. — Текст укр., англ.

Певні особливості має складання бібліографічних описів альбомів з мистецтва. Ці документи за змістом, призначен­ням і видавничим оформленням бувають такими:

1. Авторські художні альбоми, які публікуються з метою відтворення творчості художника, фотографа. У них завжди зазначається автор.

2. Тематичні художні альбоми і фотоальбоми, що скла­даються з підібраних за темою репродукцій творів різних авторів.

3. Альбоми інформаційного характеру (альбоми-каталоги, альбоми-путівники), які містять описи колекцій певних му­зеїв, виставок; довідково-рекламні альбоми, що видаються зРозділ 2


Бібліографічний опис документів


<)3


 


метою попереднього ознайомлення відвідувачів з експонатами того чи іншого музею.

4. Альбоми-посібники, які вміщують тематично підібрані комплекти репродукцій, фотознімків і видаються із загально­освітньою метою.

Залежно від того, до якої з цих груп можна зарахувати альбом, складають його бібліографічний опис. На авторські художні альбоми складаються записи під заголовком, що містить ім'я особи, — прізвища художників, твори яких у них уміщено. Якщо альбом цієї групи не має назви, її формулює складач опису на основі бібліографічних даних або як назву подають тип видання, наприклад, [Альбом]. Бібліографічний опис альбома складається за схемою монографічного бібліо­графічного опису книжкових видань:

Сєроухов, СІ. Персональна виставка творів, присвячена 80-річчю від дня народження художника [Образотворче видан­ня]: [каталог] / СІ. Сєроухов; обл. центр нар. творчості. —Уж­город: РВВ ком. інформації, 2006. — 12 с: портр., ілюстр.: офсет. кольор.

На альбоми інформаційного характеру складають бібліо­графічні записи під заголовком, що містить назву організації, навіть за умови авторського оформлення документа.

Миколаївський художній музей ім. В.В. Верещагіна. Путів­ник [Образотворче видання]: / А.С. Семеновський. — Одеса: Маяк, 2003. — 38 с.

На тематичні альбоми й альбоми-посібники складаються бібліографічні описи під назвою.

Світовид [Образотворче видання]: Малярство. Графіка. Скульптура: [альбом] / авт. тексту В. Підгора; ідея А. Марчука. — К.: Фундація ім. Ольжича; Вопа глете, 2001. — 96 с: фото, ілюстр.: офсет, кольор. —Текст парал. укр., англ. — I5ВN 966-95229-2-7.


На календарі (аркушеві, зброшуровані, табелі-календарі) складається опис під тематичною назвою, наприклад: Пори року: [Образотворче видання]: 2006. Якщо її немає, то на­звою виступає рік: 2006 [Образотворче видання]: календар.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.