Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Функції предметної рубрики. Види предметних рубрик

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Предметна рубрика виконує такі функції: інформаційну, евристичну, комплексоутворювальну, термінологічну. Сутність шформаційної функції в тому, що рубрика інформує про зміст документа, його форму та призначення. Не розглядаючи без­посередньо первинного документа, користувач має змогу одер­жати основну інформацію про нього. Виконуючи евристичну функцію, предметна рубрика сприяє пошуку документа, що


відповідає інформаційній потребі. Комплексоутворювальна функція полягає в тому, що завдяки предметній рубриці можна створити комплекс, у якому зібрані документи про певний предмет або відомості про такі документи. Термінологічна функція реалізується шляхом використання у формулюван­нях рубрик сучасної наукової термінології, що сприяє озна­йомленню з нею користувачів і опануванню нею.

Виконання означених функцій предметною рубрикою мож­ливе за умови володіння методикою формулювання різних видів рубрик. За структурою предметні рубрики бувають про­стими і складними. Прості рубрики складаються тільки з предметного заголовка. їх застосовують у предметизаціях до­кументів, які розглядають предмет у цілому, з різних боків. Наприклад:

Автомобілі. Вища школа.

Предметні рубрики абетково-предметних покажчиків (АІШ) до систематичних каталогів і таблиць класифікації подають індекс ділення, яке створює комплекс документів про відповід­ний предмет:

Класні керівники 74.204.

Предметні рубрики допоміжних предметних покажчиків містять номер сторінки, на якій ідеться про певний предмет, у книзі, а в бібліографічних покажчиках — номер бібліографіч­ного запису документа, присвяченого цьому предмету.

Предметні каталоги 105, 169. Предметні каталоги № № 34, 35, 36.

Складна предметна рубрика містить заголовок і підзаго­ловок. Підзаголовки конкретизують зміст документа, обмежу­ють його, відтворюючи аспект розгляду предмета. Наприклад:


Розділ З

Автомобілі — Ремонт.

Підзаголовки можуть також уточнювати форму і призна­чення документів.

При формулюванні предметних рубрик використовують підзаголовки чотирьох видів: тематичні, географічні (регіо­нальні), хронологічні та формальні (призначення і форми). Тематичні підзаголовки дають змогу відобразити такі аспекти предмета, як його властивості, стан, структуру, процеси, в яких він бере участь, тощо. Наприклад:

Літаки — Експлуатація. Сонце — Корона.

В АПП до систематичних каталогів і таблиць класифікації як тематичні використовуються галузеві підзаголовки. На­приклад:

Антибіотики біохімія 28.072 органічна хімія 24.239

Географічні (регіональні) підзаголовки відображають територіальний аспект розгляду предмета:

Клімат — Крим.

Хронологічні підзаголовки застосовують, коли зміст доку­мента має певний часовий аспект.

Українське мистецтво, 18 ст.

Формальні підзаголовки підкреслюють форму, цільове та читацьке призначення документа.

Фізика — Підручники і посібники. Медицина — Довідники.


Індексування документів____________________________________ 121

До складних рубрик належать і так звані описові пред­метні рубрики. Вони становлять цілі речення, до складу яких входять сполучники та прийменники, і не поділяються на за­головок і підзаголовок. Проте для забезпечення оперативності пошуку на першому місці наводять назву основного предмета, а далі розкривають аспект його розгляду. Наприклад:

Стимулювання як метод виховання дітей у сім'ї.

Але використання таких рубрик намагаються обмежити у зв'язку з складністю пошуку, особливо в автоматизованих ІПС.

За обсягом змісту предметні рубрики можуть бути адек­ватними та узагальнюючими. Адекватні рубрики максималь­но точно відображають тему документа, узагальнюючі форму­люють предмет більш широко, ніж тема документа. Для одно­го документа можна сформулювати як адекватну, так і уза­гальнюючу рубрику. Наприклад, для книги про ремонт легко­вого автомобіля адекватною буде рубрика "Легкові автомобі­лі — Ремонт". Узагальнюючі можуть бути сформульовані так: "Автомобілі — Ремонт" або "Легкові автомобілі".

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.